Β.Δ. 14/19-1-39 (ΦΕΚ Α 24)

Β.Δ. 14/19-1-39 (ΦΕΚ Α 24) : Περί κωδικοποιήσεως των περί λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων

Εχοντες υπ'όψει την παρ. 2 του άρθ. 10 του ΑΝ 1157 <περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 25 Ιαν. 1936 Α. Νόμου <περί συστάσεως ειδικού Ταμείου Μηχανημάτων Λιμενικών Εργων κλπ.> (Εφ. Κυβερ. 124/30.3.38).

Προτάσει του Ημετέρου επί της Συγκοινωνίας Υπουργού απεφασίσαμεν και διατάσσομεν Κωδικοποιούνται εις ενιαίον κείμενον Νόμου αι εν ισχύι διατάξεις των κατωτέρω αναφερομένων Νόμων και Δ/των.

1) Του Ν. ΧΞΕ <Περί διαθέσεως του ημίσεος φόρου του εισπραττομένου προς κατασκευήν λιμένος Αιγίου υπέρ του εκεί Γυμνασίου>.(Ε.Κ. 1/3 Ιαν. 1878).

2) Του Εδ., δευτέρου του άρθ. 1 ν. ΑΡΕ <Περί απαλλοτριώσεως των υπό των λιμεν. έργων καταλαμβανομένων γαιών και κτημάτων > (ΕΚ 127/4 Απριλ. 1883).

3) Του ν. ΑΤΛΕ <Περί συντηρήσεως Γυμνασίου εν Γυθείω> (ΕΚ 130/28 Δεκ. 1885).

4) Του άρθ. 4 της δια του ν. ΒΥΞΑ κυρωθείσης συμβάσεως μεταξύ Δημοσίου και Εθν. Τραπέζης (ΕΚ 6/1897).

5) Του άρθ. 3 του ν. ΒΨΠΒ <περί επιβολής επί των Προϊόντων και εμπορευμάτων των επιβιβαζομένων και αποβιβαζομένων δια του Υποτελωνείου Αγριάς του αυτού λιμεν. φόρου κλπ.> (ΕΚ 7/11 Ιαν. 1901).

6) Του άρθ. 6 του ν. ΒΩΠ <Περί κανονισμού των διαπλεόντων την διώρυγα Λευκάδος πλοίων κλπ.> (ΕΚ 72/19 Απριλ. 1903).

7) Του άρθ. 1 ν. ΓΡΚΘ <Περί χορηγήσεως αδείας εις την λιμ. Επιτροπήν Γυθείου προς συνομολόγησιν δανείου υπό του Δήμου προς ύδρευσιν της πόλεως> (ΕΚ 149/21 Ιουν. 1906).

8) Του ν. ΓΡΝΓ <Περί χορηγίας προς το Λιμ. Ταμείον Νάξου προς αποπεράτωσιν της προκυμαίας του λιμένος Νάξου> (ΕΚ 166/13 Ιουλ. 1906).

9) Του ν. ΓΤΙΑ <Περί προσθήκης άρθ. 3 εις τον .ν. ΓΡΝΓ κλπ.> (ΕΚ 133/28 Μαίου 1908)>

10) Των άρθ. 1 και 2 του ν. ΓΤΛΖ <περί φορολογίας της θηραϊκής γης> ΦΕΚ 77/3 απριλ. 1909).

11) Του άρθ., 1 του ν. ΓΩΒ <Περί προσθήκης διατάξεων εις τον ν. ΓΡΚΘ κλπ.> (ΕΚ 154/23 Ιουν. 1911).

12) Του εδ. γ άρθ. 3 και άρθ. 9 ν. 276 <Περί ιδρύσεως Υπουργείου Συγκοινωνίας (ΕΚ 156/11 Ιουν. 1914).

13) Του ν. 457 <Περί αποδόσεως εις την Κοινότητα Θηρασίας δρχ. 5.000 ετησίως εκ των εισπραττομένων εκ της εξαγομένης Θηραϊκής γης > (ΕΚ 370/10 Δεκ. 1914).

14) Του ν. 565 <Περί χορηγίας εις το Λιμεν. Ταμείον Νάξου δρχ. 15.000 ετησίως προς συμπλήρωσιν των λιμεν. έργων Νάξου> (ΕΚ 14/10 Ιαν. 1915).

15) Του ν. 2315 <Περί αντικαταστάσεως των αφορώντων των Πορθμόν Ευρίπου Νόμων> (ΕΚ 202/7 Σεπτ. 1920).

16) Του ν. 2817 <Περί συστάσεως Ειδικού Ταμείου δια την εκτέλεσιν κοινωφελών έργων εν Αιγίνη (ΕΚ 104/1 Ιουλ. 1922).

17) Του ν. 2818 <Περί επιβολής προσθέτου φορολογίας δια την επισκευήν και συμπλήρωσιν του λιμένος Κατακώλου> (ΕΚ 104/1 Ιουλ. 1922).

18) Της παρ. 1 του άρθ. 4 και του άρθ. 8 Ν. 2845 <Περί τροποποιήσεως διατάξεων των ν. 2353 και 2435 <περί της δημοτικής και κοινοτικής φορολογίας των εν Πελοποννήσω παραγομένων σταφίδος και σύκων> (ΕΚ 111/12 Ιουλ. 1922).

19) Της παρ. 22 του άρθ. 2 κωδικοποιημένου ν. 2873 (ΒΔ 22 Οκτ. 1922 (ΕΚ 249/29 Νοεμ. 1922).

20) Της περιόδου 2ας παρ. 5 άρθ. 17 Ν. 3030 <Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των ν. 2499 και 2657 ως και άλλων τινών Νόμων> (ΕΚ 156/24 Αυγ. 1922).

21) Του ν.δ. 4 Απριλ. 1923 <περί αυξήσεως της φορολογίας της θηραϊκής γης> (ΕΚ 89/4 Απριλ. 1923)>

22) Του άρθ.3 του ΝΔ 8 Μαίου 1923 <περί συστάσεως Ειδικού Ταμείου εξυγιάνσεως της πόλεως Μεσολογγίου και αποξηράνσεως των παρ'αυτήν ελών> (ΕΚ 120/10 Μαίου 1923).

23) Του ΝΔ 28 Ιουν. 1923 <Περί λιμένων και Λιμενικών Ταμείων> (ΕΚ 181/4 Ιουλ. 1923).

24) Του άρθ. 20 του ν.δ. 6 Αυγ. 1923 <Περί θέσεως διατάξεων τινων αφορωσών τας υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνίας> (ΕΚ 220/8 Αυγ. 1923).

25) Του άρθ., 10 ν.δ. 5 Σεπτ. 1923 <Περί ναυτικής σημάνσεως του Στενού Πρεβέζης και του Αμβρακικού Κόλπου> (ΕΚ 253/8 Σεπτ. 1923).

26) Του ΝΔ 20 Σεπτ. 1923 <περί τροποποιήσεως της παρ. 6 του άρθ. 18 του από 28 Ιουνίου εε. ΝΔ/τος περί λιμένων και Λιμεν. Ταμείων > (ΕΚ 278/1 Οκτ. 1923).

(Οι αριθ. 27, 28 και 29 δεν υπάρχουσιν εις το επίσημον κείμενον.).

30) Του ΝΔ 15 Οκτ. 1923 <Περί προσθήκης διατάξεων τινων εις τας περί λιμένων και Λιμεν. Ταμείων κειμένας διατάξεις (ΕΚ 305/25 Οκτ. 1923). 31) Του ΝΔ 3 Δεκ. 1923 <περί προσωρινής αποσπάσεως τεχνικών υπαλλήλων της υπηρεσίας Δημοσίων Εργων παρά ταις Λιμεν. επιτροπαίς> (ΕΚ 354/7 Δεκ. 1923).

32) Του ν. 3163 <Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 28 Ιουν. 1923 ΝΔ.τος <Περί λιμένων και λιμεν. Ταμείων> (ΕΚ 181/5 Αυγ. 1924).

33) Της παρ. 2 άρθ. 3 ν. 3221 <Περί Κτηματικών Τραπεζών > (ΕΚ 120/30 Αυγ. 1924).

34) Του ΝΔ 14 Ιουλ. 1925 <Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 8 Μαίου 1923 ΝΔ/τος περί συστάσεως Ειδικού Ταμείου Εξυγιάνσεως της πόλεως Μεσολογγίου και αποξηράνσεως των παρ'αυτήν ελών> (ΕΚ 180/17 Ιουλ. 1925).

35) Των άρθ. 1 και 3 του ν.δ. 24 Αυγ. 1925 <Περί συστάσεως Ειδ. Ταμείου Εξυγιάνσεως της πόλεως Αιτωλικού> (ΕΚ 226.28 Αυγ. 1925).

36) Των άρθ. 1 και 3 νδ 6 Αυγ. 1925 <Περί εισφοράς του εν Τήνω Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας υπέρ συμπληρώσεως των λιμεν. έργων κλπ. (ΕΚ 251/15 Σεπτ. 1925).

37) Του άρθ. 57 ΝΔ 27 Αυγ. 1925 <Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί Δήμων και Κοινοτήτων νομοθεσίας> (ΕΚ 227/29 Αυγ./ 1925).

38) Του ΝΔ 11 Σεπτ. 1925 <Περί σημάνσεως, συντηρήσεως και συμπληρώσεως της διώρυγος Λευκάδος Αλεξάνδρου> (ΕΚ 261/21 Σεπτ. 1925).

39) Του Νδ 18 Σεπτ. 1925 <Περί ναυτικού φωτισμού λιμένων, επινείων και αγκυροβολείων καταφυγής και συναφών υποχρεώσεων των Λιμεν. Ταμείων> (ΕΚ 421/28 Δεκ. 1925).

40) Του ΝΔ 23 Σεπτ. 1925 <Περί θέσεως διατάξεων τινων εις τους περί λιμένων και Πορθμού Ευρίπου Νόμους> (ΕΚ 277/30 Σεπτ. 1925).

41) Του άρθ. 5 ν.δ. 25 Σεπτ. 1925 <Περί τροποποιήσεως των περί οργανώσεως ειδικής υπηρεσίας δημοσίων Ναυτικών έργων κειμένων διατάξεων> (ΕΚ 277/30 Σεπτ. 1925).

42) Του ΝΔ 4 Δεκ. 1925 <Περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως των ν. ΓΦΑ 93501) , 389 και 2918 περί του Λιμεν. Ταμείου Πειραιώς ως και των περί λιμένων> (ΕΚ 398/12 Δεκ. 1925).

43) Των άρθ. 1 και 3 του ν.δ. 14 Δεκ. 1925 <Περί κατανομής του υπέρ του Ταμείου έργων κοινής ωφελείας φόρου κλπ.> (ΕΚ 401/15-12-25).

44) Της παρ. 1 του άρθ. 1 ν.δ. 24 Δεκ. 1925 <Περί αντικαταστάσεως δι'ενιαίου φόρου των φόρων τελών ή εισφορών επί του καπνού εις φύλλα Κλπ> (ΕΚ 428/31 Δεκ. 1925).

45) Του εδ., 2 στοιχ. γ του άρθ. 1 ν.δ. 24 Φεβρ. 1926 <Περί αποδόσεως εις τους Δήμους και Κοινότητας κλπ., εκ των εισπράξεων του ενιαίου εγγείου φόρου του καπνού> (ΕΚ 72/26 Φεβρ. 1926).

46) Της παρ. 2 του άρθ. 3 ν.δ. 4 Μαρτ. 1926 <Περί ιδρύσεως εν Κερκύρα Συνοϊαπωνικού Μουσείου Γρ. Μάνου> (ΕΚ 82/6 Μαρτ. 1926).

47) Του ΝΔ 21 Απριλ. 1926 <Περί λιμενικής φορολογίας Θήρας> (ΕΚ 136/23 Απρι. 1926).

48) Του ΝΔ 26 Απρι. 1926 <περί των υποχρεώσεων των Λιμεν. Ταμείων του Κράτους > (ΕΚ 169/26 Μαίου 1926).

49) Του ΝΔ 11 Μαίου 1926 <Περί ενώσεως του Λιμεν. Ταμείου Γυθείου και του Ειδικού τοιούτου Υδρεύσεως της πόλεως γυθείου> (ΕΚ 152/13 Μαϊου 1926).

50) Του εδ. α2 του άρθ. 1 και άρθ. 2 Ν.Δ 25 Μαίου 1926 <Περί του τρόπου αποδόσεως εκ του εγγείου φόρου καπνού των εις τρίτα νομικά πρόσωπα και υπηρεσίας ανηκόντων ποσοστών> (ΕΚ 180/3 Ιουν. 1926).

51) Των άρθ. 2, 4 και 5 ΝΔ 14 Ιουν. 1926 <Περί Επιβολής φορολογίας υπέρ του Λιμεν. Ταμείου Κιάτου> (ΕΚ 214/26 Ιουν. 1926).

52) Του άρθ., 6 ν.δ. 16ης Ιουν. 1926 <Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινων των Νόμων περί Υδραυλικών Ταμείων> (ΕΚΛ 214/26 Ιουν. 1926).

53) Των παρ. 3 και 4 του άρθ. 9 ν.δ. 2 Σεπτ. 1926 <Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί δήμων και κοινοτήτων νομοθεσίας> (ΕΚ 310/16 Σεπτ. 1926 ) κυρωθέντος δια του ν. 2895 (ΕΚ 48/12 Φεβρ. 1929).

54) Της παρ. 2 του άρθ. 18 Δ. 27 Μαίου 1927 <περί διοικήσεως του Εμπορικού Ναυτικού> (ΕΚ 104/1 Ιουν. 1927).

55) Του ν.δ. 13 Νοεμ. 1927 <περί κυρώσεως και τροποποιήσεως του ν.δ. της 17/21 Σεπτ. 1926 περί τροποποιήσεως διατάξεων τινων αφορωσών τους λιμενικούς φόρους και τους περί λιμένων Νόμους> (ΕΚ 262/13 Νοεμ. 1927).

56) Του ν.δ. 13 Νοεμ. 1927 <Περί κυρώσεως και τροποποιήσεως του ν.δ. 15.2.26 περί επιβολής ειδικής φορολογίας υπέρ της Κοινότητος και λιμένος Ελευσίνος> (ΕΚ 289/13 Νοεμ. 1927) (κυρωθέντος δια του ν. 3932).

57) Της παρ. 3 Παραρτήματος VI Πρωτοκόλλου Γενεύης κυρωθέντος δια του ν. 3423 (ΕΚ 298/7 Δεκ. 1927).

58) Του άρθ. 6 της δια του ν. 3483 κυρωθείσης συμβάσεως μεταξύ Δημοσίου και Εθν. Τραπέζης (ΕΚ 58/12 Απριλ. 1928).

59) Του ν. 3685 <Περί παραβολής ατμοπλοίων εις τας προκυμαίας των λιμένων και περί χορηγίας βοηθήματος ανεργίας εις τους λεμβούχους> (ΕΚ 260/11 Δεκ. 1928)>

60) Του ν. 3731 <Περί παροχής εγγυήσεως του Κράτους μέχρι ποσού Λιρών Αγγλίας 350.000 δια το συναφθησόμενον υπό του Λιμενικού Ταμείου Ηρακλείου δάνειον κλπ> (ΕΚ 1/3 Ιαν. 1929).

61) Της παρ. 3 άρθ. 5 Ν. 3769 <Περί αποζημιώσεως μικρών αρτοποιείων > (ΕΚ 30/28 Ιαν. 1929).

62) Της παρ. 1 άρθ. 8 και 10 και 33 του ν. 3775 <Περί κυρώσεως του από 6 Σεπτ. 1925 ΝΔ/τος περί διοικήσεως του εν Τήνω Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας κλπ.> (ΕΚ 10/14 Ιαν. 1929).

63) Του ν. 3807 <Περί κυρώσεως του ν.δ. 13/13 Νοεμ. 1927 Περί κυρώσεως και τροποποιήσεως του ν.δ. της 17 Σεπτ. 1926 <περί τροποποιήσεως διατάξεων τινων αφορωσών τους λιμενικούς φόρους και τους περί λιμένων Νόμου> (ΕΚ 23/23 Ιαν. 1929).

64) Του ν. 3920 <Περί κυρώσεως του ν.δ. 21 Απριλ. 1926 περί της λιμεν. φορολογίας θήρας> (ΕΚ 58/18 ΦΕβρ. 1929).

65) Του ν. 3968 <περί κυρώσεως του ν.δ. 23 /30 Σεπτ. 1925 περί θέσεως διατάξεων τινων εις τους περί λιμένων και Πορθμού Ευρίπου Νόμους> (ΕΚ 67/23 Φεβρ. 1929).

66) Του εδαφ. 3 της παρ. 1 , της παρ. 5 του άρθ. 6 και των παρ. 2 και 4 του άρθ. 11 του ν. 3970 <περί συστάσεως ειδικού Ταμείου γεφυρώσεως Αχελώου> (ΕΚ 67/23 ΦΕβρ. 1929).

67) Του ν. 3977 <Περί κυρώσεως του ν.δ. της 4/12 Δεκ. 1925 περί συμπληρώσεως των ν. ΓΦΑ (3501) , 389 και 2918 περί του Λιμεν. Ταμείου Πειραιώς ως και των περί λιμένων> (ΕΚ 70/26 Φεβρ. 1929).

68) Των παρ. 2 και 3 του άρθ. 158 Ν. 4173 <Περί κυρώσεως και τροποποιήσεως του από 11 Μαίου 1929 ΝΔ./τος <Περι δασικού Κώδικος> (Ε Κ 205/19 Ιουν. 1929).

69) Του ν. 4319 <Περί ενιαίου συντελεστού' των προσθέτων εισαγωγικών τελών> (ΕΚ 272/13 Αυγ. 1929).

70) Του ν. 4348 <Περί παροχής εγγυήσεως του δημοσίου προς ασφάλειαν δανείων του Λιμεν. Ταμείου Λεωνιδίου> (ΕΚ 295/19 Σεπτ. 1929).

71) Του ν. 4350 <Περί παροχής αδείας εις την Λιμεν. επιτροπήν Ευδήλου Ικαρίας προς σύναψιν και έκδοσιν ομολογιακού δανείου 35.000 μέχρι 40.000 δολλαρίων> (ΕΚ 295/19 Σεπτ. 1929).

72) Του άρθ. 7 Ν. 4356 <Περί κυρώσεως της από 3 Ιουν. 1929 συμβάσεως μεταξύ του Ελληνικού δημοσίου και της εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος> (ΕΚ 281/17 Αυγ. 1929).

73) Του άρθ. τρίτου του ν. 4365 <Περί κυρώσεως και τροποποιήσεως του ν.δ. της 4 Μαρτ. 1926 περί ιδρύσεως εν Κερκύρα Σινοϊαπωνικού Μουσείου Γρ. Μάνου> (ΕΚ 291/17 Αυγ. 1929).

74) Των παρ. 1 και 2 του άρθ. 1 του ν. 4.93 <Περί τροποποιήσεως διατάξεων του ν. 3265 περί καθορισμού δικαιοδοσίας των Γεν. Διοικητών και των Νομαρχών> (ΕΚ 297/20 Αυγ. 1929).

75) Του ν. 4408 <Περί συμπληρώσεως του ν. 3689 περί της παραβολής (πλευρίσματος) των ατμοπλοίων εις τας προκυμαίας των λιμένων και περί χορηγίας βοηθήματος ανεργίας εις τους λεμβούχους> (ΕΚ 315/28 Αυγ. 1929).

