Κανονισμος Εσωτερικής Λειτουργίας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ

Aπόσπασμα από τα πρακτικά της 3ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλιου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου της 04ης Οκτωβρίου του έτους 2007

Απόφαση αριθ.27

Περίληψη : << Tροποποιηση Κανονισμού Eσωτερικής Λειτουργίας ,Διοίκησης και Διαχειρισης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου>>

Στην Νάξο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου, σήμερα 04 Οκτωβρίου 2007 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:15 , το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου, σε νόμιμη απαρτία συγκροτημένο μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 1272/29-09-2007 , πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, Δημητρίου Φραγκίσκου , που δόθηκε σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση . Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 15 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 13, άρχισε η Συνεδρίαση.

Παρόντες Σύμβουλοι : Νικόλαος Φωστιέρης ,Αννα Γαβαλά, Εμμανουηλ Μανωλάς, Κυριακή Αγαπητού-Ελευθερίου, Φανης Γαβαλάς, Αντώνιος Βλαβιανός, Ιωαννης Πράσινος, Νικόλαος Σιγάλας, Θεοδόσιος Σκαρλάτος, Γεωργιος Βγόντζας, Πολύδωρος Ψαρρός , Αποστολόπουλος Αλέξιος(αναπληρωτής Λιμεναρχη Νάξου) .

Απόντες Σύμβουλοι : Μαργαρίτης Μιχαήλ με τον αναπληρωτή του και Πρασίνου Αικατερίνη με τον αναπληρωτή της

Παρών στη Συνεδρίαση ήταν ο υπάλληλος του ΔΛΤΝάξου,Αντωνιος Βενιέρης , για την τηρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διαταξης , υπενθυμίζει στο Σώμα την αριθ 03/2003 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΛΤΝάξου με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός Eσωτερικής Λειτουργίας ,Διοικησης και Διαχειρισης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου. Ο ανωτέρω Κανονισμός εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Νάξου με την αριθ 112/2003 απόφαση του.

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος αναφέρει ότι ο ανωτέρω Κανονισμός πρέπει να εναρμονιστεί με τα οριζόμενα στον Ν 3463/2003(ΦΕΚ 114Α) νέο ΔΚΚ ειδικά ως προς τα αρθρα 240 και 244 του κώδικα και προτείνει την τροποιησή του

Ακολούθως προτείνει τα σημεία που πρέπει να τροποποιηθούν και καλεί το Σώμα σε διαλογική συζήτηση και λήψη απόφασης

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού ακουσε τα ανωτέρω μετα από διαλογική συζήτηση και έχοντας γνώση του ΠΔ 126/2001,τον Κανονισμό εσωτερικής Λειτουργίας του ΔΛΤΝάξου, τον Ν 3463/2006

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την τροποποιηση του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Διοικησης και Διαχειρισης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ο οποιος μετα ταύτα έχει ως εξής :

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ NAΞΟΥ

Άρθρο 1

Με το Προεδρικό Διάταγμα 126/01 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 113/Α/6-6-2001 συστάθηκε ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου» με έδρα τον Δήμο Νάξου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 2738/99. Με το ίδιο Π.Δ. μεταφέρθηκαν οι αρμοδιότητες του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κυκλάδων που αφορούσαν τους Δήμους Νάξου, Δρυμαλίας, Αμοργού, και τις κοινότητες Δονούσας,Ηρακλειάς, Κουφονησίων και Σχοινούσης στους Δήμους και τις κοινότητες αυτές αντίστοιχα.

 

Άρθρο 2

Σκοπός-αρμοδιότητες

Ο σκοπός και οι αρμοδιότητες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου προσδιορίζονται από το από 19-1-1939 Βασιλικό Διάταγμα που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 24/ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ της ίδιας ημερομηνίας, όπως έχει συμπληρωθεί, αντικατασταθεί, τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, εκτός των αρμοδιοτήτων που σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 2738/99 δεν μεταβιβάζονται στα συνιστώμενα Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα.

 

Άρθρο 3

Διοίκηση.

1. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου διοικείται από 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο, του οποιου η συνθεση έχει ως εξής :

Α) Δύο(2) μέλη από τον Δήμο Νάξου( ένα μέλος που οριζεται από την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νάξου και ένα μέλος που οριζεται από την μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νάξου),δύο μέλη από το Δήμο Δρυμαλίας( ένα μέλος που οριζεται από την πλειοψηφία Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δρυμαλίας και ένα μέλος που οριζεται από την μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δρυμαλίας) δύο(2) μέλη που οριζονται από τον Δήμο Αμοργού καθώς δυο(2) μέλη που οριζονται από την Κοινότητα Δονούσας,δύο (2) μέλη που ορίζονται από την Κοινότητα Ηρακλειας,δύο(02) μέλη που ορίζονται από την Κοινότητα Κουφονησίων και δύο(02) μέλη που ορίζονται από την Κοινότητα Σχοινούσας.

Β) ο εκάστοτε προιστάμενος της Λιμενικής Αρχής της έδρας του Δημοτικού ΛιμενικούΤαμείου Νάξου

Γ) ενας εκπροσωπος των εργαζομένων του Νομικου προσωπου εφόσον αυτό απασχολει περισσότερους από δεκα(10) εργαζόμενους με αφαιρεση στην περιπτωση αυτή των εκπροσώπων των πληθυσμιακά μικρότερων ΟΤΑ του νησιού ,στο οποίο βρίσκεται η έδρα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου .

Ο Πρόεδρος και ο Αντιπροεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της έδρας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου κατά τα οριζόμενα στο αρθρο 240 του ΔΚΚ.

 

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται με την απόφαση ορισμού τους, και λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού Συμβουλίου.

2. Ο Γραμματέας του διοικητικού συμβουλίου εκλέγεται από το διοικητικό Συμβούλιο.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται να είναι Ελληνες πολίτες και κάτοικοι των Δήμων ή Κοινοτήτων που εκπροσωπούν.Δεν επιτρέπεται να οριστούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ιδιώτες που έχουν στερηθεί τη διαχειριση της περιουσίας τους με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή που έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιωματα με αμετακλητη δικαστική απόφαση ως αυτουργοί λη συμμέτοχοι σε κακουργημα ή σε κάποιο από τα πλημελλήματα που αναφέρονται στο άρθρο 146 του Ν.3463/2006. Κώλυμμα που δημιουργείται μετα τον ορισμό,συνεπάγεται αυτοδίκαιη εκπτωση από το αξίωμα ,για την οποία εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.

4. Στον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου,επιτρεπεται να καταβάλλονται εξοδα παραστασης ,ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της έδρας του νομικού προσώπου,όταν ο οικονομικός απολογισμός του προηγούμενου έτους υπερβαίνει τις τακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ.Το ύψος των εξόδων παραστασης καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημοσιας Διοικησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών μετα από γνώμη της ΚΕΔΚΕ. Τα ανωτέρω εξοδα δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 50% των αντιστοιχων του οικείου Δημάρχου ή Προέδρου της Κοινότητας.

5. Στον Πρόεδρο και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου επιτρέπεται να καταβάλλεται αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση και ως τρείς συνεδριάσεις το μήνα, ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της έδρας. Το ύψος της αποζημίωσης για κάθε συνεδρίαση ανέρχεται στο 1% των μηνιαίων εξόδων παράστασης των Δημάρχων ή των Προέδρων της Κοινότητας αντίστοιχα. Όταν στο Διοικητικό Συμβούλιο μετέχουν Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι και Πρόεδροι Κοινοτήτων δεν επιτρέπεται σ΄ αυτούς να καταβάλλεται η ανωτέρω αποζημίωση.Εαν ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος λαμβάνουν εξοδα παραστασης,δεν δικαιούνται αποζημίωση για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου.

Σχετικές με το θέμα αυτό είναι και οι διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.3205/2003, όπως αυτές τροποποιούνται και ισχύουν κάθε φορά.

Εάν στο συλλογικό όργανο μετέχει υπάλληλος του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ δικαιούται αποζημίωσης λόγω συμμετοχής του στις συνεδριάσεις του, μόνο αν αυτές πραγματοποιούνται εκτός κανονικού ωραρίου εργασίας.

6. Εάν κατά την διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου κενωθεί θέση για οποιονδήποτε λόγο, με αποφάσεις των αρμοδίων δημοτικών ή Κοινοτικών συμβουλίων ορίζεται νέο μέλος. Μέχρι του ορισμού αυτού, το Διοικητικό συμβούλιο λειτουργεί με την ελλιπή σύνθεσή του, που δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τον αριθμό που απαιτείται για απαρτία.