76) Του άρθ. 12 ν.δ. 13 Νοεμ. 1929 <Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των υπ'αριθμ. 3769 και ο 3770 Νόμων περί αρτοποιίας> (ΕΚ 408/14 Νοεμ. 1929) Κυρωθέντος δια του ν. 4573 (ΕΚ 127/28 Απριλ. 1930).

77) Του άρθ. 9 Δ 27 Νοεμ. 1929 <περί καθορισμού αρμοδιότητος των Γεν. Διοικητών> (ΕΚ 419/27 Νοεμ. 1929).

78) Του ν. 4426 <Περί αυθεντικής ερμηνείας των διατάξεων του ν. 3731 περί παροχής εγγυήσεως υπό του Κράτους μέχρι ποσού λιρών Αγγλίας 350.000 δια το συναφθησόμενον υπό του Λιμενικού Ταμείου Ηρακλείου δάνειον προς αποπεράτωσιν των λιμενικών έργων Ηρακλείου> (ΕΚ 322/31 Αυγ. 1929).

79) Του ν. 4463 <Περί συστάσεως εν Θεσσαλονίκη Λιμενικού Ταμείου > (ΕΚ 25/25 Ιαν. 1930).

80) Του ν. 4499 <Περί τροποποιήσεως των κειμένων διατάξεων περί Λιμεν. Ταμείων> (ΕΚ 91/28 Μαρτ. 1930).

81) Της παρ. 2 του άρθ. 1 και παρ. 4 ου άρθ. 2 ν. 4524 <Περί συμπληρώσεως της διοικήσεως νομικών τινων προσώπων και αυτοτελών υπηρεσιών> (ΕΚ 107/10 απριλ. 1930).

82) Της παρ. 3 άρθ., μόνου ν. 4750 <περί τροποποιήσεως διατάξεων τινων του ν. 2825 <περί συστάσεως Ειδικού Ταμείου Σελινούντος> (ΕΚ 167/1 Μαίου 1930).

83) Των άρθ., 2, 4 και 7 Δ 3 Ιουν. 1930 <περί αρμοδιότητος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου των Δημοσίων Εργων κλπ.> (ΕΚ 193/4 Ιουν. 1930).

84) Των άρθ. 2 και 3 του Δ 8 Ιουλ. 1930 <περί των εις την αρμοδιότητα του Νομάρχου υπαγομένων αποφάσεων των Λιμεν. Επιτροπών> (ΕΚ 240/14 Ιουλ. 1930).

85) Του Ν. 4833 <περί τροποποιήσεως του ν. 3685 > (ΕΚ 256/29 Ιουλ. 1930).

86) Του Δ 30 Σεπτ. 1930 <περί αυξήσεως του τέλους πλευρίσματος ατμοπλοίων> (ΕΚ 350/14 Οκτ. 1930).

87) Του άρθ. 1 του Δ 14 Απριλ. 1931 <περί μερικής επεκτάσεως του ν. 3769 περί αποζημιώσεως μικρών αρτοποιείων εις την περιφέρειαν του τέως Δήμου Κορινθίων> (ΕΚ 107/21 Απριλ. 1931).

88) Του ν. 5062 <Περί παροχής εγγυήσεως του κράτους δια δάνειον του Λιμεν. Ταμείου Κατακώλου> (ΕΚ 183/6 Ιουλ. 1931).

89) Του άρθ., μόνου του ν. 5063 <περί Ταμείου Επαρχιακής Οδοποιίας βόλου> (ΕΚ 182/4 Ιουλ. 1931).

90) Του Δ. 31 Οκτωβρίου 1931 <Περί μειώσεως ειδικής φορολογίας υπέρ Κοινότητος και Λιμένος Ελευσίνος> (ΕΚ 377/2 Νοεμ. 1931).

91) Του εδ. γ της παρ.1 του άρθ. 2 του ν. 5179 <Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινων των ν. 2806 και 3304 περί Υδραγωγείου Κερκύρας> (ΕΚ 225/23 Ιουλ. 1931).

92) Του άρθ. 31 του Ν. 5208 <Περί τροποποιήσεως και κωδικοποιήσεως των ν. 3456, 3457 και 3458 Περί Αυτονόμου Οργανισμού της Σταφίδος > (ΕΚ 237/28 Ιουλ. 1931).

93) Του ν. 5322 <Περί εκμεταλλεύσεως του Λιμένος Ηρακλείου> (ΕΚ 62/7 Μαρτ. 1932).

94) Του ν. 5344 <Περί των εν Λιμένι θεσσαλονίκης φορτηγίδων> (ΕΚ 89/2 Μαρτ. 1932).

95) Της παρ. 1 άρθ. 7 ν. 5367 <περί εκτελέσεως των δημοσίων έργων> (ΕΚ 119/18 Παρ. 1932).

96) Του ν. 5375 <Περί τροποποιήσεως του άρθ. 11 του ν. 3685 περί παραβολής των ατμοπλοίων κλπ., και περί καταργήσεως του ν. 5242 της 30 Ιουλ. 1931 > (ΕΚ 106 /6 Απριλ. 1932).

97) Του ν. 5658 <περί κατασκευής και συντηρήσεως του διαύλου της εισόδου του Αμβρακικού κόλπου> (ΕΚ 309/7 Σεπτ. 1932).

98) Της παρ. 2 του άρθ. μόνου του ν. 5689 <περί εισπράξεως των λιμενικών φόρων> (ΕΚ 319/13 Σεπτ. 1932).

99) Του Δ 3 Απριλ. 1933 <περί του διατιθεμένου δια τους ενεργούντας θεώρησιν επιταγών Λιμενικών Ταμείων υπαλλήλους ποσοστού κλπ.> (ΕΚ 85/4 Απριλ. 1933).

100) Του Δ 14 Ιουν. 1933 <περί προεδρίας της κατά το άρθ. 2 παρ. 1 του ν. 3685 Επιτροπής> (ΕΚ 159 /21 Ιουν. 1933).

101) Του ν.δ. 22 Ιουλ. 1933 <Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων περί Λιμενικών Ταμείων> (ΕΚ 214/22 Ιουλ. 1933).

102) Του άρθ. 2 του Δ 29 Σεπτ. 1933 <περί της αρμοδιότητος του Νομάρχου Κυκλάδων επί των πράξεων των Λιμεν. επιτροπών της περιφερείας του> (ΕΚ 294/5 Οκτω. 1933).

103) Των άρθ. 1 - 3 του Δ 7 Νοεμ. 1933 <περί των διοδίων και πορθμείων Ευρίπου> (ΕΚ 353/16 Νοεμ. 1933).

104) Του Δ 20 Δεκ. 1933 <περί συμπληρώσεως του από 29 Σεπτ. 1933 Δ/τος κλπ.> (ΕΚ 2/3 Ιαν. 1934.

105) Του Ν. 5988 <περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 22 Ιουλ. 1933 νδ/τος περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων περί Λιμεν. Ταμείων> (ΕΚ 14/15 Ιαν. 1934).

106) Των παρ. 1, 2 και 3 άρθ. 31 ν. 6028 <περί τροποποιήσεως και κωδικοποιήσεως των Νόμων περί Αυτόν. Σταφιδ. Οργανισμού> (ΕΚ 154/6 Φεβρ. 1934).

107) Της παρ. 3 άρθ. 4 του ν. 6066 <Περί περιορισμού των δασμολογικών απαλλαγών> (ΕΚ 74/21 Φεβρ. 1934).

108) Του Δ 4 Απριλ. 1934 <περί συγκροτήσεως των Λιμενικών Επιτροπών> (ΕΚ 128 / 13 Απριλ. 1934).

109) Της παρ. 5 άρθ. 6 ν. 6178 <Περί της Υπηρεσίας Μηχανημάτων Λιμεν. έργων> (ΕΚ 214/10 Ιουλ. 1934).

110) Του Δ.22 Ιουν. 1934 <Περί συμπληρώσεως του από 29 Σεπτ. 1933 Δ/τος περί της αρμοδιότητος του Νομάρχου Κυκλάδων κλπ.> (ΕΚ 218.12 Ιουλ. 1934).

111) Της παρ. 2 του άρθ. 12 ν. 6236 <περί τροποποιήσεως , συμπληρώσεως και αντικαταστάσεως διατάξεων τινων του ν. 6094 περί οργανώσεως της Γραμματείας των Δικαστηρίων κλπ.> (ΕΚ 261/11 Αυγ. 1934).

112) Των άρθ. 2 και 3 του ν. 625 <Περί τόπου λογοδοσίας επί διαχειρίσεως Ταμείου Εποικισμού κλπ.> (ΕΚ 280/30 Αυγ. 1934).

113) Του ν. 6260 <Περί παροχής αρωγής του Κράτους προς το Λιμεν. Ταμείον Κορίνθου, δι'εκτέλεσιν λιμεν. έργων > (ΕΚ 279/29 Αυγ. 1934)>

114) Του Δ. 28 Σεπτ. 1934 <περί απαλλαγών από λιμεν. φόρου > (ΕΚ 337/6 Οκτ. 1934).

115) Της παρ. 6 άρθ. 11 Νομ. 6392 <περί οργανώσεως των φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων Ζακύνθου> (ΕΚ 338/6 Οκτ. 1934).

116) Του ν. 6404 <περί τρόπου υπολογισμού λιμενικού φόρου επί των δια ξηράς μεταφερομένων> (ΕΚ 400/19 Νοεμ. 1934).

117) Του άρθ. 29 Δ. 28 Δεκ. 1934 <περί τρόπου εκπληρώσεως των σκοπών του Οργανισμού Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων Ζακύνθου> (ΕΚ 455/31 Δεκ. 1934).

118) Του ν. 6456 <περί παροχής βοηθήματος εις τους αχρηστευθέντας ναυπηγοξυλουργούς> (ΕΚ 32/2 Φεβρ. 1935).

119) Του εδ., ε άρθ. 4 ν.δ. 21 σεπτ. 1935 <Περί Ελληνικής θαλασσίας ενώσεως> (ΕΚ 428 / 27 Σεπτ. 1935).

120) Του ΑΝ 28 Οκτ. 1935 <περί παροχής υπό του Λιμενικού Ταμείου Θεσσαλονίκης δανείου προς τους υπαλλήλους αυτού> (ΕΚ 493/28 Οκτ. 1935).

121) Του άρθ. 5 ΑΝ 28 Οκτ. 1935 <περί τελωνειακών τινων διατάξεων> (ΕΚ 532/6 Νοεμ. 1935).

122) Της παρ. 2 άρθ. 3 και της παρ. 2 του άρθ. 4 του αν. 19 Νοεμ. 1935 <περί συστάσεως Ειδικού Ταμείου Υδρεύσεως και Εξυγιάνσεως Ζακύνθου> (ΕΚ 589/21 Νοεμ. 1935).

123) Του Αν 20 Νοεμ. 1935 <Περί ενώσεως του Λιμεν. Ταμείου Αιτωλικού και του Ταμείου Εξυγιάνσεως αιτωλικού> (ΕΚ 597 ./22 Νοεμ. 1935).

124) Του ΑΝ 21 Νοεμ. 1935 <περί συμπληρώσεως των περί Λιμενικών Ταμείων και Οργανισμού Λιμένου Πειραιώς διατάξεων> (ΕΚ 597/22 Νοεμ. 1935).

125) Του Αν 22 Ιαν. 1936 <περί καταργήσεως του ν.δ. 30 Οκτ. 1935 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ν. 3685 <περί παραβολής της ατμοπλοίων κλπ.> (ΕΚ 50/25 Ιαν. 1936).

126) Της παρ. α του άρθ. 5 και παρ. 3 του άρθ. 11 ΑΝ 25 Ιαν. 1935 <περί συστάσεως ειδικού Ταμείου Μηχανημάτων Λιμενικών Εργων> (ΕΚ 68/25 Ιαν. 1936).

127) Του ν.δ. 15 Ιουλ. 1936 <Περί παροχής δανείων υπό του Λιμεν. Ταμείου Πατρών προς τους εν Πάτραις κυλινδρομύλους> (ΕΚ 294/18 Ιουλ. 1936).

128) Των παρ. 1 και 2 άρθ. 1 και παρ. 3 και 4 άρθ. 2 ΑΝ 27/36 <Περί συμπληρώσεως της διοικήσεως νομικών προσώπων αυτοτελών υπηρεσιών κλπ. (ΕΚ 358/19 Αυγ. 1936).

130) Του Αν 154/36 <περί τροποποιήσεως διατάξεων ν.δ. 18 Σεπτ. 1925 <περί ναυτικού φωτισμού λιμένων, επινείων κλπ.> (ΕΚ 432/30 Σεπτ. 1936).

131) Του ΑΝ 163/36 <Περί φωτεινής επισημάνσεως του διωρύκτου υφαλαύλακος Πρεβέζης> (ΕΚ 432/30 Σεπτ. 1936).

132) Του άρθ. 3 Ν 164/36 <περί καταθέσεως παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων τελωνειακών εγγυήσεων υπέρ δημοσίου κλπ.> (ΕΚ 428/30 Σεπτ. 1936).

133) Του Αν 256/36 <Περί οργανώσεως και διαχειρίσεως των εκ των ιχθυοτροφείων Μεσολογγίου προσόδων> (ΕΚ 464/21 Οκτ. 1936).

134) Των άρθ. 2, 3, 4 του ΑΝ 281/36 <περί συγχωνεύσεως των παρά τοις Πολιτικοίς Υπουργείοις και ταις Γεν. Διοικήσεσιν Υπηρεσιών Εγκρίσεως και Εκκαθαρίσεως Δαπανών και των Ειδικών Λογιστηρίων > (ΕΚ 473/27 Οκτ. 1936).

135) Των παρ. 1, 2, 3, 4, και 6 του άρθ. 4 και του άρθ. 5 του ΑΝ 575/37 <Περί εκτελέσεως σειράς έργων Οδοποιίας και υδραυλικών> (ΕΚ 116/1 Απριλ. 1937)>

136) Της παρ. 2 άρθ. 3 και της παρ. 4 άρθ. 4 ΑΝ 577/37 <περί συστάσεως Ειδικού Ταμείου Υδρεύσεως και Εξυγιάνσεως Κορίνθου> (ΕΚ 123/3 Απριλ. 1937).

137) Του Αν 685/37 <Περί συμπληρώσεως των διατάξεων περί Λιμενικών Ταμείων> (ΕΚ 190/19 Μαίου 1937).

138) Των άρθ. 1, 2, 3 ΑΝ 711/37 <περί τρόπου εκτελέσεως των εν τω υπ'αριθμ. 575 του έτους 1937 Α. Νόμω περιλαμβανομένων έργων> (ΕΚ 218/9 Ιουν. 1937).

139) Της παρ. 1 άρθ., μόνου ΑΝ 732/37 <Περί προσθήκης διατάξεως εις την περί λιμένων κλπ., νομοθεσίαν> (ΕΚ 222/12 Ιουν. 1937).

140) Του ΑΝ 77/37 <Περί αποζημιώσεως λεμβούχων Χίου (ΕΚ 261/9 Ιουλ. 1937).

141) Της πα. 1 άρθ., μόνου ΑΝ 838 /37 <Περί του τρόπου του διορισμού των δικαστικών εις Συμβούλια ή Κρατικάς επιτροπάς κλπ.> (ΕΚ 357/10 Σεπτ. 1937)>

142) Της παρ. 2 άρθ. 5 ΑΝ 937/37 <περί ρυθμίσεως δικαιολογητικών τινων ζητημάτων> (ΕΚ 460/12 Νοεμ. 1937).

143) Του Αν 972 / 37 <περί υποχρεωτικής δημοσιεύσεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως πράξεων αφορωσών το προσωπικόν των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Ειδικών Ταμείων ή Υπηρεσιών και Αυτονόμων Οργανισμών> (ΕΚ 479/26 Νοεμ. 1937).

144) Του ΑΝ 1022/38 <περί ναυτικής φωτοσημάνσεως του διωρύκτου υφαλαύλακος Μεσολογγίου> (ΕΚ 5/8 Ιαν. 1938).

145) Του εδ., ι άρθ. 6 και άρθ. 7 ΑΝ 1044/38 <Περί κυρώσεως συμβάσεως δια την εκτέλεσιν των υδραυλικών έργων κλπ., του χειμάρρου Γλαύκου> (ΕΚ 20.24 Ιαν. 1938).

146) Του Αν 1065/38 <περί της λιμεν. φορολογίας Κιάτου> (ΕΚ 41/9 Φεβρ. 1938)>

147) Του Αν 1066/38 <περί τροποποιήσεως του από 11 Μαίου 1926 ΝΔ/τος περί ενώσεως του Λιμενικού Ταμείου Γυθείου και του Ειδικού Ταμείου Υδρεύσεως της πόλεως Γυθείου> (ΕΚ 41/9 Φεβρ. 1938).

148) Του ΑΝ 1067/38 <περί ενισχύσεως του Λιμενικού Ταμείου Ανδρου> (ΕΚ 41/9 ΦΕβρ. 1938)>

149) Του ΑΝ 1096 /38 <περί οργανισμού δεξαμενής Σύρου> (ΕΚ 70/24 Φεβρ. 1938).

150) Του Δ. 26 Φεβρ. 1938 <Περί αυξήσεως της υπέρ διώρυγος Λευκάδος φορολογίας> (ΕΚ 97/10 Μαρτ. 1938).

151) Των παρ. 2 και 3 του άρθ. 3 του ΑΝ 1099/38 <περί τροποποιήσεως ενίων των διεπουσών το εν Τήνω Πανελλήνιον ιερόν Ιδρυμα της Ευαγγελιστρίας διατάξεων> (ΕΚ 70/24 Φεβρ. 1938).

152) Του Δ. 29 Μαρτ. 1938 <Περί επεκτάσεως εν τη ξηρά της ειδικής λιμενικής φορολογίας Κιάτου> (ΕΚ 132/4 απριλ. 1938).

153) Της παρ. 3 του άρθ. μόνου του ΑΝ 1156/38 <περί ενισχύσεως του Ταμείου Εθνικής οδοποιίας προς αποπεράτωσιν ενίων οδών> (ΕΚ 125/31 Μαρτ. 1938).

154) Του εδ., 2 της παρ. 1 του άρθ. 3 και της παρ. 2 του άρθ. 10 του ΑΝ 1157 <περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 25 Ιαν. 1936 Α. Νόμου <περί συστάσεως Ειδικού Ταμείου Μηχανημάτων Λιμενικών έργων κλπ.> (ΕΚ 124 /30 Μαρτ. 1938).

155) Των άρθ. 34, 35, 56, 78, 79, 80 ΑΝ 1179/38 <περί των Νομαρχών> (ΕΚ 154/14 Απριλ., 1938).

156) Του ΑΝ 1180/38 <Περί εκμεταλλεύσεως των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων πόλεως Κερκύρας. (ΕΚ 158/18 Απριλ. 1938).

157) Του Αν 1205/38 <Περί διαθέσεως υπέρ των ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων των εκ των τελών πλευρίσματος των πλοίων εις τους λιμένας πλεονασμάτων> (ΕΚ 173/28 Απριλ. 1938).

158) Της παρ. 2 του άρθ. 2 του ΑΝ 1409/38 <περί εγκρίσεως δαπανών δια την εκτέλεσιν έργων οδοποιίας> (ΕΚ 376/15 Οκτ. 1938).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ : Σύστασις και Διοίκησις Λιμενικών Ταμείων Εποπτεία επ' αυτών Σύστασις Λιμενικού Ταμείου - Εδρα αυτού

Αρθρο 1. :

(α) Παρ. 16 άρθ. 15 ν.δ. 28 Ιουν. 1923.

β) Παρ. 1, 2 και 3 του άρθ. 1ου Νόμου 3163).

1. Η δια Δ/τος επιβολή λιμενικής φορολογίας συμφώνως προς τα κατωτέρω οριζόμενα συνεπάγεται αυτοδικαίως την σύστασιν Λιμενικού Ταμείου.

2. Εκαστον Λιμενικόν Ταμείον αποτελεί ίδιον νομικόν πρόσωπον διοικείται δε υπό Επιτροπής αποτελουμένης εκ των κατά το άρθ. 2 του παρόντος μελών.

3. Προκειμένου περί έργων λιμενικών αποδεδειγμένης ανάγκης δια την εκτέλεσιν των οποίων δεν υφίσταται Λιμενικόν Ταμείον , δύναται ο Υπουργός της Συγκοινωνίας να ιδρύση τοιούτον κατά το άρθ. 25 παρ. 1 του παρόντος.

4. Η έδρα του Λιμενικού Ταμείου ορίζεται δια Δ/τος προτάσει του επί της Συγκοινωνίας Υπουργού.

Σύνθεσις Λιμενικής επιτροπής

Αρθρο 2. :

(α) Παρ. 3, 4, 8, 19 και 20 άρθ. 1 ν. 3163 ,

β) παρ. 1 και 2 του άρθ. 14 ν.δ. 23 Σεπτ. 1925,

γ) Παρ. 2 άρθ. 8 ν. 4499,

δ) παρ. 2 άρθ. 1 Ν. 4524,

ε) παρ. 1 άρθ. 2ου ν.δ. 22. Ιουλ. 1933 παρ. 2 άρθ., δευτέρου, παρ. 2 άρθ., τετάρτου και παρ. 1 άρθ., πέμπτου του ν. 5988 ,

ς)παρ. 1 και 2 άρθ. 1ου του Δ/τος 4 Απριλ. 1934

ζ) παρ. 1 άρθ. 1 /Αν 27/36

η) Παρ. 11 Αρθ. 2 ΑΝ 281/36,

θ) Παρ. 1 άρθ., μόνου Αν 838/37,

ι) Παρ. 3 άρθ. 56 ΑΝ 1179/38).

1-3. Αφορούσαν την σύνθεση της Λιμενικής Επιτροπής. Αυτή τροποποιήθηκε από το άρθ. 5 της 49139/67 (ΦΕΚ Β 472) αποφάσεως Υπ. Συντονισμού και Δημ. Εργων και την Γ62402/1968 (ΦΕΚ Β 758) αποφ. υπ. Προεδρίας, Συντονισμού και Εμπ. Ναυτιλίας, οι οποίες τροποποιήθηκαν από την 44557/1915/78/29 Νοεμ. - 13 Δεκ. 1978 (ΦΕΚ Β 1095) αποφ. Υπ. Συντονισμού Προεδρίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας. Η αποφ. 44557 όρισε ως κατωτέρω τη σύνθεση των Λιμενικών Επιτροπών.

Ι. Οι Λιμενικές Επιτροπές των Λιμενικών Ταμείων, τα οποία έχουν έδρα την έδρα του Νομού, ως και το Λιμενικό Ταμείο Λάγος αποτελούνται από τα εξής μέλη :

α. Από τον Προϊστάμενο της οικείας Λιμενικής Αρχής.

β. Από τον Προϊστάμενο της οικείας Τελωνιακής Αρχής.

γ. Από ένα μέλος, που ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του με την απόφαση του Νομάρχη περί συγκροτήσεως της Επιτροπής από τους Πολιτικούς Μηχανικούς, Ιδιώτες ή Δημοσίους Υπαλλήλους ή Υπαλλήλους Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου της έδρας του Ταμείου.

δ. Από έναν αντιπρόσωπο του Δήμου, ο οποίος υποδεικνύεται από το Δημοτικό Σύμβουλο της έδρας του Λιμενικού Ταμείου, με τον αναπληρωτήν του.

ε. Από ένα αντιπρόσωπο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου με τον αναπληρωτή του. ς. από ένα αντιπρόσωπο του Εργατικού Κέντρου, με τον αναπληρωτή του.

ζ. Από ένα αντιπρόσωπο του Σωματείου των Ναυτικών πρακτόρων με τον αναπληρωτή του.

Οι με τα στοιχ. ε έως ζ αποδεικνύονται από τα Διοικητικά Συμβούλιά τους.

ΙΙ. Οι Λιμενικές Επιτροπές των λοιπών Λιμενικών Ταμείων αποτελούνται από τα εξής 4 μέλη:

α. Από τον προϊστάμενο της οικείας Λιμενικής Αρχής ή ελλείψει αυτού από άλλο βαθμοφόρο ΛΣ της πλησιέστερης Λιμενικής Αρχής.

β. Από τον προϊστάμενο της Τελωνειακής Αρχής

γ. Από ένα αντιπρόσωπο του Δήμου ή της Κοινότητας, ο οποίος αποδεικνύεται από το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο της έδρας του Λιμενικού Ταμείου με τον αναπληρωτή του.

δ. από ένα μέλος το οποίο διορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του με την απόφαση του Νομάρχη περί συγκροτήσεως της επιτροπής. Για το διορισμό του μέλους αυτού προτιμούνται οι Πολιτικοί Μηχανικοί ή εν ελλείψει αυτών εκείνοι που έχουν τεχνικές ή ναυτικές γνώσεις.

Η αποφ. 44557 / 695/80/23 Μαίου - 4 Ιουν. 1980 (ΦΕΚ Β 511) Υπ. Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας όρισε τα εξής : <Ι. Συμπληρώνουμε τις διατάξεις του εδ. α της παρ. ΙΙΙ του άρθ. 5 της κοινής αποφάσεως των Υπουργών συντονισμού και Δημοσίων Εργων Α. 49139/9.6.67 , όπως τροποποιήθηκε με τη Γ.20- 806/29.4.68 και 4457/1915/78/29.11.78 ομοίας μας, ως εξής :

α) Το τρίτο μέλος που ορίζεται με την απόφαση του Νομάρχη, περί συγκροτήσεως της Λιμενικής Επιτροπής δεν είναι απαραίτητο να είναι Πολιτικός Μηχανικός.

β) Εάν η έδρα του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου δεν συμπίπτει με την έδρα του Λιμενικού Ταμείου και τούτο εδρεύει σε άλλη πόλη του ίδιου Νομού', τότε το πέμπτο μέλος υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου του Νομού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Εάν στην περιφέρεια του Νομού δεν υπάρχει Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο τότε το πέμπτο μέλος της Λιμ. Επιτροπής του Λιμενικού Ταμείου υποδεικνύεται από τον τοπικό Εμπορικό Σύλλογο. Εάν δεν υπάρχει ούτε τοπικός εμπορικός σύλλογος, τότε το υπόψη μέλος υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται η έδρα του Λιμενικού Ταμείου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Σε περίπτωση που η εκπροσώπηση σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν είναι δυνατή, τότε το μέλος αυτό ορίζεται από τον νομάρχη επιλεγόμενο μεταξύ των εμπόρων της έδρας του Ταμείου. (Η περιπτ. β αντικαταστάθηκε ως άνω από την 44657 / 193/82/28 Ιαν.2 Μαρτ. 1982 (ΦΕΚ Β 89) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας).

γ) Εάν στην έδρα του Λιμενικού Ταμείου δεν υφίσταται Σωματείο Ναυτικών Πρακτόρων τότε το έβδομο μέλος που υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου των Ναυτικών Πρακτόρων ορίζεται από τον Νομάρχη επιλεγόμενο μεταξύ των Ναυτικών Πρακτόρων>.

(Για τον καθορισμό ή την μεταβολή της συνθέσεως των Λιμενικών επιτροπών (βλ. ΠΔ 839/79).

4. Εις τα Λιμενικά Ταμεία, τα έχοντα την εκμετάλλευσιν ηλεκτροφωτισμού πόλεων, προστίθεται εις εισέτι αντιπρόσωπος του οικείου δήμου.

5. Από της ισχύος του ΑΝ 838/37 η συμμετοχή των μελών του Συμβουλίου της Επικρατείας και των ισοβίων και μονίμων δικαστικών υπαλλήλων από του βαθμού του Πρωτοδίκου και Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών και άνω εις Συμβούλια ή Επιτροπάς Κρατικάς ως και εις Συμβούλια ή Επιτροπάς Νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Νόμω ή άλλως πως μετεχόντων εις ταύτας, ρυθμίζεται υπό του Υπουργού της Δικαιοσύνης δι 'αποφάσεως αυτού μετά γνώμην του Προέδρου του Συμβουλίου , του Προέδρου του οικείου δικαστηρίου δια τους δικαστάς και του αρμοδίου Εισαγγελέως δια τους παρ' αυτώ Αντεισαγγελείς.

6. Ο εν τη έδρα του Λιμενικού Ταμείου Νομομηχανικός ή Μηχανικός καλείται εις τας συνεδριάσεις της Λιμενικής επιτροπής όπως παράσχη αναγκούσας τυχόν πληροφορίας άνευ ψήφου.

7.Τα απουσιάζοντα ή κωλυόμενα μόνιμα μέλη της Λιμενικής Επιτροπής αναπληρούνται εν τη ιδιότητι του μέλους της Επιτροπής υπό των νομίμων αυτών αναπληρωτών.

Αντιπροσώπευσις παρά Λιμενική Επιτροπή Κοινοτήτων εφ'ων επεξετάθη η λιμενική φορολογία

Αρθρο 3. :

(α) αρθ. 2 του Δ/τος 4 απριλ. 1934

β) παρ. 3 άρθ. 56 ΑΝ 1179/38).

(Κατηργήθη δια του άρθ. 5 ΝΔ 2721/53).

Τρόπος εκλογής μελών Λιμενικής επιτροπήςΠροσόνταΑσυμβίβαστον - Κατοικία

Αρθρο 4. :

(α) Παρ. 1 άρθ. 3 ν.δ. 28 Ιουν. 1923

β) παρ. 8 και 9 άρθ. 2 ν.δ. 11 Μαίου 1926.

γ) παρ. 9 και 15 άρθ. 5 ν.δ. 13 Νοεμβ. 1927

δ) παρ. 1 και 2 του άρθ. 1 του ν. 4499

ε) παρ. 3 άρθ. 2 ν.δ. 22 Ιουλ. 1933.

ς) παρ. 2 άρθ. 5 και παρ. 1η του άρθ., δευτέρου του ν. 5988

ζ) παρ. 3 άρθ. 1 δ/τος 4 απριλ. 1934).

1. Οι παρά τη Λιμενική Επιτροπή αντιπρόσωποι του Εμπορικού Επιμελητηρίου, β) του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, γ) Του Εμπορικού Συλλόγου, δ) του Γραφείου προστασίας Καπνού, ε) Του Επαγγελματικού Τμήματος Επιμελητηρίου εκλέγονται υπό του Διοικητικού εκάστου τούτων Συμβουλίου μεταξύ των εκλογίμων των εχόντων δικαίωμα ψήφου. Ο αντιπρόσωπος του Γεωργικού Επιμελητηρίου εκλέγεται υπό της Διοικούσης Επιτροπής μεταξύ των αυτών.

Οπου δε υπάρχουσι μέλη Γεωργικών Επιμελητηρίων εν τη έδρα των Λιμενικών επιτροπών, αι Διοικούσαι Επιτροπαί των γεωργικών Επιμελητηρίων εκλέγουσι κατά πλειοψηφίαν εκπρόσωπον αυτών διαμένοντα εν τη περιφέρεια του Λιμενικού Ταμείου. Οι μη κατοικούντες εν τη έδρα δεν δικαιούνται οδοιπορικών εξόδων.

Τα μέλη του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Τμήματος δεν μετέχουσι της εκλογής αντιπροσώπου του όλου Εμπορικού Επιμελητηρίου παρά τη Λιμενική Επιτροπή.

2. Τα μέλη των Λιμενικών Επιτροπών δέον να ώσιν εγγράμματα και να έχωσι το δικαίωμα του εκλέγειν.

3. Τα αιρετά και διοριζόμενα μέλη των επί των λιμένων Επιτροπών δεν δύνανται να έχωσιν έμμισθον δημοσίαν τινα υπηρεσίαν ή βουλευτικόν αξίωμα.

4. Τα καθήκοντα του μέλους των Λιμενικών Επιτροπών είναι ασυμβίβαστα προς τα καθήκοντα του δημάρχου και δημοτικού ή κοινοτικού Συμβούλου ή υπαλλήλου.

5. Δεν επιτρέπεται να συνυπηρετήσωσι παρά τη αυτή Λιμενική Επιτροπή ως μέλη ή ως μέλη και υπάλληλοι εν γένει επί της εισπράξεως Λιμενικών 'φόρων κατιόντες και ανιόντες, αδελφοί, πενθερός και επί θυγατρί γαμβρός ή γυναικάδελφος και επ'αδελφή γαμβρός . Εν ταις περιπτώσεις ταύταις αντικαθίσταται ο τελευταίος εκλεγείς ή διορισθείς.

6. Δεν δύνανται να ώσιν αιρετά ή διοριζόμενα μέλη της Λιμενικής επιτροπής οφειλέται του Λιμενικού Ταμείου και εν γένει διατελούντες εις παντός είδους σύμβασιν μετ' αυτού ή υπάλληλοι ιδιωτών διατελούντων εις τοιαύτην μετά του Λιμενικού Ταμείου σχέσιν.

7. Τα αιρετά και διοριζόμενα μέλη Λιμενικών Επιτροπών πρέπει να είναι κάτοικοι της έδρας του Λιμενικού Ταμείου .

Επιτρέπεται εξαίρεσις από της αρχής ταύτης εις τας δια Δ/τος καθορισθησομένας περιπτώσεις, αλλ'άνευ δικαιώματος οδοιπορικών εξόδων.

Απώλεια δικαιώματος εκλογής αντιπροσώπων υπό Νομικών Προσώπων

Αρθρο 5.:

(α) παρ. 5 και 4 του άρθ. 1 του Δ/τος 4.4.34

β) παρ. 3 άρθ. 56 Αν 1179/38).

1.Εμπορικός σύλλογος, όστις, κατά πιστοποίησιν της αρμοδίας εποπτικής αρχής, έπαισεν από έτους λειτουργών, απόλλυσι το δικαίωμα αντιπροσωπεύσεως παρά τη Λιμενική Επιτροπή.

2. Εν η περιπτώσει νομικόν τι πρόσωπον εκ των δικαιουμένων ν' αντιπροσωπεύονται παρά τη Λιμενική Επιτροπή δεν εκλέξη τον παρά τη Επιτροπή ταύτη αντιπρόσωπον αυτού εντός μηνός από της προσκλήσεώς του υπό του Νομάρχου ή του Υπουργείου, δύναται ο Νομάρχης να προβή εις τον διορισμόν του κατά την κρίσιν του καταλλήλου προσώπου, μη δεσμευόμενος υπό των εν παρ. 1 του άρθ. 4 του παρόντος περιορισμών καθόσον αφορά την ιδιότητα του διορισθησομένου.

Επί πλειόνων Κοινοτήτων δικαιουμένων κατά το άρθ. 3ον εις κοινήν εκπροσώπησιν, συντρέχει περίπτωσις εφαρμογής της παρούσης παρ. 2 εάν και μετά δευτέραν πρόκλησιν του Νομάρχου ουδείς των εκλεκτόρων προσήλθε ή προσήλθον μεν ούτολι, αλλ' ουδένα επρότεινον.

Θητεία . Περιπτώσεις απολύσεως και αντικαταστάσεως - Παραίτησις

Αρθρο 6. :

(α) παρ. 6 και 7 άρθ. 3 του ν.δ. 28 Ιουν. 1923

β) άρθ. 2 ν. 3163,

γ) άρθ. 3 και 4 Δ./τος 4 Απριλ. 1934,

δ) παρ. 5 και 10 άρθ. 56 ΑΝ 1179/38.

1. Τα μέλη των Λιμενικών Επιτροπών εκλέγονται ή διορίζονται δια τριετή περίοδον, κατά το διάστημα της οποίας δεν επιτρέπεται αντικατάστασις αυτών ειμή εις τας υπό του Νόμου οριζομένας περιπτώσεις. Η πρώτη τριετής περίοδος θεωρείται αρξαμένη από 1ης Ιαν. 1934 λήγει δε την 31ην Δεκ. 1936.

2. Των κατά την διάρκειαν περιόδου τινός εκλεγομένων ή διοριζομένων μελών η θητεία λήγει κατά την λήξιν της περιόδου καθ'ην εξελέγησαν ή διωρίσθησαν.

3. Εκαστον των μελών Λιμενικής Επιτροπής εξακολουθεί εκπληρούν τα καθήκοντά του ως τοιούτου και μετά την λήξιν της περιόδου και μέχρις αντικαταστάσεως του. Εάν το ούτω συνεχίζον την υπηρεσίαν του μέλος ετύγχανε κατά την προηγούμενην περίοδον αιρετός Πρόεδρος ή αντιπρόεδρος διατηρεί και το αξίωμα τούτο μέχρι διορισμού Αντιπροέδρου δια την νέαν Θητείαν.

4. Τα αιρετά μέλη ως και τα παρά του Νομάρχου διοριζόμενα τοιαύτα αντικαθίστανται και προ της λήξεως της τριετούς περιόδου, εάν υποπέσωσιν εις έγκλημα προβλεπόμενον υπό των άρθ. 21, 22 και 24 του Ποινικού Νόμου ή ένα εστερήθησαν του δικαιώματος της διαχειρίσεως της ιδίας περιουσίας ή εάν, κατόπι δύο εγγράφων προσκλήσεων του Προέδρου , δεν προσήλθον εις τας συνεδριάσεις της Λιμενικής ή Εκτελεστικής Επιτροπής ή εάν αποδημώσιν άνευ αδείας του νομάρχου πλέον του μηνός οπότε απολύονται αποφάσει αυτού.

5. Εν περιπτώσει απολύσεως μέλους της Επιτροπής, αύτη λειτουργεί με τα λοιπά μέλη, προσκαλείται δε δια του νομάρχου το εκλέξαν αυτό Σώμα όπως προβή εις την αντικατάστασιν του, μη δυνάμενον να εκλέξη και πάλιν το απουθέν μέλος επί μίαν διετίαν.

6. Εν περιπτώσει καθ' ην Συμβούλιον ή Επιτροπή Νομικού τινος Προσώπου εκ των αντιπροσωπευομένων παρά τη Λιμενική Επιτροπή μεταβληθή εν τη συνθέσει του, αντικατασταθώσι δε πλείονα του ημίσεος του όλου αριθμού των μελών , άτινα απήρτιζον το Συμβούλιον ή την Επιτροπήν ταύτην κατά τον χρόνον της εκλογής του παρά τη Λιμενική Επιτροπή , αντιπροσώπου των, επιτρέπεται αντικατάστασις τούτου διαρκούσης της περιόδου υπό του νέου Συμβουλίου ή Επιτροπής.

7. Επί των κατά το άρθ. 3ον κοινών αιρετών αντιπροσώπων πλειόνων Κοινοτήτων εφαρμόζεται η ανωτέρω παρ. 6 κατ' αναλογίαν, ως Συμβουλίου ή Επιτροπής θεωρουμένου του συνόλου των εκλεκτόρων Προέδρων Κοινοτήτων.