 

Άρθρο 4

Αρμοδιότητες και λειτουργία του διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου. Χαράσσει τις γενικές κατευθύνσεις των δραστηριοτήτων του ταμείου για την εκπλήρωση των σκοπών και αρμοδιοτήτων αυτού και αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με την διοίκηση και την εν γένει λειτουργία του.

Κυρίως αποφασίζει: για τον κανονισμό εργασιών του, τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό, τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας, για την εκμετάλλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του, για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος, την έγκριση μελετών, πρακτικών δημοπρασίας, αναθέσεων, προμηθειών,για την συντήρηση και επισκευή υφισταμένων έργων και πραγμάτων, για την προμήθεια και λειτουργία του μηχανολογικού του εξοπλισμού και για την διενέργεια κάθε αναγκαίας παρέμβασης στο λιμάνι και τη γύρω χερσαία και θαλλάσια ζώνη που συνδέεται λειτουργικά με αυτό,τη ρύθμιση κυκλοφορίας και των κατευθύνσεων κυκλοφορίας,την έκδοση αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που ευρίσκονται εντός των λιμενικών ζωνών ευθύνης του, την έκδοση τοπικών κανονιστικών αποφάσεων στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, τον προσδιορισμό του χώρου σταθμευσης οχημάτων εντός των ζωνών ευθύνης του, την διάθεση πιστώσεων και οτιδήποτε άλλο εμπίπτει στους σκοπούς σύστασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου.

2. Για την παραχώρηση χρήσης χώρων στα λιμάνια αρμοδιότητας του Δημ. Λιμενικού Ταμείου Νάξου απαιτείται και η έγκριση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.

3. Για την εκτέλεση λιμενικών έργων που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση πλοίων, φορτίων και επιβατών απαιτείται η εγκριση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας μετά την σύμφωνη γνώμη των Υπουργείων Εμπορικής Ναυτιλίας, Πολιτισμού και ΓΕΝ.

4. Για τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου που αφορούν τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό, τον οργανισμό της εσωτερικής υπηρεσίας, τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, την εκποίηση ή την ανταλλαγή ακινήτων ή την επιβάρυνσή τους με εμπράγματα δικαιώματα, την αποδοχή κληρονομιών και δωρεών που περιέχουν όρο, ή κληροδοσιών, καθώς και τη συνομολόγηση δανείων, απαιτείται και γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου. Το Δημοτικό Συμβούλιο οφείλει να εκδώσει απόφαση και να την υποβάλει στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, μέσα σε 10 ημέρες αφότου περιήλθε στον Δήμο η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αρνητική γνώμη του δημοτικού συμβουλίου της έδρας είναι υποχρεωτική για την αρχή που ασκεί την εποπτεία.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να συστήσει επιτροπές οι οποίες θα μελετούν και θα εισηγούνται θέματα που αφορούν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου, θέτοντας και προθεσμία για την υποβολή των σχετικών προτάσεων προς αυτό, προκειμένου να λάβει απόφαση.

Παραπομπή θεμάτων σε επιτροπή για μελέτη και εισήγηση εντός προθεσμίας μπορεί να γίνει και από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον το θέμα δεν έχει εγγραφεί σε ημερήσια διάταξη συνεδρίασης.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να καταβάλλονται έξοδα κίνησης και ημερήσια αποζημίωση, σε ιδιώτες μέλη επιτροπών, που συγκροτούνται από το συμβούλιο, για μετακινήσεις στο εσωτερικό και εξωτερικό, που γίνονται για εκτέλεση υπηρεσίας, σχετικής με το έργο των επιτροπών. Το ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης για τις μετακινήσεις στο εσωτερικό καθορίζονται κατά τις διατάξεις του νόμου 2685/99 και της 2/54866/0022/99 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, ή των νόμων και υπουργικών αποφάσεων που θα αντικαταστήσουν τις προαναφερόμενες διατάξεις στο μέλλον.