8. Επιτρέπεται επίσης αντικατάστασις των παρά Λιμενικαίς Επιτροπαίς αιρετών αντιπροσώπων πλειόνων Κοινοτήτων οσάκις διαρκούσης της περιόδου γεννυθώσι δικαιώματα κοινής αντιπροσωπεύσεως παρά τη Λιμενική Επιτροπή και υπέρ ετέρας Κοινότητος και οσάκις διαρκούσης της περιόδου Κοινότης της, εκ των μεταχουσών εις εκλογήν κοινού αντιπροσώπου, απολέση το δικαίωμα της αντιπροσωπεύσεως.

9. Η κατά τας παρ. 6, 7 και 8 αντικατάστασις μέλους Λιμενικής Επιτροπής ενεργείται μόνον εφόσον ζητηθή υπό τινος των εκλεκτόρων.

10. Αι διατάξεις των παρ. 6, 7 και 8 εφαρμόζονται και εν περιπτώσει καθ'ην ο Νομάρχης έχει διορίσει τον αντιπρόσωπον ή αντιπροσώπους κατ'εφαρμογήν της παρ. 2 του άρθ. 5 του παρόντος λόγου αμελείας των δικαιουμένων νομικών προσώπων, οπότε ως χρόνος εκλογής νοείται, ο του διορισμού.

11. Παν μέλος Λιμενικής Επιτροπής, δικαιούται εις παραίτησιν ήτις υποβάλλεται εγγράφως προς τον πρόεδρον αυτής, ούτος δε διαβιβάζει ταύτην προς την εκλέξασαν ή διορίσασαν τον παραιτούμενον Αρχήν ή Νομικόν Πρόσωπον, προκειμένου δε περί κοινού αντιπροσώπου κατά το άρθ. 3 προς τον Νομάρχην. Ανάκλησις παραιτήσεως δεν είναι δυνατή μετά πάροδον δεκαημέρου από της υποβολής προς τον Πρόεδρον της Λιμενικής Επιτροπής, εκτός εάν συναινέση προς τούτο η αρμοδία Αρχή ή Νομικόν πρόσωπον ή ο Νομάρχης κατά τας ανωτέρω διακρίσει και εφόσον πάντοτε δεν έχει εκγατασταθή ο αντικαταστάτης του παραιτηθέντος.

12. Τα παραιτούμενα μέλη υποχρεούνται να εκτελώσι τα καθήκοντά των μέχρις εγκαταστάσεως του αντικαταστάτου αυτών. Η υποχρέωσις αύτη δεν παρατείνεται πέραν του μηνός από της υποβολής της παραιτήσεως.

13. Αι διατάξεις των παρ. 1, 2, 3, 11 και 12 του παρόντος άρθ., δεν εφαρμόζεται επί του μετέχοντος της Λιμενικής Επιτροπής πρωτοδίκου επί των αυτοδικαίως εκ του Νόμου μελών και επί του κατά το άρθ. 3 εδ., 4 οριζομένου υπό του Υπουργού τρίτου αντιπροσώπου των Κοινοτήτων.

Πρόεδρος και αντιπρόεδρος Λιμενικής επιτροπής

Αρθρο 7. :

(α) Παρ. 15 και 18 Αρθ. 1 Ν. 3163,

β) αρθ. 7 ν. 4499,

γ) αρθ. 5 του Δ/τος 4 Απριλ. 1934 ,

δ) παρ. 3 Αρθ. 56 ΑΝ 1179./38).

1. Της λιμενικής Επιτροπής προεδρεύει ο μετέχων αυτής Πρωτοδίκης ή Ειρηνοδίκης, φυλαττομένη της εξαιρέσεως της παρ. 2 του παρόντος. Εάν όμως τα ετήσια τακτικά έξοδα του λιμενικού Ταμείου υπερβαίνωσι κατά την κρίσιν του Υπουργού της Συγκοινωνίας τας 300.000 δρχ., ο Πρόεδρος της Λιμενικής Επιτροπής εκλέγεται υπ' αυτής μεταξύ των μελών αυτή.

2. Εις Λιμενικά ταμεία έχοντα πρόσοδον κάτω των 300.000 δρχ., Πρόεδρος της λιμενικής επιτροπής δύναται να είναι τη εγκρίσει του νομάρχου και έτερον μέλος εκτός του Ειρηνοδίκου εκλεγόμενον κατά τας δια τα λοιπά Λιμενικά Ταμεία, ισχυούσας διατάξεις.

3. Οπου ο Πρόεδρος τυγχάνει αιρετός, η εκλογή αυτού ενεργείται εν τη αρχή εκάστης περιόδου αλλά μόνον μετά την πλήρη ανασυγκρότησιν της Λιμενικής επιτροπής.

4. Αντικατάστασις αιρετού Προέδρου κατά την διάρκειαν της τριετούς περιόδου δεν επιτρέπεται εκτός εάν ψηφίσωσιν υπέρ αυτής τα 2/3 του όλου αριθμού των κατά Νόμον μελών.

5. Εις πάντα τα Λιμενικά Ταμεία διορίζεται υπό του Νομάρχου δι' αποφάσέως του και εκ των μελών αυτών Αντιπρόεδρος.

6. Εν απουσία ή κωλύματι του Προέδρου ως και εν περιπτώσει καθ' ην δεν εγένετο εκλογή τοιούτου, προεδρεύει της Λιμενικής Επιτροπής ο Αντιπρόεδρος, και τούτου κωλυομένου ή απόντος ή μη διορισθέντος το πρεσβύτερον των μελών.

7. Εάν τι των αυτοδικαίως μετεχόντων της λιμενικής Επιτροπής μελών τυγχάνη Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος αυτής , ο νόμιμος αυτού εν τη κυρία του θέσει αναπληρωτής αναπληροί τούτον απόντα ή κωλυόμενον αλλά μόνον υπό ιδιότητα του μέλους της επιτροπής.

8. Ο πρόεδρος εκπροσωπεί το Λιμενικόν Ταμείον ενώπιον των δικαστηρίων και πάσης αρχής.

Συνεδριάσεις Λιμενικής Επιτροπής

Αρθρο 8. :

(Αρθ. 6ου Δ/τος 4.4.34).

1. Τα μέλη της Λιμενικής Επιτροπής καλούνται εις συνεδρίασιν δι' εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου, οριζούσης τα συζητητέα θέματα και επιδιδομένης επί αποδείξει είκοσι τέσσαρας τουλάχιστον ώρας προ της συνεδριάσεως. Εάν ουδέν μελος απουσιάζει και εφ' όσον δεν υπάρχει αντίρρησις, δύνανται να συζητηθώσι και θέματα μη αναγραφόμενα εν τη προσκλήσει.

2. Πλην των ρητών Νόμου ή Δ/τος εξαιρέσεων, η Λιμενική Επιτροπή λογίζεται εν απαρτία όταν τα εκ του συνόλου των κατά νόμον μελών παρόντα εισί πλείονα των απόντων, αι δε αποφάσεις αυτής λαμβάνονται δια σχετικής πλειοψηφίας, εν ισοψηφία υπερισχυούσης της γνώμης υπέρ ης η ψήφος του προεδρεύοντος. Επί προσωπικών ζητημάτων η ψηφοφορία γίνεται μυστική, εν ισοψηφία δε ενεργείται κλήρωσις.

3. Προς σχηματισμόν απαρτίας αρκεί η παρουσία του τρίτου των μελών εις τα εξής περιπτώσεις : α) Εάν υπάρχη κενή θέσις ενός τουλάχιστον μέλους.

β) Μετά δευτέραν πρόσκλησιν και εφόσον κατά την πρώτην δεν επετεύχθη απαρτία συμφώνως τη παρ. 2.

Εν πάση περιπτώσει ουδεμία απόφασις είναι έγκυρος αν μη συγκεντρώση δύο τουλάχιστον ψήφους.

4. Ο Πρόεδρος επί τη εγγράφω αιτήσει του τρίτου του όλου αριθμού των κατά Νόμον μελών, υποχρεούται να συγκαλή συνεδρίασιν προς συζήτησιν του εν τη αιτήσει θέματος. Εάν δεν πράξη τούτο εντός πενθημέρου, η Επιτροπή συνέρχεται τη εγγράφω προσκλήσει των αιτησαμένων την σύγκλησιν συνεδριάσεως μελών.

5. Επί τη αιτήσει του τρίτου των μελών ή κατόπιν αποφάσεως του Υπουργείου η συνεδρίασις της Λιμενικής επιτροπής γίνεται δημοσία.

6. Εάν η κατά το άρθ. 3 παρ. 4 θέσις τρίτου αντιπροσώπου Κοινοτήτων δεν έχει συμπληρωθή δεν λαμβάνεται αύτη υπ' όψιν δια τον υπολογισμόν της απαρτίας.

Εκτελεστική επιτροπή . Εσωτερικός Οργανισμός

Αρθρο 9. :

(α) Παρ. 12 και 13, του άρθ. 11 του ν. 3163,

β) Παρ. 5 άρθ. 5 ΝΔ 13 Νοεμ. 1927).

1.-2. (Αφεώρων την εκτελεστικήν επιτροπήν, ήτις κατηργήθη δια του άρθ. 4 της υπ' αριθμ. Α.49139, της 9 Ιουν. /22 Ιουλ. 1967, ΦΕΚ Β 472,, αι δε αρμοδιότητες αυτής περιήλθον εις τας Διοικούσας Επιτροπάς).

3. Ο εσωτερικός οργανισμός των Λιμενικών Ταμείων των εχόντων ετήσιον προϋπολογισμόν μείζονα των 50.000 (ως και τα καθήκοντα της Εκτελεστικής Επιτροπής) ορίζονται δια πράξεως της Λιμενικής Επιτροπής.

Γραφεία Λιμενικής Επιτροπής.

Αρθρο 10. :

(παρ. 2, 3, 4 και 5 του άρθ. 4 του ν.δ. 28 Ιουν. 1923).

1. Τα γραφεία των Λιμενικών Επιτροπών εγκαθίστανται εν τω Γραφείω της προεδρευούσης το λιμενικόν ταμείον αρχής.

Επιτρέπεται εν τούτοις η ενοικίασις ιδίου οικήματος εις τα Λιμενικά Ταμεία, ων η ετησία πρόσοδος εκ φόρων και δικαιωμάτων υπερβαίνει τας πεντήκοντα χιλιάδας δρχ.

2. Εάν εις τας Πρωτεύουσας των επαρχιών, παρ' αις υπάρχει Λιμενικόν Ταμείον, εκλεγή Πρόεδρος της Λιμενικής επιτροπής, ουχί εκ των απαρτιζόντων αυτήν μελών δημοσίαν υπαλλήλων, τα Γραφεία αυτής εγκαθίστανται εν τω Ειρηνοδικειακώ Καταστήματι.

Δύναται όμως η Επιτροπή εάν υπάρχη δυσχέρειά τις να προβή εις την ενοικίασιν ιδίου οικήματος, ανεξαρτήτως του ποσού των προσόδων του Λιμενικού Ταμείου.

Επίδομα Προέδρου και αποζημίωσις μελών

Αρθρο 11. :

(α) Παρ. 3 άρθ. 3 ΝΔ 28 Ιουν. 1923 ,

β) Παρ. 1 άρθ. 1 και άρθ. 2 ν.δ. 23 σεπτ. 1925,

γ) Παρ. 9 άρθ 3 ν.δ. 11 Μαίου 1926,

δ) Παρ. 5 άρθ. 11 ν.δ. 22 Ιουλ. 1933,

ε) παρ. 20 του άρθ., δευτέρου του ν. 5988 ,

ς)Παρ. 2 άρθ. 12 ν. 6236, ζ) παρ.2 άρθ., 1 ΑΝ 27/36,

η) Παρ. 13 άρθ. 56 ΑΝ 1178/38).

1. Εις τους προέδρους των Λιμενικών Επιτροπών χορηγείται μηνιαίον επίδομα, καθοριζόμενον εκάστοτε παρά του Νομάρχου, μη δυνάμενον όμως εν ουδεμία περιπτώσει να υπερβή το πενταπλάσιον των εν τω παρόντι καθοριζομένων αναλόγως των ετησίων εισπράξεων ανωτάτων ορίων των αποζημιώσεων των μελών των Λιμενικών Επιτροπών.

2. Τα μέλη των επιτροπών λαμβάνουσιν αποζημίωσιν δι'εκάστην παράστασιν εν ταις συνεδριάσεσι προσδιοριζομένην κατ' έτος δι'αποφάσεως του Νομάρχου κατόπιν πράξεως της Λιμενικής επιτροπής κανονιζούσης ταύτην αναλόγως των ετησίων εισπράξεων του Λιμενικού Ταμείου, μη δυναμένην όμως να υπερβή τας δρχ. 35 δια τα Λιμενικά Ταμεία, ων αι ετήσιαι πρόσοδοι δεν υπερβαίνουσι τας δρχ. 100.000 , τας δρχ. 65 δια τα Ταμεία, ων αι ετήσιαι πρόσοδι δεν υπερβαίνουσι τας δρχ. 250.000 , και τας δρχ. 150 δια τα Ταμεία, ων αι ετήσιαι πρόσοδοι υπερβαίνουσι τας 250.000 δρχ.

Τα εκ των συνεδριάσεων απουσιάσαντα έστω και άπαξ μόνον μέλη δεν λαμβάνουσι κατά τον μήνα της απουσίας των αποζημίωσιν.

Εκαστον μέλος δεν δικαιούται κατά μήνα αποζημιώσεως μείζονος των δύο παραστάσεων, οσαδήποτε και αν ώσιν αι συνεδριάσεις της επιτροπής.

3. Η διάταξις της παρ. 7 του άρθ. 111 του παρόντος ισχύς κατ' αναλογίαν δι'απάσας τας Λιμενικάς επιτροπάς.

4. Η κατά τας κειμένας διατάξεις αμοιβή του κατά την παρ. 3 του άρθ. 2 του παρόντος αντιπροσώπου τη Τραπέζης της Ελλάδος βαρύνει την Τράπεζαν ταύτην.

5. Εις Λιμενικά Ταμεία, ων αι ετήσιαι πρόσοδοι δεν υπερβαίνουν τας δρχ. 50.000 δύνανται δι' αποφάσεως του Υπουργού της Συγκοινωνίας να καταργηθή η κατά συνεδρίασιν αποζημίωσις των μελών της Λιμενικής Επιτροπής πλην της του Ειρηνοδίκου - Προέδρου αυτής.

6. Αι παρά φυσικών ή νομικών προσώπων καταβαλλόμεναι μέχρι της δημοσιεύσεως του ν. 6236 εις τους Ειρηνοδίκας και Πταισματοδίκας παροχαί ή αμοιβαί ως προέδρους ή μέλη οιωνδήποτε Επιτροπών ή Συμβουλίων και τα πάσης φύσεως άλλα δικαιώματα αυτών ως και τα δυνάμει των κειμένων διατάξεων κεκανονισμένα αντιγραφικά και άλλα δικαιώματα των εν άρθ. 1 του ν. 6236 αναφερομένων δικαστικών υπαλλήλων , ως και τα δια διατάξεων νεωτέρων νόμων θεσπιζόμενα περιέρχονται εις το Δημόσιον, δεν δικαιούνται δε ούτοι ουδεμίας απολύτως προσθέτου αμοιβής δια πάσαν παρεχομένην παρ' αυτών υπηρεσίαν.

Καθήκοντα και ευθύναι Λιμεν. Επιτροπής Πειθαρχικαί Ποιναί

Αρθρο 12. :

(α) Παρ. 5 άρθ. 3 ν.δ. 28 Ιουν. 1923,

β) παρ. 21 άρθ. 1 ν. 3163,

γ) παρ. προτελευταία άρθ., 1 ν.δ. 23 Σεπτ. 1925,

δ) άρθ. 5 ν.δ. 4 Δεκ. 1925,

ε) παρ. 6 άρθ. 56 ΑΝ 1179/38).

1. Η διαχείρισις των δια λ/σμόν των λιμεν. Ταμείων εισπραττομένων χρημάτων ήτις είναι ανεξάρτητος των άλλων δημοτικών προσόδων ως και εκείνων του Δημοσίου, η επιτήρησις και η εξέλεγξις των εισπράξεων και η επίβλεψις των εκτελουμένων έργων, ανατίθενται εις την Λιμενικήν Επιτροπήν , ης τα καθήκοντα ορισθήσονται ειδικώτερον δια Δ.τος.

2. Τα μέλη των Επιτροπών θεωρούνται δημόσιοι υπάλληλοι και ως τοιούτοι υπόκεινται εις πάσας τας εκ των ισχυόντων νόμων συνεπείας δια πάσαν άρνησιν, παράβασιν ή υπέρβασιν του ιδίου καθήκοντος.

3. Ο Νομάρχης δύναται άνευ άλλης διαδικασίας και κατ' απόλυτον αυτού κρίσιν να τιμωρή δι'επιπλήξεως ή προστίμου μέχρι δρχ. 1000 εισπραττομένου κατά τας διατάξεις του περί δημοσίων εσόδων νόμου υπέρ του οικείου Λιμενικού Ταμείου, ή και να απολύη τα μόνιμα, διοριζόμενα και αιρετά μέλη των Λιμενικών Επιτροπών κατά την διάρκειαν της θητείας των, εάν υποπέσωσιν εις παραπτώματα κολάσιμα ή αποδειχθώσι καθ' οιονδήποτε τρόπον είτε αμέσως είτε εμμέσως ανίκανα ή επιβλαβή εις τα συμφέροντα των Λιμενικών Ταμείων.

4. Προσωρινώς και δια πειθαρχικούς λόγους δύναται ν' αποκοπή το επίδομα του προέδρου της Λιμεν. Επιτροπής δι' ητιολογημένης αποφάσεως του Νομάρχου.

Επικύρωσις των αποφάσεων της Λιμενικής Επιτροπής.

Αρθρο 13. :

(α) Παρ. 22 άρθ. 1 ν. 3163,

β) παρ. 1 του άρθ. 1 του ν. 4393,

γ) το άρθ. 9 του δ/τος 27 Νοεμ. 1929,

δ) παρ. 2 άρθ. 5 νόμ. 4499,

ε) άρθ. 2 και 3 Δ'τος 8 Ιουλ. 1930 ,

ς) παρ. 4 άρθ. 12 ν.δ. 22 Ιουλ. 1933,

ζ) το άρθ. 2 Δεκ. 1933

η) τα Δ/.τα 20 Δεκ. 1933 και 22 Ιουν. 1934,

θ) το άρθ. 4 του ν. 6434).

1. Αι πράξεις των Λιμενικών Επιτροπών προ πάσης εκτελέσεως αυτών υποβάλλονται τη αρμοδία κατά τα άρθ. 14 και 15 του παρόντος αρχή, ήτις εγκρίνει, μεταρρυθμίζει ή απορρίπτει ταύτας.

2. Αι αποφάσεις των Λιμενικών Επιτροπών, αι αφορώσαι εν των κάτωθι θεμάτων, ουδεμίας αρχής χρήζουσιν εγκρίσεως, δυναμένου μόνον του οικείου Νομάρχου ν' ακυρώση ταύτας δια παράβασιν Νόμου.

α) Εκλογή Προέδρου Λιμενικής Επιτροπής, όπου ούτος κατά τας κειμένας διατάξεις τυγχάνει αιρετός ή επετράπη η εκλογή τοιούτου υπό του Νομάρχου συμφώνως τη παρ. 2 του άρθ. 7 του παρόντος.

β) Εκλογή μελών Εκτελεστικής Επιτροπής.

γ) Καθορισμός των διοριστέων εις εγκεκριμένας θέσεις προσώπων και των αποδοχών αυτών εντός των ορίων των εγκεκριμένων υπό του Υπουργείου ή του Νομάρχου.

δ) απόλυσις μη μονίμου προσωπικού.

ε) <Εκτέλεσις έργου ή προμηθείας ή εν γένει ανάληψις υποχρεώσεως ολικού ποσού δρχ. 5.000 δι' έκαστην δαπάνην και μέχρις ετησίας συνολικής δαπάνης 50.000 δρχ.> (Το εδ. ε αντικατεστάθη ως άνω δια της παρ. 1 άρθ. 4 ν.δ. 158/69).

ς) Παροχή αντιγράφων επί των πάσης φύσεως εγγράφων.

ζ) Πάσα απόφασις μη δυναμένη να δημιουργήση υποχρέωσιν οιασδήποτε φύσεως εις το Λιμενικόν Ταμείον.

Αι κατά την παρούσαν παρ., αποφάσεις της Λιμενικής Επιτροπής υποβάλλονται επί αποδείξει εντός πενθημέρου από της εκδόσεως αυτών εις τον οικείον Νομάρχην. Εάν εντός δέκα πέντε ημερών από της υποβολής δεν ληφθή επί αποδείξει απόφασις του νομάρχου ακυρωτική, η υποβληθείσα πράξις τυγχάνει έγκυρος και εκτελεστή.

Δια την εφαρμογήν της παρούσης παρ., απαγορεύεται η υποδιαίρεσις έργου, προμηθείας η υποχρεώσεως εν γένει εις τμήματα.

Εργα ή προμήθεια περί ων η παρούσα παρ., είναι μόνον τα προβλεπόμενα υπό των περί Λιμεν. Ταμείων κειμένων διατάξεων και αμέσως προς τον προορισμόν αυτών σχετιζόμενα, απαγορευόμενης της εφαρμογής του δι'άλλα οιαδήποτε έργα ή προμηθείας μη αυστηρώς λιμενικάς.

3. Δια Δ/τος θέλει καθορισθή τίνες πράξεις Λιμενικών Επιτροπών ή Εκτελεστικών αυτών Επιτροπών υπόκεινται εις την έγκρισιν ή τροποποίησιν ή ακύρωσιν υπό των κατά τα άρθ. 14 και 15 του παρόντος άρχων ως και τα της μεταβιβάσεως μέρους της δικαιοδοσίας του Υπουργείου, εις τους Νομάρχας, εφόσον πρόκειται περί έργου αρχικής αξίας μέχρις ενός εκατομμυρίου δρχ., των περαιτέρω συγκριτικών πινάκων υποκειμένων εις την έγκρισιν του Υπουργείου Συγκοινωνίας.

4. Δια δ/τος δύναται επίσης να καθορισθή ότι ωρισμέναι πράξεις των Λιμεν. Επιτροπών δεν χρήζουσιν εγκρίσεως των αυτών αρχών δυνάμεναι μόνον ν' ακυρωθώσιν υπ' αυτών δια παράβασιν νόμου.

Περί της αρμοδιότητος του Υπουργείου και των Γενικών Διοικήσεων ως προς τας Λιμένας και τα Λιμενικά Ταμεία.

Αρθρο 14. :

(α) εδ. γ της παρ. 1 του άρθ. 3 και άρθ. 9 του ν. 276/14,

β) παρ. 1 άρθ. 23 ν.δ. 28 Ιουν. 1923,

γ) παρ. 1 και 2 του άρθ. 1 του ν. 4393,

δ) άρθ. 9 Δ/τος 27 Νοεμ. 1929).

1. Εις την αρμοδιότητα του Υπουργείου Συγκοινωνίας υπάγονται η μελέτη και τα έργα κατασκευής, συντηρήσεως και εκμεταλλεύσεως των λιμένων, προκυμαιών και κρηπιδωμάτων, εγκαταστάσεως μηχανημάτων φορτώσεως και η εποπτεία της διαχειρίσεως των Λιμεν. Ταμείων και η διοίκησις των μη διοικουμένων υπό ειδικών επιτροπών.

2. Εις την Διεύθυνσιν των Λιμενικών Εργων της Γεν. Δ/σεως Δημοσίων Εργων του Υπουργείου Συγκοινωνίας υπάγεται η μελέτη, κατασκευή, συντήρησις και εκμετάλλευσις των λιμενικών εν γένει έργων, δεξαμενών, λιμένων και η εγκατάστασις και λειτουργία των δια την υπηρεσίαν αυτών μηχανημάτων, η διοίκησις και εποπτεία των Λιμενικών Ταμείων και ο έλεγχος της διαχειρίσεως αυτών.

3. Η εποπτεία του Υπουργού της Συγκοινωνίας επί των Λιμενικών Ταμείων ενασκείται δια μεν το τεχνικόν μέρος υπό των οικείων Νομομηχανικών και των Επιθεωρητών των Δημοσίων εργων, δια δε την διαχείρισιν και την εν γένει εφαρμογήν των επί Λιμεν. Ταμείων και Επιτροπών Νόμων, ΒΔ/των, Υπουργικών εγκυκλίων και διαταγών δια των υπαλλήλων της εν τω Υπουργείω Συγκοινωνίας Διευθύνσεως των Λιμενικών έργων, κατόπιν ειδικής διαταγής του Υπουργού ή και δια των Οικονομικών Επιθεωρητών.

4. Ο γεν. Διοικητής ασκεί εν τη περιφερεία της οικείας Γεν. Διοικήσεως τα κατά τους κειμένους νόμους δικαιώματα των Υπουργών του αποφασίζειν επί αντικειμένων της αρμοδιότητος των εξαιρουμένων των δια Δ/των οριζομένων.

Τα Δ/τα ταύτα θέλουσιν εκδίδεσθαι μετ'απόφασιν του Υπουργικού Συμβουλίου. Εξαιρούνται της δικαιοδοσίας των Γεν. Διοικητών τα εξής αντικείμενα, ων την διαχείρισιν θα εξακολουθήση ασκών ο Υπουργός της Συγκοινωνίας, 1) γενικώς πάσαι αι πράξεις δι'ας κατά την κειμένην Νομοθεσίαν απαιτείται έκδοσις Δ/τος, 2) εκ της Δ/σεως δημοσίων Εργων τα αφορώντα την εν γένει διοίκησιν και διαχείρισιν των δια συμβάσεως εκτελουμένων μεγάλων έργων αξίας υπερτέρας των δρχ. 50.000.000.

Μεταβίβασις εις τον Νομάρχην αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και Γενικών Διοικήσεων

Αρθρο 15. :

(α) Παρ. 2 άρθ. 1 ν. 3163,

β) Παρ. 1 άρθ. 1 ν. 4393,

γ) αρθ. 34, 56, 78 , 79, 80 Α.Ν. 1179/38).

1. Ο Νομάρχης ασκεί κατά τας κειμένας διατάξεις τας εν ταις επομέναις παρ. 2-15 οριζομένας αρμοδιότητας, ας μέχρι της ισχύος του Αν 1179 ήσκουν οι Υπουργοί ή Υφυπουργοί ή Γενικοί Διοικηταί.

2. Αποφασίζει επί των κάτωθι ζητημάτων, εφόσον δεν απαιτείται γνωμοδότησις του Συμβουλίου των Δημοσίων Εργων ή των εν ταις Γενικαίς Διοικήσεσι Γνωμοδοτικών Συμβουλίων.

α) Επί συγκριτικών πινάκων, εφόσον δια τούτων δεν επέρχεται αύξησις της αρχικώς εγκριθείσης δαπάνης, υπερβαίνουσα το εν πέμπτον αυτής και εάν δεν πρόκειται περί ουσιώδους μετατροπής της αρχικής μελέτης.

β) Επί των πρωτοκόλλων παραλαβής των υπό Λιμενικών Ταμείων εκτελουμένων έργων, εφόσον εν αυτοίς δεν αναγράφονται μετατροπαί των εγκεκριμένων κονδυλίων ή δεν κρίνονται αξιώσεις του εργολήπτου.

γ) Επί των ζητημάτων άτινα προκύπτουσι κατά την εκτέλεσιν των έργων εξαιρέσει των πρωτοκόλλων κανονισμού νέων τιμών μονάδος.

3. Εγκρίνει , τροποποιεί ή ακυροί τας αποφάσεις των Λιμενικών Επιτροπών τας αφορώσας πάντα τα θέματα της διοικήσεως και λειτουργίας των Λιμενικών Ταμείων και λοιπών Ειδικών Ταμείων, της αρμοδιότητος της Διευθύνσεως των Λιμεν. Εργων. Εξαιρούνται αι αποφάσεις των Επιτροπών τούτων αι αφορώσαι θέματα τεχνικής φύσεως μόνον εφόσον κατά νόμον απαιτείται γνωμοδότησις του Συμβουλίου Δημοσίων Εργων ή των Γνωμοδοτικών συμβουλίων των Γεν. Διοικήσεων.

4. Διορίζει τα υπό του Υπουργείου διοριζόμενα παρ'εκάστη Λιμενική Επιτροπή μέλη ως και τον Αντιπρόεδρον αυτής και τους διοριζομένους ως εκπροσώπους των αμελούντων να εκλέξωσι τοιούτους νομικών προσώπων.

5. Εγκρίνει τας μελέτας και την εκτέλεσιν έργων συντηρήσεως λιμενικών προϋπολογισμού ποσού μέχρι 500.00 δρχ., ως και μελέτας και κατασκευάς νέων έργων Πρ/σμου ποσού μέχρι 100.000 δρχ., προκηρύσσει τας σχετικάς δημοπρασίας και εγκρίνει τα πρακτικά αυτών.

6. Απολύει τα μέλη των Λιμενικών Επιτροπών και ασκεί την κατά την κειμένην νομοθεσίαν πειθαρχικήν εξουσίαν επί των μελών των Λιμενικών Επιτροπών και των υπαλλήλων των Λιμενικών Ταμείων πλην της απολύσεως των μονίμων υπαλλήλων (άρθ. 3 παρ. 6 ΝΔ 28.6.23 άρθ. 1 εδ. 2 ν. 3968, άρθ. 5 ν. 3977 , άρθ. 4 παρ. 2 ν. 4499).

7. Αποφασίζει το αιρετόν του Προέδρου της Λιμεν. Επιτροπής εις α Λιμενικά Ταμεία αι ετήσιαι πρόσοδοι δεν υπερβαίνουσι τας δρχ. 300.000.

8. Αποφασίζει κατόπιν γνώμης της Λιμεν. Επιτροπής και του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου των Λιμενικών Φορολογιών επί ζητημάτων μειώσεως μισθωμάτων λιμεν. φόρων (άρθ. 18 παρ. 3 ν.δ. 28 Ιουν. 1923 <περί λιμένων και Λιμεν. Ταμείων> και άρθ. 8 παρ. 4 ν. 4499).

9. Εγκρίνει απαλλαγάς από λιμενικού φόρου ειδών μεταφερομένων εντός του Κράτους, των απαλλαγέντων δημοσίου εισαγωγικού δασμού κατά την εξ αλλοδαπής εισαγωγήν των (άρθ. 4 παρ. 7 του Δ/τος 28.9.34 <περί των απαλλαγών από λιμεν. φόρου>).

10. Εγκρίνει συμβιβασμούς επί απαιτήσεων των Λιμενικών Ταμείων κατά τρίτων, ως και επί απαιτήσεων τρίτων κατά Λιμενικών Ταμείων μετά γνώμην της Λιμενικής επιτροπής και σύμφωνον τοιαύτην του Συμβουλίου των Δημοσίων Εργων του Υπουργείου Συγκοινωνίας, ούτινος μετέχει εν τη προκειμένη περιπτώσει και ο Νομικός Σύμβουλος του Υπουργείου Συγκοινωνίας (άρθ. 11 παρ. 3 ν.δ. 22 Ιουλ. 1933 ως ετροποποιήθη υπό του εδ. 18 του άρθ., δευτέρου του κυρώσαντος το Νομοθετικόν τούτο Δ/μα Ν. 5988).

11. Χορηγεί αδείας αποδημίας ως μέλη Λιμεν. Επιτροπών πλέον του μηνός (άρθ. 3 παρ. 6 ν.δ. 28 Ιουν. 1923).

12.Εγκρίνει τους πρ/σμους εσόδων και εξόδων των Λιμενικών Ταμείων και χορηγεί πιστώσεις εκ του αποθεματικού κεφαλαίου (άρθ. 9 ν. 3163).

13. Εγκρίνει τα πρακτικά δημοπρασίας ενοικιάσεως λιμενικών φόρων και τέλους επιβατικών εισιτηρίων (άρθ. 6 Δ/τος 23 Ιαν. 1932).

14. Καθορίζει τας αποζημιώσεις των μελών των Λιμεν. Επιτροπών λόγω παραστάσεων αυτών ει συνεδριάσεις ως και το επίδομα των Προέδρων των Λιμεν. Επιτροπών.

15. Εγκρίνει αμοιβήν μηχανικών δι' εκπόνησιν μελέτης μέχρι ποσού δρχ. 25.000 (αρθ. 15 παρ. 1 ν.δ. 28 Ιουν. 1923).

16. Εφ'ων θεμάτων των προηγουμένων παρ., εκ της κειμένης νομοθεσίας προαπαιτείται γνώμη Συμβουλίου ή Επιτροπής, εφόσον δεν ορίζεται άλλως εν τω παρόντι άρθ., ο Νομάρχης αποφασίζει άνευ γνώμης τούτων.

17. Αι κατ' άλλας διατάξεις αρμοδιότητες του Νομάρχου διατηρούνται εν ισχύι.

18. Κατά των αποφάσεων του Νομάρχου επιτρέπεται εις πάντα έχοντα έννομον συμφέρον προσφυγή δια παράβασιν Νόμου ή Δ/τος ενώπιον του αρμοδίου Υπουργού ή Γενικού διοικητού εντός τριάκοντα ημερών από της δημοσιεύσεως ή εάν η απόφασις δεν δημοσιεύεται, από της κοινοποιήσεως ή άλλως αφ' ης έλαβε γνώσιν.

19. Η προσφυγή κατατίθεται εις την Νομαρχίαν ή το αρμόδιον Υπουργείον επί αποδείξει, παρεχομένη υποχρεωτικώς εις τον προσφεύγοντα και μνημονεύουση και τον αριθμόν πρωτοκόλλου, υφ' ον κατεχωρήθη η προσφυγή ή αποστέλλεται ταχυδρομικώς επί αποδείξει.

(Ηδη, δυνάμει του άρθ. 1 ν. 3200/55, περί διοικ. αποκεντρώσεως, ο Νομάρχης ασκεί απάσας τας υπουργικάς αρμοδιότητας, εξαιρέσει της εγκρίσεως προγραμματισμού σχεδίων λιμένων , και εγκρίσεως παραχωρήσεως παραλιακών χώρων προς εγκατάστασιν αλλοδαπών επιχειρήσεων (ΒΔ 28/28 Ιουν. 1955 περί εξαιρέσεως κλπ. και ΒΔ 23/23 Νοεμ. 1956 περί επεκτάσεως των αρμοδιοτήτων κλπ.).

Προσωπικόν των Λιμενικών Ταμείων

Αρθρο 16. :

(α) άρθ. 21 ν.δ. 28 Ιουν. 1923,

β) άρθ. μόνον ν.δ. 3 Δεκ. 1923,

γ) άρθ. 10 ν.δ. 23 Σεπτ. 1925,

δ) εδαφ. 2 παρ. 5 άρθ. 4 ν.δ. 13 Νοεμ. 1927,

ε) παρ. 1 άρθ. 1 και άρθ. 4 ν. 4499,

ς) παρ. 1, 2 και 3 του άρθ. 3 και εδ. 2 και 3 της παρ. 1 του άρθ. 5 του ν.δ. 22 Ιουλ. 1933,

ζ) πα. 3 και 9 του άρθ., δευτέρου του ν. 5988,

η) άρθ., 3 ΑΝ 21 Νοεμ. 1935,

θ) άρθ. 3 ΑΝ 281/36,

ι) παρ. 2 άρθ. 1 ΑΝ 529./37,

ια) άρθ. 65 ΑΝ 1179/38).

1. Επιτρέπεται δια την λειτουργίαν του γραφείου των Λιμενικών Ταμείων, την είσπραξιν των φόρων και την λογιστικήν και τεχνικήν υπηρεσίαν πρόσληψις προσωπικού διοριζομένου υπό της οικείας Λιμενικής Επιτροπής , εφ'όσον υπάρχει αναγεγραμμένη εν τω πρ/σμω δαπανών η σχετική πίστωσις.

Οι διορισμοί ανακοινούνται εις το Υπουργείον Συγκοινωνίας.

Το προσωπικόν των Λιμεν. Ταμείων , η υπηρεσιακή θέσις και ο μισθός αυτού καθορίζεται εκάστοτε προτάσει της οικείας επιτροπής δι'αποφάσεως του Νομάρχου.

(Ηδη βλ. β.δ. 23/24 Δεκ. 1955 περί εφαρμογής του Υπαλληλικού Κώδικος επί των υπαλλήλων των ΝΠΔΔ).

2. Ως γραμματείς διορίζονται οι κεκτημένοι ενδεικτικόν 2ας Γυμνασιακής τάξεως (τετραταξίου Γυμνασίου) ή πτυχίον διδασκαλείου ή εμπορικής σχολής δημοσίας ή ιδιωτικής ανεγνωρισμένης.

3. Εις πάντα τα Λιμενικά Ταμεία, εφόσον η πρόσληψις ειδικού γραμματέως τυγχάνει δυσχερής ή πολυδάπανος, δύνανται να ανατεθώσι τα καθήκοντα τούτου εις δημόσιον υπάλληλον επί αναλόγω επιμισθίω, μη δυναμένων να υπερβή το εν τρίτον του οργανικού μισθού αυτού.

4. Κλητήρες διορίζονται μόνον παρά τοις Λιμενικοίς Ταμείοις ων η ετησία πρόσοδος υπερβαίνει τας Δρχ., πεντήκοντα χιλιάδας.

5. Πρόσληψις λογιστού επιτρέπεται εις Λιμενικά Ταμεία ων η ετησία πρόσοδος υπερβαίνει τας εκατόν χιλιάδας δρχ., Τοιούτοι δε διορίζονται οι κεκτημένοι ενδεικτικόν 2ας γυμνασιακής τάξεως (τετραταξίου γυμνασίου) ή πτυχίον διδασκαλείου ή εμπορικής σχολής δημοσίας ή ιδιωτικής ανεγνωρισμένης και ικανάς λογιστικάς γνώσεις.

6. Υπάλληλοι επί της βεβαιώσεως των λιμεν. φόρων διορίζονται μόνον οσάκις οι λιμεν. φόροι δεν έχουν ενοικιασθή ή δια το μέχρι της ενοικιάσεως αυτών διάστημα, οπότε αι δαπάναι των υπαλλήλων επί της βεβαιώσεως επιβαρύνουσι τον ενοικιαστήν.

7. Δια τας περιπτώσεις , καθ' ας δεν είναι δυνατή, κατά βεβαίωσιν του Υπουργείου των Οικονομικών, η υπό Τελωνειακών υπαλλήλων είσπραξις των λιμεν. φόρων επί των δια ξηράς εισαγομένων και εξαγομένων ειδών, επιτρέπεται η πρόσληψις προσωρινών υπαλλήλων είτε επί μισθίω είτε αμειβουμένων δια ποσοστού επί των εισπραττομένων , καθοριζομένων υπό της οικείας Επιτροπής. Δια Δ/τος καθορισθήσεται η μισθοδοσία, το ανώτατον όριον των επιτρεπομένων ποσοστών, τα προσόντα των ως άνω προσωρινών υπαλλήλων και η καταβλητέα υπ'αυτών εγγυοδοσία.