Επίσης μπορούν να καταβάλλονται έξοδα μετακίνησης και ημερήσια αποζημίωση

στα μέλη του Δ.Σ , που βρίσκονται εκτός έδρας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου προκειμένου να παραστούν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

Καταβάλλονται επίσης ημερήσια αποζημίωση και έξοδα κίνησης, στον Πρόεδρο καθώς και στα μέλη του Δ.Σ, όταν μεταβαίνουν εκτός έδρας προς διεκπεραίωση υποθέσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ,δια του προέδρου του,δύναται να καλεί στη συνεδρίαση δημοτικούς υπαλλήλους ή ιδιώτες για να του δώσουν πληροφορίες σχετικές με τα θέματα που συζητούνται.Η παρουσία των καλουμένων υπαλλήλων είναι υποχρεωτική και σε αυτούς καταβάλλεται για την παραστασή τους ,ενώπιον του διοικητικού Συμβουλίου ,αποζημίωση αντίσοιχη με εκείνη που λαμβάνουν τα μέλη των συλλογικών οργάνων,σύμφωνα με τη διαταξη του άρθρου 17του Ν.3205/2003,όπως κάθε φορά ισχύει.

7. Οι διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα που αφορούν τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου ,την απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου,τα πρακτικά Συνεδρίασης ,τις υποχρεώσεις των δημοτικών συμβούλων,το κώλυμα συμμετοχής στη Συνεδρίασηκαθώς και τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, την αστική και πειθαρχική ευθύνη των οργάνων διοικησής του, έχουν ανάλογη εφαρμογή και για την λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου.

 

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Προέδρου και άλλα επτά τουλάχιστον μέλη του.

9. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου, τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

 

Άρθρο 5

Αρμοδιότητες του Προέδρου

1. Ο Πρόεδρος:

α. εκπροσωπεί το Νομικό Πρόσωπο στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στο Νομικό Πρόσωπο,

β. εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού συμβουλίου

γ. είναι προϊστάμενος όλων των υπηρεσιών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου και τις διευθύνει,

δ. είναι προϊστάμενος όλου του προσωπικού του Νομικού Προσώπου, αποφασίζει για τον διορισμό αυτού και εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για τον διορισμό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου,

ε. διατάζει την είσπραξη των εσόδων και εκδίδει [υπογράφει] τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής σε βάρος των πιστώσεων που προβλέπονται στον προϋπολογισμό ή έχουν εγγραφεί σε αυτόν ύστερα από αναμόρφωση και έχουν διατεθεί [ψηφιστεί] με αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, αφού προηγουμένως έχουν ελεγχθεί τα σχετικά δικαιολογητικά από την αρμόδια υπηρεσία του νομικού προσώπου,

στ. υπογράφει τις συμβάσεις που συνάπτει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου,

ζ. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του και

η. ασκεί τις αρμοδιότητες που του αναθέτουν ειδικές διατάξεις νόμων και δεν προβλέπονται ανωτέρω.

Σε βάρος του Προέδρου,ως διατάκτη πληρωμών επιτρέπεται καταλογισμός μόνο για δόλο ή βαριά αμέλεια

2. Ο Πρόεδρος μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την υπογραφή ορισμένων εγγράφων και πιστοποιητικών σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή σε προϊστάμενο υπηρεσίας του νομικού προσώπου ή σε άλλο μόνιμο υπάλληλο αυτού.

 

Άρθρο 6

Αντιπρόεδρος

Όταν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ασκεί ο Αντιπρόεδρος.

 

Άρθρο 7

Γραμματέας

Ο γραμματέας του Δ.Σ. ελέγχει την τήρηση των πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ. που ενεργείται από ειδικά ορισμένο μόνιμο υπάλληλο του Ταμείου. Σε περίπτωση που ο γραμματέας του Δ.Σ. απουσιάζει, χρέη γραμματέα εκτελεί άλλο μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται, πριν την έναρξη της συνεδρίασης, από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται,

 

Άρθρο 8

Υποχρεώσεις και κώλυμα συμμετοχής σε συνεδρίαση των μελών του Δ.Σ.

1. Τα μέλη του Δ.Σ. έχουν υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του, καθώς και να εκτελούν τα λοιπά καθήκοντά τους που προβλέπει ο νόμος. Έχουν επίσης υποχρέωση, μέσα στα πλαίσια των καθηκόντων τους, να εκτελούν με επιμέλεια κάθε εργασία που τους αναθέτει νόμιμα το συμβούλιο.

2. Τα μέλη του Δ.Σ. εκφράζουν την γνώμη τους και ψηφίζουν με απόλυτη ελευθερία, αποβλέποντας πάντοτε στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του Λιμενικού Ταμείου και στην επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συστάθηκε.