8. Οι Υπάλληλοι των Λιμεν. Ταμείων οι έχοντες τριετή υπηρεσίαν και άνω παρ'αυτοίς δύνανται να μονιμοποιηθώσιν προτάσει της Λιμεν. Επιτροπής , αποφάσεως του Νομάρχου.

Εις τον ως ανωτέρω χρόνον συνυπολογίζεται ο χρόνος υπηρεσίας αυτών ως μονίμων δημοσίων υπαλλήλων.

Οι κατά τ'ανωτέρω μονιμοποιηθέντες υπάλληλοι υπόκεινται εις τας εν άρθ. 40 του ν. 276 <περί ιδρύσεως Υπουργείου Συγκοινωνίας> Καθοριζομένας πειθαρχικάς ποινάς, επιβαλλομένας υπό του Νομάρχου τη προτάσει της Λιμεν. Επιτροπής και εν περιπτώσει αμελείας αυτής απευθείας υπό του Νομάρχου.

Οι αυτοί δύνανται ν'απολυθώσι μόνον δι'ους λόγους και οι υπάλληλοι της Γεν. Δ/νσεως Δημοσίων Εργων προτάσει της Λιμενικής Επιτροπής μετά σύμφωνον γνωμοδότησιν του Υπηρεσιακού Συμβουλίου των Δημοσίων Εργων του Υπουργείου της Συγκοινωνίας δι'αποφάσεως του Υπουργού.

9. Η παρ. 1 του άρθ. 3 το ΑΝ 529/37 περί αυξήσεως κατά εν έτος του χρόνου προαγωγής, μονιμοποιήσεως κλπ., εφαρμόζεται και επί των υπαλλήλων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, αυτονόμων οργανισμών, ειδικών Ταμείων ή υπηρεσιών ως και επί των υπαλλήλων των πληρωνομένων εξ ειδικών εσόδων ή λ/σμων εξ οιασδήποτε αιτίας προερχομένων.

10. Η διάταξις του άρθ. 17 του ν. 3779, η αφορώσα την προκαταβολήν των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων εφαρμόζεται και δια τας αποδοχάς των τακτικών υπαλλήλων των Λιμενικών Ταμείων.

11. Αι αποδοχαί των υπαλλήλων των Λιμεν. Ταμείων δεν υπόκεινται εις κράτησιν υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων.

12. Δια Δ/τος δύναται να επεκταθή η ισχύς της παρ. 5 του άρθ. 3 του νδτος 13 Νοεμ. 1927 του κυρωθέντος δια του ν. 3807 , και εις άλλα του Κράτους Λιμενικά Ταμεία.

13. Δια την εκτέλεσιν μεγάλων λιμεν. έργων επιτρέπεται η παρά ταις Λιμεν. Επιτροπαίς προσωρινή απόσπασις τεχνικών υπαλλήλων της υπηρεσίας των Δημοσίων έργων, εχόντων βαθμόν Νομομηχανικού α τάξεως ή Επιθεωρητού, αποφάσει του επί της Συγκοινωνίας Υπουργού μετά πρότασιν της οικείας Λιμενικής Επιτροπής.

Οι ούτως αποσπώμενοι υπάλληλοι διατηρούσι πάντα τα προς σύνταξιν δικαιώματα κατά την διάρκειαν της αποσπάσεως, ο χρόνος της οποίας θεωρούμενος συντάξιμος, συνυπολογίζεται εις τον καθορισμόν της εκ του δημοσίου ταμείου πληρωτέας συντάξεως επί καταβολή των εις τον μισθόν του βαθμού των αντιστοιχουσών νενομισμένων κρατήσεων και εφόσον επιβάλλονται τοιαύται και εις τους λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους.

Η περί συντάξεως ανωτέρω διάταξις ισχύει και ως προς την εκ του Μετοχικού Ταμείου των Πολιτικών υπαλλήλων πληρωτέαν σύνταξιν.

Αι αποδοχαί των αποσπωμένων υπαλλήλων καθορίζονται υπό της οικείας Λιμενικής επιτροπής και εγκρίνονται υπό του υπουργού της Συγκοινωνίας, μη καταβαλλομένων αυτοίς των αποδοχών εκ του δημοσίου Ταμείου.

Αι οργανικαί θέσεις των κατά τ'ανωτέρω αποσπωμένων υπαλλήλων δεν πληρούνται.

14. Από της δημοσιεύσεως του ΑΝ 281/36 πρόσληψις προσωπικού εις Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, επιτρέπεται μόνον εις θέσεις προβλεπομένας υπό του προϋπολογισμού των και κατόπιν προηγουμένης εγγράφου εγκρίσεως του Υπουργού των Οικονομικών .

Εις εξαιρετικάς και κατεπειγούσας περιπτώσεις επιτρέπεται υπό τύπον όμως προσωρινότητος η πρόσληψις προσωπικού και άνευ της εγκρίσεως ταύτης, υπό την αίρεσιν της εκ των υστέρων λήψεως ταύτης προκειμένου περί θέσεως, η φύσις της οποίας δεν επιδέχεται αναβολήν.

15. Επιτρέπεται όπως δια Δ/τος προτάσει των Υπουργών Συγκοινωνίας και Εργασίας συσταθή Ταμείον Πρόνοιας Υπαλλήλων Λιμεν. Ταμείων, καθοριζομένων δια του αυτού Δ/τος των συμμετεχόντων προσώπων, των εισφορών αυτών και των Λιμενικών Ταμείων, των της διοικήσεως και διαχειρίσεως αυτού ως και του εν γένει οργανισμού του.

Πάσα τροποποίησις του Δ/τος τούτου γίνεται μετά σύμφωνον γνώμην του Διοικητικού Συμβουλίου του ιδρυθησομένου Ταμείου.

16. Δεν επιτρέπεται να συνυπηρετήσωσι παρά τη αυτή Λιμενική επιτροπή ως μέλη και υπάλληλοι εν γένει επί της εισπράξεως λιμεν. φόρων κατιόντες και ανιόντες αδελφοί, πενθερός και επί θυγατρί γαμβρός ή γυναικάδελφος και επ'αδελφή γαμβρός.

Εν ταις περιπτώσεσι ταύταις αντικαθίσταται ο τελευταίος εκλεγείς ή διορισθείς.

Περί δημοσιεύσεως εις την Εφημερίδα Κυβερνήσεως μεταβολών προσωπικού

Αρθρο 17. :

(άρθ. μόνον ΑΝ 927/37).

(Διατάξεις προσωρινής ισχύος, μέχρι της καταρτίσεως του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικος βλ. ήδη τούτον και το περί εφαρμογής αυτού επί των υπαλλήλων ΝΠΔΔ).

Διορισμός Πληρεξουσίων δικηγόρων

Αρθρο 18. :

(Αρθ. 22 ν.δ. 28 Ιουν. 1923).

Δια τας δικαστικάς υποθέσεις των Λιμενικών Ταμείων επιτρέπεται η πρόσληψις δικηγόρων κατόπιν πράξεως της οικείας Λιμενικής επιτροπής εγκρινομένης υπό του οικείου Νομάρχου.

Δια την επ'ακροατηρίου παράστασιν του υπό της Λιμενικής Επιτροπής διορισμόν πληρεξουσίου δικηγόρου εκτελεί ο Πρόεδρος αυτής, εκδίδων το προς τούτον έγγραφον πληρεξουσιότητος.

Οδοιπορικά έξοδα μελών και υπαλλήλων

Αρθρο 19. :

(Αρθ. 10 νδ. 22 Ιουλ. 1933).

Δια δ/τος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού της Συγκοινωνίας θα καθορισθώσιν τα οδοιπορικά έξοδα και η ημερησία αποζημίωσις των μελών των Λιμεν. Επιτροπών και των υπαλλήλων αυτών ως και των δημοσίων εν γένει υπαλλήλων των απασχολουμένων εις την υπηρεσίαν των Λιμενικών ταμείων, θα καταβάλλωνται δε ταύτα εκ του οικείου Λιμενικού Ταμείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ : Περί των πόρων των Λιμενικών Ταμείων

Κατονομασία των πόρων εν γένει των Λιμενικών Ταμείων

Αρθρο 20. :

(α) Αρθ. 7 ν.δ. 28 Ιουν. 1923,

β) παρ. 2 άρθ. 4 ΑΝ 23 Σεπτ. 1925,

γ) Περίοδος δευτέρα παρ. 5 άρθ. 17 ν. 3030,

δ) παρ. 7 άρθ. 7 ν.δ. 22 Ιου.. 1933,

ε) άρθ. έκτον ν. 5968).

1. Τα έσοδα εκάστου Λιμενικού Ταμείου αποτελούνται :

(1. Εκ των λιμενικών φόρων των επιβαλλομένων κατά τας διατάξεις του Νόμου τούτου επί των δια της παραλίας ή εξαγομένων προϊόντων και εμπορευμάτων ή των εν τοις λιμεσιν από πλοίου εις πλοίον μεταφερομένων).

(Βλ. το αμέσως επόμενον άρθ. 21)

2. Εκ των τόκων των κεφαλαίων των Λιμενικών Ταμείων.

3. Εκ της προσόδου της ακινήτου αυτών περιουσίας ή εξ ενοικιάσεως χώρων ανηκόντων αυτοίς.

4. Εκ των δικαιωμάτων χρήσεως των μηχανημάτων φορτώσεως ή μεταφοράς και των δεξαμενών.

5. Εκ των τυχόν δωρεών και κληροδοτημάτων των καταλειπομένων εις τα Λιμενικά Ταμεία ή υπέρ Λιμενικών έργων.

6. Εκ δεκαλέπτου δικαιώματος επί των οπωσδήποτε εκδιδομένων υπό των ατμοπλοϊκών πρακτορείων επιβατικών εισιτηρίων, όπερ δικαίωμα βαρύνει τον επιβάτην.

7. Εκ δικαιωμάτων <προσδέσεως, παραβολής και προσορμήσεως>, εις κρηπιδώματα λέμβων, ιστιοφόρων και πλοίων μετά κινητηρίου δυνάμεως παντός είδους και τύπου, επιβαλλομένων κατά τόννον της ολικής χωρητικότητος αυτών.

Τα εντός < > ετροποποιήθησαν ως άνω δια του άρθ. 13 Νδ 1116/42.

<8. ΕΚ διοδίων ων δια θαλασσίων διωρύγων της περιοχής του Λιμενικού Ταμείου διερχομένων σκαφών εξαιρουμένων των διωρύγων Κορίνθου και Λευκάδος, περί ων προβλέπουσιν ειδικαί διατάξεις>.

Το ως άνω εδ. 8 προσετέθη δια του άρθ. 2 ΑΝ 1816/39 , των εφεξής εδαφίων αριθμηθέντων αναλόγως.

9. Εκ δικαιωμάτων μισθώσεως υποστέγων ή και ελευθέρων παραλιακών χώρων του Λιμένος.

10. Ε των υπό των παραβατών των περί Λιμεν. φόρων διατάξεων καταβαλλομένων προστίμων κατά την παρ. 3 του άρθ. 47.

11. Εκ του ημίσεος των υπό της Λιμενικής Αρχής επιβαλλομένων προστίμων κατά τας διατάξεις της δευτέρας περιόδου της παρ. 5 του άρθ. 17 του ν. 3030.

12. ΕΚ της χρήσεως και εκμεταλλεύσεως της Ζώνης Λιμένος κατά το άρθ. 63 του παρόντος.

13. Εξ οιουδήποτε άλλου τέλους ή δικαιώματος όπερ κανονίζει ειδικός νόμος.

<2. Τα κατά τας υπ' αριθμ. 7 και 8 παρ. του παρόντος άρθ., τέλη και δικαιώματα καθορίζονται κατά σκάφος πάγια ή κατά κόρον ολικής χωρητικότητος και επιβάλλονται, τροποποιούνται ή καταργούνται, καθ' ον και αι λιμενικαί φορολογίαι τρόπον>.

Η παρ. 2 προσετέθη δια του άρθ. 2 ΑΝ 1816/39.

Βάσεις και όρια λιμενικής φορολογίας επί εμπορευμάτων και προϊόντων

Αρθρο 21. :

(α) παρ. 3 και 4 άρθ. 8 ν.δ. 28.6.23,

β) Τελευταία περίοδος της παρ.2 του άρθ. 1 του ν.δ. 15 Οκτ. 1923,

γ) εδ. 1 και 2 του άρθ. 4 του ν. 3163,

δ) άρθ. 5 και παρ. 1 και 2 του άρθ. 15 του ν.δ. 23 Σεπτ. 1925,

ε) παρ. 2 άρθ. 2 ν.δ. 13 Νοεμ. 1927,

ς) παρ. 2 άρθ. 2 ν. 4499).

(Η λιμενική φορολογία επί των εμπορευμάτων και προϊόντων αντικατεστάθη, όσον αφορά τα εισαγόμενα εκ του εξωτερικού εμπορεύματα δια ποσοστού των προσθέτων εισαγωγικών τελών κατανεμομένου βάσει του π.δ. 30/31 Δεκ. 1929, ως ετροποποιήθη.

Οσον αφορά τα εξαγόμενα και τα εν τω εσωτερικώ μεταφερόμενα εμπορεύματα η λιμενική φορολογία κατηργήθη δια του ΑΝ 843/48 περί καταργήσεως των φόρων επί της κυκλοφορίας των αγαθών).

Αρθρο 22. :

(α) παρ. 1 και 2 του άρθ. 8 του ν.δ. 28-6-23

β) παρ. 11 του αυτού άρθ., ως συνεπληρώθη δια της παρ. 5 του άρθ. 4 και παρ. 6 άρθ. 4 ν. 3163).

(Ανευ αντικειμένου μετά την κατάργησιν του άρθ. 21).

Περί παρατάσεως λιμεν. φορολογίας

Αρθρο 23. :

(α) άρθ. 24 της από 2.12.1896 συμβάσεως μεταξύ Δημοσίου και Εθνικής Τραπέζης κυρωθείσης δια του ν. ΒΥΞΑ,

β) παρ. 1 άρθ. 11 ν.δ. 28 Ιουν. 1923).

(Ανευ αντικειμένου μετά την κατάργησιν του άρθ. 21).

Περί ελαττώσεως και καταργήσεως λιμεν. φορολογίας

Αρθρο 24. :

(Α) παρ. 5, 6 και 4 του άρθ. 11 του ν.δ. 28.6.23

β) παρ. 3 άρθ. 4 ν. 3163,

γ) παρ. 1 άρθ. 2 ν.δ. 13 Νοεμ. 1927,

δ) παρ. 2 άρθ. 3 ν. 3221).

(Ανευ αντικειμένου μετά την κατάργησιν του άρθ. 21).

Περί επιβολής ή αυξήσεως λιμενικής φορολογίας άνευ γνώμης του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου

Αρθρο 25. :

(α) Τελευταία παρ., άρθ. 15 και παρ. 3 και 2 του άρθ. 11 ν.δ. 28.6.23

β) παρ. 2 άρθ. 1ου ΝΔ 15 Οκ. 1923,

γ) /αρθ. 5 ν. 3163 ,

δ) άρθ. 7 ν.δ. 23 Σεπτ. 1925,

ε) παρ. 1 άρθ. 14 ν.δ. 18 Σεπτ. 1925).

(Ανευ αντικειμένου μετά την κατάργησιν της λιμεν. φορολογίας )

Περί της λιμενικής διαμετακομίσεως

Αρθρο 26. :

(α) Εδ. 2 της παρ. 2 του άρθ. 15 του ν.δ. 23 σεπτ. 1925,

β) παρ. 1 του άρθ. 2 του ν. 4499,

γ)παρ. 6 και 7 άρθ. 11 του ν.δ. 22/7.33).

(Ανευ αντικειμένου μετά την κατάργησιν του άρθ. 21).

Περί του λιμενικού φόρου επί των ταχυδρομικών δελτίων

Αρθρο 27. :

(α) παρ. 4 άρθ. 2 ν. 4499,

β) δευτέρα παρ., άρθ., μόνου Ν. 6404).

(Ανευ αντικειμένου μετά την κατάργησιν του άρθ. 21).

Περί επεκτάσεως λιμεν. φορολογίας επί γειτνιαζουσών παραλιών

Αρθρο 28. :

(α) παρ. 12 άρθ. 8 ν.δ. 28 Ιουν. 1923,

β) παρ. 7 άρθ. 4 ν. 3163).

1. Δύναται δια ΒΔ/τος υπό του Υπουργού της Συγκοινωνίας προκαλουμένου μετά γνωμοδότησιν του κατά το αρθ'. 37 Συμβουλίου να επεκταθή η υπέρ Λιμενικού τινος Ταμείου επιβεβλημένη φορολογία και πέραν των ορίων της περιοχής αυτού επί γειτνιαζουσών παραλιών, κατόπιν ψηφίσματος ή και άνευ ψηφίσματος του αρμοδίου Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου εφ' όσον δεν υφίσταται ως προς ταύτας ίδιον Λιμενικόν ταμείον.

2. Η φορολογία αύτη επί των γειτνιαζουσών παραλιών παύει υφιστάμενη άμα ως η οικεία Κοινότης ή Δήμος ήθελε ζητήσει την σύστασιν ιδίου Λιμενικού Ταμείου και ήθελεν εκδοθή το σχετικόν ΒΔ/μα περί επιβολής ιδίας φορολογίας υπέρ του ταμείου τούτου.

3. Επιτρέπεται ίνα τροποποιήται δια Δτ/ος η επί των γειτνιαζουσών παραλιών της περιοχής του Λιμεν. Ταμείου επεκταθείσα φορολογία, κατόπιν ψηφίσματος των αρμοδίων Δημοτικών ή Κοινοτικών Συμβουλίων και πράξεως της Λιμενικής Επιτροπής ή και άνευ τούτων, αλλά μετά γνώμην του κατά το ''αρθ. 37 Γνωμοδοτικού Συμβουλίου.

Περί επεκτάσεως της λιμεν. φορολογίας εν τη ξηρά.

Αρθρο 29. :

(α) παρ. 5 άρθ. 2 ν. 4499,

β) παρ. άρθ. μόνου ν. 6404).

(Ανευ αντικειμένου μετά την κατάργησιν του άρθ. 21).

Περί των απαλλαγών υπό λιμενικού φόρου

Αρθρο 30. :

(α) παρ. 9 άρθ. 8 ν.δ. 28 Ιουν. 1923,

β) παρ. 6 άρθ. δευτέρου ν. 5988,

γ) άρθ. 1-4 και παρ. 1, 3, 5, 6, 7 και εδ. 1 παρ. 2 του άρθ. 5 του Δ/τος 28 Σεπτ. 1934,

δ) παρ. 8 άρθ. 56 ΑΝ 1179/38).

(Ανευ αντικειμένου μετά την κατάργησιν του άρθ. 21).

Περιορισμοί φορολογιών εισαγωγής

Αρθρο 31. :

(Αρθρον μόνον ν. 4319).

1. Επιτρέπεται ίνα δια Δ.των, εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού των Οικονομικών, καθορισθή, κατά Τελωνείον ενιαίος συντελεστής, μη δυνάμενος να υπερβή τα 75 εκατοστά του κυρίου δασμού, ισούμενος προς το άθροισμα των διαφόρων προσθέτων τελών και φόρων των συνεισπραττομένων εις τα Τελωνεία μετά του εισαγωγικού δασμού, ήτοι του δημοτικού φόρου, του αναγκαστικού δανείου, του προσθέτου δημοτικού φόρου, του λιμενικού φόρου, του τέλους στατιστικής του τέλους οδοποιίας και των λοιπών τοπικών τελών και φόρων.

2. Δια των ιδίων Δ/των κανονισθήσεται ο λογιστικός τρόπος της κατανομής των συνολικώς δυνάμει του ως άνω συντελεστού εισπραχθησομένων προσθέτων τελών και φόρων παρά των Τελωνειακών Ταμείων εις τα δικαιούμενα εις απόληψιν τούτων νομικά πρόσωπα κατά λόγον των ανηκόντων εις έκαστον κατά τους κειμένους νόμους ποσοστών.

Περιορισμοί φορολογιών επί σταφίδος και οίνου

Αρθρο 32. :

(α) Δευτέρα περίοδος της παρ. πρώτης του άρθ. τρίτου του ν. 5988

β) παρ. 3 άρθ. 31 ν. 5208,

γ) παρ. 1, 2, 3 άρθ. 31 ν. 6028).

(Ανευ αντικειμένου μετά την κατάργησιν του άρθ. 21).

Περί του ενιαίου φόρου επί του καπνού εις φύλλα

Αρθρο 33. :

(α) Παρ. 1 του άρθ. 1 του ν.δ. 24 Δεκ. 1925,

β) εδ. 2 στοιχ. γ του άρθ. 1 του ν.δ. 24 Φεβρ. 1925

γ) εδ. α2 του άρθ., 1 και άρθ. 2 του ν.δ. 25 Μαίου 1926).

1. Από της 1 Φεβρ. 1926 πάντες οι επιβεβλημένοι δυνάμει Νόμων Δ/των, αποφάσεων κλπ., επί του καπνού, εις φύλλα φόροι, τέλη ή εισφοραί, πλην του εξαγωγικού εις συνάλλαγμα τέλους και του δια του ν. 3312 επιβεβλημένου φόρου, καταργούνται , αντικαθίστανται δε ούτοι δι' ενός ενιαίου φόρου , βεβαιουμένου και εισπραττομένου υπέρ του Δημοσίου κατά τας σχετικάς περί βεβαιώσεως και εισπράξεως του εγγείου φόρου και του φόρου δεκάτης διατάξεις και συνισταμένου εις 16% επί της τιμή πωλήσεως των παραγομένων καπνών.

2. Εις τα κάτωθι Ταμεία και Νομικά Πρόσωπα υπέρ ων είχε προ της εφαρμογής του παρόντος επιβληθή φόρος ή τέλος επί του καπνού αποδίδεται ποσοστόν 11% αναγραφομένων των σχετικών πιστώσεων εις τους ειδικούς προϋπολογισμούς των εξόδων των αρμοδίων Υπουργείων, υπολογιζόμενον επί του μετά την αφαίρεσιν του εις τους Δήμους και Κοινότητας ανήκοντας ποσοστού 20% απομένοντος ποσού, κατανεμόμενον δια Δ/τος, εκδιδομένου προτάσει του Υπουργικού Συμβουλίου, υπέρ των Γεωργικών Τραπεζών, Λιμενικών Ταμείων, Ταμείων Εκπαιδευτικής Προνοίας, Ταμείου υδρεύσεως, Καβάλλας, των δυνάμει των ν. ΓΤΝΕ και 2691 ως μεταγενεστέρως ετροποποιήθησαν συσταθέντων εν Αιτωλοακαρνανία ειδικών Ταμείων, και εν γένει υπέρ των Ταμείων ή άλλων νομικών προσώπων υπέρ ων είχεν επιβληθή προ της εφαρμογής του παρόντος φόρος ή τέλος επί του καπνού.

3. Το δυνάμει των ανωτέρω διατάξεων αποδιδόμενον ποσοστόν 11% επί του εισπραττομένου κυρίου φόρου επί του παραγομένου καπνού καθ' άπαν το Κράτος υπολογίζεται βάσει των συντασσομένων καθ' έκαστον μήνα παρά τη Γενική Διευθύνσει Δημοσίου λογιστικού προσωρινών καταστάσεων των εσόδων του Κράτους και κατανέμεται από 1ης Απριλ. 1926 ως ακολούθως :

Υπέρ των Λιμενικών Ταμείων ορίζεται ποσοστόν 3% αποδίδεται δε το ανάλογον ποσόν δια χρηματικών ενταλμάτων του Υπουργείου Συγκοινωνίας.

Τα χρηματικά ταύτα εντάλματα εκδίδονται δια λ./σμον των δικαιούχων Λιμενικών Ταμείων επ' ονόματι της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος εφόσον αφορώσι Λιμενικά Ταμεία ων ο εκ του εγγείου φόρου επί του καπνού πόρος είναι υπέγγυος εις την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος.

4. Τα του προϋπολογισμούς των εξόδων των οικείων Υπουργείων βαρύνοντα ως άνω χρηματικά εντάλματα εκδίδονται επί τη βάσει της καταστάσεως της Γενικής Διευθύνσεως Δημοσίου Λογιστικού , βεβαιούσης το συνολικώς αποδοτέον ποσόν, ως καθορίζεται εν τω παρόντι περαιτέρω δε το αρμόδιον ως άνω Υπουργείον , λαμβάνον υπ' όψει την παραχθείσαν ποσότητα καπνού εν τη περιφερεία των εξ αυτού εξαρτωμένον δικαιούχων νομικών προσώπων ή εν γένει υπηρεσιών και κατά δεύτερον λόγον τας ανάγκας αυτών, θα κατανέμη το ανάλογον αποδοτέον ποσόν εις έκαστον δικαιούχον νομικόν πρόσωπον ή εν γένει υπηρεσίαν.

Περί του ειδικού λιμενικού φόρου επί του οινοπνεύματος

Αρθρο 34. :

(Παρ. 2 του άρθ. 2 του ν.δ. 13/13 Νοεμ. 1926).

(Ανευ αντικειμένου μετά την κατάργησιν του άρθ. 21).

Περί επεκτάσεως ειδικών λιμενικών φορολογιών

Αρθρο 35. :

(α) παρ. 7 του άρθ. 4 του ν. 3163,

β) παρ. 3 του άρθ. 15 του ν.δ. 23 Σεπτ. 1925).

(Ανευ αντικειμένου μετά την κατάργησιν του άρθ. 21).

Περί των δικαιωμάτων , α) επί των επιβατικών εισιτηρίων β) προσδέσεως και παραβολής γ) χρήσεως υποστέγων και χώρων.

Περί των Πορθμείων

Αρθρο 36. :

(α) παρ. 10 άρθ. 8 παρ. 1, άρθ. 26 και άρθ. 10 ΝΔ 28 Ιουν. 1923,

β) παρ. 4 άρθ. 6 ν. 3163,

γ) παρ. 1 άρθ. 4 και παρ. 2 άρθ. 18 ν.δ. 23 σεπτ. 1925,

δ) παρ. 2 άρθ.4 ν.δ. 22 Ιουλ. 1933 ως συνεπληρώθη δια της παρ. 7 του άρθ. δευτέρου του ν. 5988,

ε) άρθ. 56 ΑΝ 1179/38).

1. Το κατά τον αριθ. 6 του αρθ. 20 του παρόντος δεκάλεπτον δικαίωμα επί των επιβατικών εισιτηρίων εισπράττεται ευθύς άμα τη συστάσει εκάστου Λιμεν. Ταμείου.

2. Το δεκάλεπτον τούτο δικαίωμα δύναται ν' αυξηθή δι' αποφάσεως του Υπουργού της Συγκοινωνίας μέχρι του εικοσαπλασίου.

3. Το αυτό δικαίωμα δύναται δια Δ/τος να καταργηθή εις ωρισμένους λιμένας, εφόσον δεν είναι υπέγγυον.

4. Τα κατά τα εδ. 4, 7 και 8 του άρθ. 20 δικαιώματα κανονίζονται δια πράξεως της οικείας Λιμενικής Επιτροπής εγκρινομένης υπό του Νομάρχου.

5. Το Δημόσιον απαλλάσσεται της πληρωμής των τελών παραβολής και προσθέτως δια τα πολεμικά πλοία και τα υπό της Κυβερνήσεως επιτασσόμενα τοιαύτα προς χρήσιν και δια λογαριασμόν αυτής.

6. Επιτρέπεται εις τας Λιμενικάς Επιτροπάς να εισπράττωσιν ενοίκια δια την εις τα παραλιακά κρηπιδώματα και εις κατασκευασθέντα ή κατασκευασθησόμενα δαπάναις των Λιμενικών Ταμείων υπόστεγα και αποθήκας, εναπόθεσιν εμπορευμάτων ως και δια την χρησιμοποίησιν οπωσδήποτε χώρου ανήκοντος εις αυτά, τηρουμένων πασών των επί διοικητικής αστυνομίας του Κράτους σχετικών διατάξεων ως προς τας θέσεις εις ας θέλει επιτρέπεσθαι η εναπόθεσις.

Τα τοιαύτα ενοίκια προσδιορίζονται υπό της Λιμενικής Επιτροπής και εγκρίνονται υπό του Νομάρχου.

7. Δια την είσπραξιν των γενικώς υπέρ των Λιμενικών ταμείων εισπραττομένων πορθμείων λαμβάνεται ως βάσις η ολική εις τον νους χωρητικότης των πλοίων.

Γνωμοδοτικόν Συμβούλιον επί των λιμ. φορολογιών

Αρθρο 37. :

(α) άρθ. 6 του ν.δ. 28 Ιουν. 1923, β) εδ. 2 παρ. 8 του άρθ. 8 του ν. 3163, γ) άρθ. 3 και 17 του ν.δ. 23 σεπτ. 1925, δ) παρ. 5 του άρθ. 8 του ν. 4499, ε) άρθ. 4 και άρθ. 7 του Δ/τος 3 Ιουν. 1930 ς) άρθ. 4 του ν. 6434).

1. Καθίσταται παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνίας γνωμοδοτικόν Συμβούλιον επί των λιμεν. φορολογιών όπερ γνωμοδοτεί δια την επιβολήν λιμεν. φόρων και δια την τροποποίησιν επιβεβλημένων τοιούτων.

2. Το Συμβούλιον τούτο αποτελείται εκ των εξής μελών. :

α) Του Γεν. Διευθυντού των Δημοσίων Εργων, ως Προέδρου,

β) Του Διευθυντού των Λιμενικών εργων ,ως Εισηγητού.

γ) Του τμηματάρχου του Εμπορείου του Υπουργείου Εθν. Οικονομίας.

δ) Του τμηματάρχου του Τελωνειακού Τμήματος του Υπουργείου των Οικονομικών.

ε) Ενός αντιπροσώπου του Συνδέσμου των Βιομηχάνων και Βιοτεχνών και

ς) Ενός αντιπροσώπου του Εμπορικού Επιμελητηρίου Αθηνών και ενός ετέρου τοιούτου του Επιμελητηρίου Πειραιώς.

Τα εκ των δημοσίων Υπαλλήλων μέλη του παρόντος Συμβούλου αναπληρούσιν οι νόμιμοι αυτών αναπληρωταί.

3. Οι παρά τω Γνωμοδοτικώ Συμβουλίω λιμεν. φορολογιών αντιπρόσωποι Εμπορικών Επιμελητηρίων και Συνδέσμου Βιομηχάνων εκλέγονται υπό του Διοικητικού εκάστου τούτων Συμβουλίου.

4. Η θητεία των εν λόγω αντιπροσώπων είναι μονοετής.

5. Το Συμβούλιον λογίζεται εν απαρτία παρουσία του ημίσεος πλέον εντός εκ των μελών αυτού και αποφασίζει κατά πλειοψηφίαν, εν ισοψηφία νιώσης της ψήφου του Προέδρου.

6. Χρέη γραμματέως του Συμβουλίου εκτελεί εις των παρά τη Δ/σει των Λιμενικών έργων <υπαλλήλων> οριζόμενος υπό του Υπουργού της Συγκοινωνίας.

Η παρ. 6 αντικατεστάθη ως άνω δια του άρθ. 6 παρ. 6 ΑΝ 1816/39.

7. Αι διατάξεις της παρ. 3 του άρθ. 17 του ν.δ. 23/30 ΣΕπτ. 1925 ισχύουσι κατ' αναλογίαν και δια το κατά το άρθ. 37 του παρόντος Γνωμοδοτικόν Συμβούλιον επί των λιμενικών φορολογιών.

8. Η αρμοδιότης του επί των λιμενικών φορολογιών Γνωμοδοτικού Συμβουλίου της Δ/νσεως Δημοσίων Εργων ως προς τας φορολογίας των Λιμενικών ταμείων των εν τη περιφερεία των Γενικών Διοικήσεων κειμένων μεταβιβάζεται εις τους Γενικούς Διοικητάς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ : Περί της Οικονομικής Διαχειρίσεως των Λιμενικών Ταμείων

Οργανα βεβαιώσεως και εισπράξεως εσόδων εν γένει των Λιμενικών Ταμείων

Αρθρο 38. :

(α) παρ. 1-3 άρθ. 12 και παρ. 5 άρθ. 21 ν.δ. 28.6.23,

β) άρθ. 8 και 10 του νδ/τος 23 Σεπτ. 1925, γ) άρθ. 8 του ν.δ. 22 Ιουλ. 1933).

1. Οι κατά τα ανωτέρω λιμενικοί φόροι βεβαιούνται και εισπράττονται μετά των δημοσίων και παρά των αυτών υπαλλήλων επί τη αμοιβή του ημίσεος της κανονιζομένης υπό του της παρ. 3 του άρθ. 3 του ν. 928 του 1917 <περί οργανισμού της τελωνειακής υπηρεσίας> μη δυνάμενη να υπερβή το 1/10 της μισθοδοσίας αυτών.

Συμπλήρωσις των ως άνω ποσοστών δεν επιτρέπεται εξ εισπράξεων μεταγενεστέρου μηνός.

Η αμοιβή αύτη αποδίδεται δι' επιταγής της οικείας Λιμενικής Επιτροπής μετά την επίσημον βεβαίωσιν της καταθέσεως των εισπράξεων του Λιμένος εις την οικείαν Τράπεζαν ή Δημόσιον ταμείον.

2. Υπό των αυτών υπαλλήλων και επί τη αυτή αμοιβή ενεργείται και πάσα άλλη είσπραξις δια λογαριασμόν των Λιμεν. Ταμείων.

3. Υπάλληλοι επί της βεβαιώσεως των λιμεν. φόρων διορίζονται κατά την παρ. 6 του άρθ. 16 του παρόντος.

Περί των τίτλων εισπράξεων λιμενικών εσόδων και περί της εισαγωγικής αυτών εις την δημοσίαν ληψοδοσίαν

Αρθρο 39. :

(α) άρθ. 3 ν. 6253,

β) άρθ. 3ον ΑΝ 164/36).

1. Απαντα εν γένει τα νομικά Πρόσωπα Ειδικά Ταμεία και Ειδικαί Υπηρεσίαι, επί τη εισπράξει οιουδήποτε εσόδου των εκδίδουσι πάντοτε απόδειξιν, εκκοπτόμενην εκ διπλοτύπου βιβλίου εσφραγισμένου, θεωρημένου και ηριθμημένου υπό της εποπτευούσης ταύτα αρχής.

2. Τα έσοδα των Νομικών Προσώπων, Ειδικών Ταμείων και Ειδικών Υπηρεσιών, άτινα έχουσιν επιβληθή ως παρακολουθήματα εσόδου του Δημοσίου, συνεισπράττονται υπό των Ταμείων και τελωνείων του Κράτους ή των οργάνων αυτών, δια του αυτού αποδεικτικού , δι'ου ενεργείται η είσπραξις του εφ'ου υπολογίζονται ταύτα εσόδου του Δημοσίου.

3. Οσάκις η είσπραξις αυτοτελώς επιβεβλημένων εσόδων Νομικών Προσώπων, Ειδικών ταμείων και Ειδικών Υπηρεσιών ενεργείται υπό των Ταμείων και Τελωνείων του Κράτους ή των οργάνων αυτών, εκδίδονται αποδεικτικά της δημοσίας διαχειρίσεως.

4. Πάσαι αι ενεργούμεναι κατά τ'ανωτέρω εισπράξεις υπέρ Νομικών Προσώπων, Ειδικών Ταμείων και Ειδικών υπηρεσιών, εισάγονται αυτούσιοι εις την δημοσίαν ληψοδοσίαν και αποδίδονται συμφώνως προς τας κειμένας διατάξεις και δι'ο ποσόν ακριβώς εισπράχθησαν.

5. Από της ισχύος του ΑΝ 164/36 πάντα εν γένει το τυχόν επί των ανωτέρω εισπράξεων υφιστάμενα δικαιώματα ετέρων νομικών ή και φυσικών προσώπων κλπ, δεν παρακρατούνται εξ αυτών είτε κατά την ενέργειαν της εισπράξεως είτε κατά την εισαγωγήν των εις το Δημόσιον Ταμείον.

Η καταβολή των δικαιωμάτων τούτων εις τα δικαιούμενα νομικά ή φυσικά πρόσωπα ενεργείται υπό του υπόχρεου εις την πληρωμήν νομικού προσώπου κλπ., κανονικώς δια χρηματικών ενταλμάτων εις βάρος ειδικής πιστώσεως του πρ/σμου των εξόδων αυτού.

Περί της εισπράξεως λιμεν. φόρου ξηράς

Αρθρο 40. :

(α) Παρ. 1 άρθ. 5 του ν.δ. 22 Ιουλ. 1933

β) παρ. 9 του άρθ. δευτέρου του ν. 5988).

(Ανευ αντικειμένου μετά την κατάργησιν του άρθ. 21).

Περί της εισπράξεως του Δικαιώματος επί των επιβατικών εισιτηρίων

Αρθρο 41. :

(α) παρ. 5, 6, 7 και 8 του άρθ. 6 του ν. 3163,

β) άρθ. 16 ν.δ. 23 σεπτ. 1925,

γ) παρ. 1 έως 4 του άρθ. 8 του ν.δ. 4 Δεκ. 1925,

δ) άρθ. 31 ν. 4499).

1. Η είσπραξις του κατά την παρ. 6 του άρθ. 20 του παρόντος δικαιώματος επί των επιβατικών εισιτηρίων υπό τον έλεγχον του Υπουργού της Συγκοινωνίας ενεργείται απευθείας υπό των πρακτορείων και υπ'ευθύνην αυτών, άμα τη εκδόσει του εισιτηρίου.

2. Εντός του πρώτου πενθημέρου , εκάστου μηνός τα ως άνω πρακτορεία παραδίδουσι τας εκ του εν λόγω δικαιώματος γενομένας εισπράξεις του παρελθόντος μηνός εις την Τελωνειακήν Αρχήν, την ενεργούσαν εισπράξεις υπέρ του Λιμενικού Ταμείου , υπέρ ου και το εισπραττόμενον δικαίωμα, δια λ/σμόν τούτου μετά σχετικής καταστάσεως, εμφαινούσης τον αριθμόν των εκδοθέντων εισιτηρίων, τον αριθμόν των επιβατών δι' ον εξεδόθησαν ταύτα ως και το εισπραχθέν ποσόν ή καταθέτουσι ταύτας αρμοδίως κατά το άρθ. 43 του παρόντος επ'ονόματι του δικαιούχου Λιμενικού Ταμείου μείον 10% επί του εισπραχθέντος ποσού, όπερ παραμένει εις όφελος του πρακτορείου.