3. Αν μέλος του Δ.Σ. απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις του, μπορεί να τεθεί σε αργία με απόφαση του Γενικού Γραμματέα και σε περίπτωση υποτροπής, μπορεί να τιμωρηθεί με την ποινή της έκπτωσης.

4. Αν μέλος του Δ.Σ. επιθυμεί να μην εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστημα που υπερβαίνει τις τριάντα μέρες, πρέπει να έχει την σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου.

5. Αν μέλος του Δ.Σ. δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστημα που υπερβαίνει του τρεις μήνες, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας τον κηρύσσει έκπτωτο.

6. Μέλος του Δ.Σ. δεν μπορεί να πάρει μέρος στην συζήτηση ενός θέματος ή στην κατάρτιση μιας απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου αν ο ίδιος ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έχει υλικό συμφέρον.

Απόφαση που λαμβάνεται κατά παράβαση αυτής της παραγράφου είναι άκυρη. Το μέλος του Δ.Σ. που έλαβε μέρος στην συνεδρίαση μπορεί να τεθεί σε αργία και σε περίπτωση υποτροπής μπορεί να τιμωρηθεί με την ποινή της έκπτωσης.

7. Αν δεν σχηματίζεται απαρτία εξαιτίας των συμβούλων που έχουν δηλώσει κώλυμα σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. καλεί τα αναπληρωματικά μέλη.

 

Άρθρο 9

Αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι αναπληρωτές των μελών του Δ.Σ. ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντα κανονισμού.

2. Οι αναπληρωτές των μελών του Δ.Σ. εφόσον παρίστανται και αυτοί στις συνεδριάσεις του, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου και αποζημίωσης .

3. Κάθε πρόσκληση για τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. απευθύνεται υποχρεωτικά στα τακτικά μέλη

4. Σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους, στην θέση του μετέχει στη συνεδρίαση του Δ.Σ. ο αναπληρωτής του με πλήρη δικαιώματα. Σε περίπτωση που σε οποιαδήποτε στιγμή της συνεδρίασης εμφανιστεί το τακτικό μέλος, τότε από το σημείο αυτό και εξής μετέχει αυτό στην συνεδρίαση.

5. Τακτικό μέλος του Δ.Σ. που κωλύεται να μετάσχει σε συνεδρίαση για την οποία προσκλήθηκε, υποχρεούται κατά το δυνατό νωρίτερο να ενημερώσει τον αναπληρωτή του και την αρμόδια υπηρεσία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου. Η τελευταία υποχρεούται επίσης να ενεργήσει αμελλητί για την ειδοποίηση του αναπληρωματικού μέλους, ώστε να μετάσχει στη συνεδρίαση.

6. Πέραν της αναπλήρωσης των τακτικών μελών του Δ.Σ. από τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους, δεν επιτρέπεται η αντιπροσώπευση [με εξουσιοδότηση, πληρεξούσιο ή άλλο τρόπο] των τακτικών ή αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ. από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, μέλος του Δ.Σ. ή τρίτο, κατά τις συνεδριάσεις του οργάνου και για την ενάσκηση των δικαιωμάτων ή την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ.

7. Κατά τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. , οι αναπληρωτές προσμετρούνται στους παρόντες μόνο όταν αναπληρώνουν κωλυόμενο και άρα απόν τακτικό μέλος του Δ.Σ.

Άρθρο 10

Προγραμματικές συμβάσεις

1) Για την μελέτη προγραμμάτων ανάπτυξης και εκτέλεσης λιμενικών έργων στην ζώνη λιμένα και στους εξομοιούμενους με ζώνη λιμένα χώρους, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών(είσπραξη εσόδων,καθαρισμό,αποκομιδή απορριμμάτων,συντήρηση λιμένων-ηλεκτροφωτισμού κλπ) στις ζώνες αυτές οι φορείς διοικησης και Εκμετάλλευσης λιμένων μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με τους ΟΤΑ ή αλλους φορείς του Δημσίου Τομέα.Στις συμβάσεις αυτές είναι δυνατή η συμμετοχή και επιχειρήσεων των ΟΤΑ,Συνδέσμων Δήμων και Κοινοτήτων ,συνεταιρισμών,επιμελητηρίων και επιστημονικών Φορέων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από το Δημόσιο.

2) Οι προγραμματικές συμβάσεις εγκρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας μετα από σύμφωνη γνώμη ΓΕΝ και του ΥΕΝ.Οι όροι και προυποθέσεις των προγραμματικών συμβάσεων καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών ,Δημόσιας Διοικησης και Αποκεντρωσης και Εμπορικής Ναυτιλίας.

3) Στις προγραμματικές συμβάσεις ορίζονται το έργο ,τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων,οι πόροι που θα διατεθούν,τα ποσά χρηματοδότησης ,τα χρονοδιαγραμματα εκτέλεσης των έργων ή των προγραμμάτων ή παροχής υπηρεσιών, καθώς και το αρμόδιο διοικητικό όργανο επίλυσης τυχόν διαφορών που θα προκύψουν.

 

Άρθρο 11

Συμβάσεις Συνεργασίαςμε Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

1. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου μπορεί να συνάπτει με άλλους οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και νομικά προσωπα Δημοσίου Δικαίου, συμβάσεις για την εκτέλεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. Αντικείμενα των συμβάσεων μπορεί να είναι και η βεβαίωση και εί­σπραξη τελών, δικαιωμάτων, εισφορών και προστίμων.

2.  Οι συμβαλλόμενοι φορείς μπορεί να χρηματοδο­τούνται για την εκτέλεση των συμβάσεων και από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή το πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων ή τους προϋπολογισμούς άλλων φορέων του δημόσιου τομέα.

3. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της σύμβασης καθορί­ζονται με αποφάσεις των οικείων συμβουλίων, οι οποίες λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών.

4. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου μπορεί να αναθέτει με τη διενέργεια διαγωνισμού σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή κοινοπραξίες , την εκτέλεση έργων, την παροχή υπηρεσιών προς τον αναθέτοντα φορέα ή προς τους δημότες και την εφαρμογή προγραμμάτων. Η ανάθεση του έργου ή της υπηρεσίας συνοδεύεται είτε με την καταβολή αμοιβής (δημόσια σύμβαση έργου ή υπηρεσίας) είτε με την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του έργου ή της υπηρεσίας είτε με το δικαίωμα εκμετάλλευσης του έργου ή της υπηρεσίας σε συνδυασμό με την καταβολή αμοιβής (παραχώρηση δημόσιου έργου ή δημόσιας υπηρεσίας).

ΑΡΘΡΟ 13

Συμπραξεις με τον ιδιωτικό Φορέα

Για την εκτέλεση έργων και την παροχή υπηρεσιών ,το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου, μπορεί να συνάπτει συμβάσεις με νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα,σύμφωνα και με τους όρους και τη διαδικασία του ν. 3389/2005(ΦΕΚ 232Α΄) όπως κάθε φορά ισχύει.

 

 

 

 

Αρθρο 14

 

 

Πόροι

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 28 του Ν. 2738/99, τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία του ίδιου άρθρου, με την δημοσίευση των διαταγμάτων, υπεισέρχονται σε όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, πόρους, δικαιώματα και υποχρεώσεις, εν γένει των νομικών προσώπων που διαδέχονται ή και των αρμοδιοτήτων που μεταφέρονται. Επομένως πόροι του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου είναι:

Α. Τα έσοδα από το τέλος χρήσης λιμένων αρμοδιότητας του και επί εκδιδομένων εισιτηρίων.

Β. Τα έσοδα προσόρμισης, πρύμνησης και παραβολής πλοίων στους λιμένες αρμοδιότητάς του.

Γ. Τα έσοδα χρήσεως πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώρων των λιμένων αρμοδιότητάς του.

Δ. Τα έσοδα από τέλη υδρευσης και παροχής ηλεκτρισμού σε τρίτους

Ε. Η τακτική επιχορήγηση των Δήμων και Κοινοτήτων, οι λιμένες των οποίων ανήκουν στην αρμοδιότητά του.

ΣΤ. Τα έσοδα από διάφορες επιχορηγήσεις.

Ζ. Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες.

Η. Εισπράξεις από το αντίτιμο πραγμάτων ή υπηρεσιών και οι πρόσοδοι από τη δική του περιουσία.

Θ. Οι πόροι που θα καθοριστούν με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εμπορικής Ναυτιλίας και οι οποίοι θα αποτελούν ειδικά έσοδα που θα διατίθενται αποκλειστικά για την προμήθεια και λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και για τη διενέργεια κάθε αναγκαίας παρέμβασης στο λιμάνι και τη γύρω χερσαία περιοχή που συνδέεται λειτουργικά με αυτό ή το επηρεάζει ή επηρεάζεται άμεσα ή έμμεσα από αυτό. [άρθρο 28 παρ. 3 του Ν. 2738/99].

Ι) Τα έσοδα από το τέλος υποδοχής υγρών και στερεών καταλοίπων

Κ) έσοδα από τέλη διαφήμισης

Λ). Κάθε άλλο έσοδο που προβλέπεται από διάταξη νόμου.

2. Τμήμα των εσόδων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου, που προέρχεται από την εκμετάλλευση και λειτουργία των λιμένων ευθύνης του, σε ποσοστό που καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργών ΥΠΕΣΔΔΑ, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου που συνιστάται με την ίδια απόφαση [παρ. 16 του άρθρου 28 του Ν. 2738/99].

 

Άρθρο 14

Ταμιακή διαχείριση.

Η ταμιακή διαχείριση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου, ενεργείται από δική του ταμιακή υπηρεσία που προβλέπεται στον Οργανισμό Εσωτερικής υπηρεσίας του. Μέχρι την στελέχωση και έναρξη λειτουργίας της υπηρεσίας αυτής, η ταμειακή διαχείριση μπορεί να ανατεθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μετά από σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Νάξου.

 

Άρθρο 15

Οικονομική διαχείριση

1. Οι διατάξεις που ισχύουν για τους δήμους και αφορούν τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας, τον προϋπολογισμό, το οικονομικό έτος, τον απολογισμό, την ταμιακή υπηρεσία, τη διαχείριση, τα δάνεια και την περιουσία εφαρμόζονται και στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου.

2. Η εκτέλεση έργων και οι προμήθειες πραγμάτων ενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την εκτέλεση έργων και την προμήθεια πραγμάτων από τους Δήμους.

3. Τα ήδη εκτελούμενα έργα, συνεχίζουν να εκτελούνται με το νομικό καθεστώς που τα διέπει και με Διευθύνουσα υπηρεσία όπως προβλέπει το άρθρο 13, στην οποία και πρέπει να παραδοθεί ο φάκελος του έργου από την προηγούμενη αρμόδια Διευθύνουσα υπηρεσία, με την σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής, αφού συνταχθούν αναλυτικές επιμετρήσεις, Π.Π.Α.Ε., τελικές επιμετρήσεις κλπ. κατά περίπτωση. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου δύναται να αποφασιστεί, τα ήδη εκτελούμενα έργα να ολοκληρωθούν από το προηγούμενο Νομικό Πρόσωπο και με το προηγούμενο νομικό καθεστώς και μετά την ολοκλήρωσή τους να παραδοθούν στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο με πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής.

4. Οι κρατικές επιχορηγήσεις εγγράφονται χωριστά στα έσοδα του προϋπολογισμού. Αν επιχορήγηση παρέχεται στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο για την εκπλήρωση ειδικού σκοπού, εγγράφεται αντίστοιχη πίστωση για το σκοπό αυτό ιδιαιτέρως στα έξοδα του προϋπολογισμού.

5. Διατάκτης των δαπανών όπως προαναφέρθηκε είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου με τον υπόλογο διαχειριστή Προϊστάμενο της Οικονομικής υπηρεσίας του Δημ. Λιμενικού Ταμείου Νάξου ή οι νόμιμοι αναπληρωτές.

6. Η διάθεση των πόρων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου, γίνεται αποκλειστικά για την συντήρηση και ανάπτυξη των υπαρχόντων λιμανιών της περιοχής ευθύνης του και την δημιουργία νέων.

 

Άρθρο 16

Διευθύνουσα τεχνική υπηρεσία

Διευθύνουσα υπηρεσία για τα έργα, είναι η τεχνική υπηρεσία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου που προβλέπεται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του.

Μέχρι την στελέχωση της ανωτέρω τεχνικής υπηρεσίας διευθύνουσα υπηρεσία είναι η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Νάξου.

 

Άρθρο 17

Διάρθρωση υπηρεσιών- Οργανικές θέσεις μόνιμου και εποχιακού προσωπικού.

1. Η διάρθρωση των υπηρεσιών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου, οι αρμοδιότητες και υποχρεώσεις κάθε υπηρεσίας καθώς και ο αριθμός κατά κλάδο, ειδικότητα και σχέση εργασίας, του αναγκαίου προσωπικού για την λειτουργία του, καθορίζονται με τον Οργανισμό Εσωτερικής του Υπηρεσίας που καταρτίζεται και ψηφίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τους Ο.Ε.Υ. των Δήμων και Κοινοτήτων.

2. Το προσωπικό που υπηρετούσε την ημερομηνία κατάργησης του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κυκλάδων, θα μεταφερθεί και ενταχθεί στις, για τον λόγο αυτό, προβλεπόμενες αντίστοιχες και ανάλογες της σχέσης εργασίας του, οργανικές θέσεις, του Οργανισμού Εσωτερικής υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει το άρθρο 28 του Ν. 2738/99. Οι υπάλληλοι αυτοί, καθώς και αυτοί που θα διοριστούν στο μέλλον, διέπονται ως προς το υπηρεσιακό τους καθεστώς, τις υποχρεώσεις, τα καθήκοντα, το Πειθαρχικό Δίκαιο, κλπ. από τις διατάξεις του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων όπως ισχύει κάθε φορά.

 

Άρθρο 18

Τήρηση βιβλίων

1. Για την διοίκηση και την διαχείριση της περιουσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου, τηρούνται υποχρεωτικά τα βιβλία που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του Β.Δ. 542/61 για τους Δήμους, με εξαίρεση τα βιβλία ειδικών υπηρεσιών όπως Ληξιαρχείο, Δημοτολόγια, βιβλιοθήκες, Δημαρχιακή Επιτροπή κλπ. Επίσης από την έναρξη λειτουργίας της ειδικής ταμιακής υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου, θα πρέπει να τηρούνται αναλογικά και τα βιβλία που προβλέπονται στο άρθρο 6 του ίδιου Βασιλικού Διατάγματος.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να καθοριστεί η τήρηση και πρόσθετων βιβλίων που έχουν σχέση με το σκοπό και τις αρμοδιότητες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου.

3. Τα βιβλία των προηγούμενων παραγράφων πριν από τη χρήση τους αριθμούνται, μονογραφούνται και θεωρούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, αν δεν ορίζεται διαφορετικά με ειδική διάταξη νόμου.

 

Άρθρο 19

Σφραγίδα

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου έχει σφραγίδα στρογγυλή, η οποία φέρει στο κέντρο την ελληνική σημαία που περιβάλλεται από δάφνες και γύρω από αυτή, κυκλικά, αναγράφεται το όνομά του «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ», κυκλικά δε, γύρω από το όνομα του νομικού προσώπου αναγράφεται «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ».

 

 

Άρθρο 20

Η άσκηση διοίκησης και διαχείρισης των λιμανιών ρυθμίζεται με τον παρόντα κανονισμό,τον ΔΚΚ(Ν.3463/2006 όπως κάθε φορά ισχύει και με κοινές αποφάσεις των Υπουργών ΥΠΕΣΔΔΑ, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ. 15 του άρθρου 28 του Ν. 2738/99. Σε περίπτωση αντικρουόμενων διατάξεων υπερισχύουν αυτές των υπουργικών αποφάσεων.

 

Άρθρο 21

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από την συστατική πράξη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου και από αυτόν τον κανονισμό λειτουργίας, ρυθμίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νάξου, ύστερα από αιτιολογημένη και βασιζόμενη σε διάταξη νόμου πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του δημοτικού νομικού προσώπου.

 

Άρθρο 22

Ο κανονισμός αυτός καταρτίστηκε με την 27/2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου και ψηφίστηκε με την …………… απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νάξου.

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 27/2007

O Πρόεδρος Ο Γραμματέας Τα Μέλη

Νικόλαος Φωστιέρης

Αννα Γαβαλά

Δημητριος Φραγκίσκος Εμμανουήλ Μανωλάς

Κυριακή Αγαπητου-Ελευθερίου

Φανης Γαβαλάς

Βλαβιανός Αντώνιος

Ιωαννης Πράσινος

Νικόλαος Σιγάλας

Θεοδόσιος Σκαρλάτος

Γεωργιος Βγόντζας

Πολύδωρος Ψαρρός

Αποστολόπουλος Αλέξιος

 

 

 

 
14/12/2017
Λιμενικο ταμειο ναξου


Λιμενικο ταμειο ναξου

Newsletter


Όνοματεπώνυμο:

Email:

Bookmark Us