3. Ομοίαν τη άνω καταστάσει τα πρακτορεία οφείλουσιν όπως εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός υποβάλλωσι και εις τον Πρόεδρον της οικείας Λιμενικής Επιτροπής.

4. Δια Δ/των εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού της Συγκοινωνίας, δύνανται να κανονίζωνται αι λεπτομέρειαι της εφαρμογής των ως άνω διατάξεων περί του δεκαλέπτου ή ηυξημένου δικαιώματος δια τα εκασταχού Λιμεν. Ταμεία.

5. Τα Πρακτορεία υπόκεινται εις την πληρωμήν του διπλασίου ποσού των εισπρακτέων υπέρ των Λιμενικών Ταμείων εκ των εισιτηρίων δικαιωμάτων εις περίπτωσιν καθ' ην εκ του ενεργηθησομένου ελέγχου ήθελεν αποδειχθή πλημμελής είσπραξις τούτων ή μη έγκαιρος κατάθεσις.

6. Απαντα τα ατμοπλοϊκά πρακτορεία, τα των θαλασσίων μεταφορών και λοιπά ως άνω τοιαύτα, τα υπέρ των λιμεν. Ταμείων του Κράτους εισπράττοντα δυνάμει των κειμένων διατάξεων περί λιμένων κλπ., δικαιώματα και πρόσθετον τέλος επί των επιβατικών εισιτηρίων , υποχρεούνται όπως τηρώσι βιβλίον, εις ο δέον να καταγράφωσιν άπαντα τα υπ'αυτών εκδιδόμενα εισιτήρια ως και τον αριθμόν των επιβατών δι' ον εξεδόθησαν ταύτα.

7. Υποχρεούνται προσέτι όπως τα στελέχη των εκδιδομένων υπ'αυτών εισιτηρίων κατά την διάρκειαν εκάστου οικον . έτους υποβάλλωσι μετά του τελικού γενικού λογαριασμού εις τας οικείας Λιμεν. Επιτροπάς εντός του πρώτου μηνός του επομένου οικονομικού έτους , έτι δε υποχρεούνται πάντοτε να χορηγώσι ταύτα ως και παν έτερον στοιχείον, όπερ ήθελε ζητηθή παρ'αυτών, εις τον επιτετραμένον υπάλληλον, προς έλεγχον των εκδοθέντων εισιτηρίων και των υπέρ των λιμεν. Ταμείων γενομμένων εισπράξεων.

8. Εις περίπτωσιν παραβάσεως ή μη ακριβούς τηρήσεως της ανωτέρω διατάξεως ή μη παροχής των προς έλεγχον αναγκαιούντων στοιχείων παρά τινος εκ των περί ων πρόκειται πρακτορείων, πιστοποιουμένης ταύτης παρά του ενεργούντος τον έλεγχον υπαλλήλου ή παρά του Προέδρου της Λιμεν. Επιτροπής, επιβάλλεται εις αυτό δι' αποφάσεως του Υπουργού της Συγκοινωνίας πρόστιμον ανάλογον προς το ποσόν της γενομένης ζημίας, αλλ' ουχί ανώτερον του διπλασίου, εις το οικείον Λιμεν. Ταμείον, καθοριζομένης της ημίας κατ'απόλυτον κρίσιν του Υπουργού.

9. Τα επιβαλλόμενα πρόστιμα θέλουσιν εισπράττεσθαι κατά τας διατάξεις του περί δημοσίων εσόδων νόμου παρά της οικείας Τελωνειακής αρχής και κατατίθεσθαι μερίμνη ταύτης υπέρ του Οικείου Λιμενικού Ταμείου , εις την περιοχήν του οποίου λειτουργεί το πρακτορείον.

10. Εναντίον αποφάσεων του Υπουργού της Συγκοινωνίας επιβαλλουσών πρόστιμον κατά την παρ. 8 του παρόντος άρθ., δύναται ν' ασκηθή ανακοπή υπό του καθ' ου αύτη ενώπιον του αυτού Υπουργού εντός μηνός από της κοινοποιήσεως.

Περί της εισπράξεως των πορθμείων και των δικαιωμάτων προσδέσεως και παραβολής πλοίων

Αρθρο 42. :

(α) παρ. 3 του άρθ. 18 του ν.δ. 23. Σεπτ. 1925 β) παρ. 4 του άρθ. 4 του ΝΔ 13 Νοεμ. 1927).

1. Δια Δ/τος δύναται ν'ανατεθή η είσπραξις των πορθμείων διελεύσεως πλοίων ή δικαιωμάτων προσδέσεως κλπ., πλοίων κλπ. επί

<1. Η είσπραξις των πορθμείων διελεύσεως πλοίων ή δικαιωμάτων προσορμίσεως, προσδέσεως ή παραβολής πλοίων , επιβαλλομένων κατά τας ισχυούσας διατάξεις των περί λιμένων και Λιμενικών Ταμείων Νόμων, διενεργείται υπό των υπαλλήλων των Λιμενικών Αρχών>.

Η παρ. 1 αντικατεστάθη ως άνω δια της παρ. 2 άρθ. 4 ν.δ. 158/69 .

2. Ο τρόπος της εισπράξεως και ελέγχου των ως άνω πορθμείων ως και η καταγραφή εις βιβλία και καταστάσεις αυτών κανονισθήσονται εκάστοτε δια Δ/των.

Περί καταθέσεως των χρημάτων των Λιμενικών Ταμείων

Αρθρο 43. :

(α) παρ. 1, 2, του άρθ. 7 του ν. 3163, β) άρθ. 6 της δια του ν. 3483 κυρωθείσης συμβάσεως, γ) άρθ. 7 της δια του ν. 4356 κυρωθείσης συμβάσεως).

1. Αι λιμενικαί εισπράξεις (μέχρις εφαρμογής εφ' εκάστου Λιμεν. Ταμείου) κατατίθενται εις τι των Καταστημάτων της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος εντόκως ή ατόκως επί ανοικτώ Λογαριασμώ. Δύναται εν τούτοις προς διευκόλυνσιν των πληρωμών, προτάσει της Λιμενικής Επιτροπής και εγκρίσει του Νομάρχου να επιτραπή η εις τι Δημόσιον Ταμείον κατάθεσις των λιμενικών εισπράξεων μέχρι ποσού 20.000 δρχ., συμπληρουμένου εφ'όσον εξαντλείται. Αρμόδιον Υποκατάστημα και Δημόσιον ταμείον είναι εκείνο εις την περιφέρειαν του οποίου κείται το Λιμενικόν ταμείον.

2. Δι' αποφάσεως όμως του Υπουργού της Συγκοινωνίας δύναται να επιτραπή κατάθεσις εις έτερον Υποκατάστημα της Εθνικής της όπου δεν υπάρχει τοιούτον εις Υποκατάστημα άλλης Τραπέζης ή Ταμείον, ή μετά του οποίου επικοινωνία και συναλλαγή του Λιμεν. Ταμείου λόγω συγκοινωνίας είναι ευχερέστερα.

3. Αφ' ης τίθεται εν εκάστω Δημοσίω Ταμείω εις εφαρμογήν το εδ. 3 του παραρτήματος ΥΣ του Πρωτοκόλλου της Γενεύης κυρωθέντος δια του ν. 3423 ως ηρμηνεύθη δια του άρθ. 7 της δια του ν. 4356 κυρωθείσης συμβάσεως από 3 Ιουν. 1929 μεταξύ Δημοσίου και Εθνικής Τραπέζης αι εισπράξεις και πληρωμαί των Λιμεν. Ταμείων θα ενεργώνται παρά τη Τραπέζη της Ελλάδος.

4. Εις ην περίπτωσιν ο παρά τη Τραπέζη της Ελλάδος λογαριασμός εκάστου των Λιμεν. Ταμείων ήθελε κατά την κρίσιν των διοικούντων αυτά παρουσιάσει διαθέσιμα, μη αναγκούνται δια τας τρεχούσας ανάγκας των, δικαιούνται ούτοι να ζητήσωσι την επί τη βάσει των διεπόντων αυτά νόμων επένδυσιν των διαθεσίμων των. Η εκτέλεσις της αποφάσεως ταύτης ανατίθεται εις την Τράπεζαν της Ελλάδος ή τις επί του προκειμένου ενεργεί ως πράκτωρ αυτών.

5. Εάν η απόφασις των ρηθέντων Λιμενικών Ταμείων αφορά συμφώνως προς την κειμένην νομοθεσίαν επένδυσιν υπό μορφήν καταθέσεως εντόκου παρά τη Τραπέζη η τοιαύτη κατάθεσις μόνον παρά τη Εθνική τραπέζη της Ελλάδος επιτρέπεται να ενεργηθή και ουχί παρ' άλλη τινι Τραπέζη.

6. Η εκ των κειμένων νόμων επιβαλλομένη εις τα υφιστάμενα Ταμεία , Ιδρύματα ή έτερα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου υποχρέωσις όπως τας καταθέσεις αυτών ενεργώσι παρά τη Εθνική Τραπέζη της Ελλάδος τηρείται εν ισχύει μέχρι της 31 Δεκ. 1950 επεκτεινομένη και επί των εφ' εξής ιδρυθησομένων τοιούτων.

7. Ο εις τας καταθέσεις ταύτας υπό της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος πληρωτέος τόκος δεν δύναται να η ελάσσων κατά ποσοστόν μείζον του 1/4 τοις εκατόν του υπό της αυτής Τραπέζης εις αντιστοίχου προθεσμίας καταθέσεις παρεχομένου.

περί της ενοικιάσεως των λιμενικών φόρων και του δικαιώματος επιβατικών εισιτηρίων.

Αρθρο 44. :

(παρ. 3 του άρθ. 8 του ν. 4499).

Επιτρέπεται η μονοετής ενοικίασης ολική ή τμηματική των λιμενικών φόρων, και του δικαιώματος επιβατικών εισιτηρίων κατόπιν πλειοδοτικής δημοπρασίας κατά τα δια δ/τος καθορισθησόμενα.

Περί των πληρωμών των Λιμενικών Ταμείων Προϋπολογισμός

Αρθρο 45. :

(α) Άρθ. 9 ν. 3163, β) παρ. 1 άρθ. 45 ν.δ. 13 Νοε. 1927, γ) άρθ. 7 της δια του ν. 4356 κυρωθείσης συμβάσεως, δ) παρ. 1 του άρθ., μόνου του Δ/τος της 3ης απριλ. 1933, ε) άρθ. 2 Ν. 6253 , ς) παρ. 11 άρθ. 56 ΑΝ 1179/38).

1. Αι πληρωμαί των δαπανών των Λιμενικών Ταμείων ενεργούνται από το Υποκατάστημα της Εθνικής Τραπέζης ή το Δημόσιον ταμείον παρ'οις εισί κατατεθειμένα κεφάλαι του Λιμένος ή παρά τη Τραπέζη της Ελλάδος, εάν έχη αναληφθή παρ'αυτής η διαχείρισις του Λιμενικού Ταμείου, δυνάμει χρηματικών ενταλμάτων, εκδιδομένων και υπογεγραμμένων παρά του Προέδρου της Λιμενικής Επιτροπής εντός των ορίων των δια του ετησίου προϋπολογισμού αυτού ή δι'ειδικών διαταγών του Νομάρχου χορηγουμένων πιστώσεων και επί τη βάσει δικαιολογητικών εγγράφων καταρτιζομένων συμφώνως ταις διατάξεσι περί του δημοσίου λογιστικού και περί εκτελέσεως δημοσίων έργων εν γένει.

2. Ο Προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων υποβάλλεται εις τον Νομάρχην προς έγκρισιν εντός του μηνός (Απριλίου) εκάστου έτους μετά της σχετικής πράξεως της Λιμενικής Επιτροπής. Από πρώτης Μαίου αποκόπτονται αυτοδικαίως το επίδομα του Προέδρου και ο μισθός ή το επιμίσθιον του Γραμματέως των Λιμενικών Ταμείων , ων δεν έχει εισέτι υποβληθή ο προϋπολογισμός.

(Δια του ΒΔ 18.21 Μαίου 1956 , ωρίσθη ότι το οικον. έτος αρχίζει την 1 Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου του ιδίου ημερολογιακού έτους).

3. Η διάταξις αύτη δεν ισχύει εις τα Λιμενικά Ταμεία εις α απουσιάζουσιν ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος ή δεν κατηρτίσθη νομίμως η Λιμενική Επιτροπή. Η αποκοπή του επιδόματος δύναται να αρθή δια διαταγής του Νομάρχου.

4. Τα υπό του Προέδρου της Λιμενικής Επιτροπής εκδιδόμενα εντάλματα καθίστανται πληρωτέα αφού μετά προηγουμένην εξέλεγξιν θεωρηθώσι παρά του αρμοδίου επαρχιακού ταμείου, κατά τας ισχυούσας περί προληπτικού ελέγχου διατάξεις.

5. Αρμόδιος ταμίας είναι ο της περιφερείας του υποκαταστήματος της Τραπέζης, παρ' ο εισί κατατεθειμένα τα κεφάλαι του λιμένος.

6. Εν περιπτώσει καθ' ην ο ταμίας αρνείται δι' οιονδήποτε λόγον να θεωρήση το ένταλμα οφείλει εντός τριών ημερών από της παραλαβής του να επιστρέψη τούτο εις την Επιτροπήν, δι'εγγράφου εν ω εκθέτει τους λόγους της αρνήσεως.

7. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής δικαιούται να φέρη την υπόθεσιν ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εις ο υποβάλλεται το χρηματικόν ένταλμα, μετ' αποσπάσματος του οικείου προϋπολογισμού ή αντιγράφου της αποφάσεως περί χορηγήσεως ειδικής πιστώσεως. Το Συνέδριον αποφαίνεται οριστικώς περί της πληρωμής του εντάλματος.

8. Εις τους Ταμείας ή διευθυντάς ταμείων τους ενεργούντας θεώρησιν επιταγών Λιμενικών ταμείων , παρέχεται υπό τούτων επιμίσθιον κατά μήνα ίσον προς 1% όπερ λογίζεται επί των εκ λιμενικών φόρων εισπράξεων, μη δυνάμενον εν πάση περιπτώσει να υπερβή τας 500 δρχ., εν όλω μηνιαίως δι' έκαστον Λιμενικόν Ταμείον, οσαδήποτε και αν ώσι τούτο και διανέμεται μεταξύ των δικαιούχων κατά τα δι'αποφάσεως του Υπουργείου Οικονομικών καθορισθησόμενα , καταργουμένης της επί των εσόδων των Λιμενικών ταμείων κατά το άρθ. 12 παρ. 2 του ν. 3779 αμοιβής 1% των ταμειακών υπαλλήλων.

9. Οι τίτλοι πληρωμής των νομικών Προσώπων Ειδικών Ταμείων και Ειδικών Υπηρεσιών εκδίδονται δια το συνολικόν ποσόν εκάστης πληρωμής, αναλυόμενον ακολούθως επί του σώματος αυτών, εις το πληρωτέον τω δικαιούχω ποσόν και τας υπέρ τρίτων επί του εντελλομένου ποσού επιβεβλημένας κρατήσεις. Αι κρατήσεις αύται πραγματοποιούνται υπό του πληρωτού, υποχρεουμένου, να καταθέτη ταύτας κατά μήνα εις το Δημόσιον ταμείον, έναντι γραμματίων παραλαβής.

Ελεγχος Υπουργείου Οικονομικών Χρήσις. Απολογισμός

Αρθρο 46. :

(παρ. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 και 10 άρθ. 2 ΑΝ 281/36).

1. Εις την Γενικήν Διεύθυνσιν Δημοσίου Λογιστικού ανατίθεται εφεξής ο έλεγχος των διαχειριστικών στοιχείων εισπράξεως και πληρωμών η τήρησις των λογαριασμών των Νομικών Προσώπων δημοσίου Δικαίου ως και η παρακολούθησις των υπό τούτων ορθής διεξαγωγής της διαχειριστικής και λογιστικής υπηρεσίας, συνιστώμενης προς τούτο ιδίας υπηρεσίας υπό τον τίτλον <Υπηρεσία Λογαριασμών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου>.

2. Δια ΒΔ/των προτάσει του Υπουργού των Οικονομικών και του αρμοδίου Υπουργού εκδιδομένων, δύναται να εξαιρώνται της εφαρμογής του παρόντος άρθ., Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου οσάκις συντρέχωσιν προς τούτο ειδικαί συνθήκαι.

3. Δι' ομοίων ΒΔ/.των επιτρέπεται να συγχωνεύονται και καταργώνται Νομικά Πρόσωπα ή τροποποιώνται οι οργανισμοί αυτών ως και να υπαχθώσι εις τον γενικόν προϋπολογισμόν του Κράτους, τα έσοδα και τα αποθεματικά των νομικών τούτων Προσώπων, αναγραφομένων εις τον προϋπολογισμόν των απαραιτήτων εξόδων δια την εκτέλεσιν των υπό των εν λόγω Νομικών Προσώπων επιδιωκομένων σκοπών.

4. Τα διεπόμενα υπό του παρόντος νόμου Νομικά Πρόσωπα ακολουθούσι το οικονομικόν έτος το ισχύον δια το δημόσιον.

5. Οι παρά των δια του παρόντος νόμου προβλεπομένων Νομικών Προσώπων συντασσόμενοι προϋπολογισμοί υποβάλλονται εις την κατά τ' ανωτέρω Υπηρεσίαν Λογαριασμών Νομικών Προσώπων εγκρίνονται δε υπό του Υπουργού των Οικονομιών και υπό των κατά τας δι'εκαστον τούτων ισχυούσας διατάξεις προβλεπομένων αρχών, κατά τα δια ΒΔ/τος ειδικώτερον κανονισθησόμενα.

6. Οι απολογισμοί και ισολογισμοί των ανωτέρω Νομικών Προσώπων υποβάλλονται προς εκδίκασιν εις το Ελεγκτικόν συνέδριον, δια της αυτής Υπηρεσίας κατά τα ειδικώτερον δια του αυτού ΒΔ/τος ορισθησόμενα.

7. Τα έσοδα των Νομικών Προσώπων τω διεπομένων υπό των διατάξεων του παρόντος βεβαιούνται και εισπράττονται εντός του οικονομικού έτους.

Οσων εκ των εσόδων τούτων δεν ήθελεν επιτευχθή η είσπραξις εντός του οικονομικού έτους, καθ' ο εβεβαιώθησαν , διαγράφονται εκ των εσόδων του έτους τούτου, βεβαιούνται δε εκ νέου ως έσοδα του επομένου οικονομικού έτους.

8. Αι αναληφθείσαι υποχρεώσεις ως και τα ενταλθέντα έξοδα των Νομικών Προσώπων των διεπομένων υπό του παρόντος, ων η πληρωμή δεν επραγματοποιήθη εντός του οικονομικού έτους, ακυρούνται , μεταφέρονται δε υποχρεωτικώς και λογίζονται ως έξοδα του επομένου οικονομικού έτους.

Περί της εφαρμογής των νόμων περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων κλπ. Ευθύναι διαχειριστών

Αρθρο 47. :

(α) παρ. 1 άρθ. 14 και παρ. 5 άρθ. 18 ΝΔ 28 Ιουν. 1923, β) παρ. 3 άρθ. 7 ν. 3163, γ) παρ. 7 άρθ. 5 ν.δ. 13 Νοεμ. 1927, δ) άρθ., έκτον Ν. 5988, ε) παρ. 1 άρθ. 2 ΑΝ 21 Νοεμ. 1935).

1. Δια την υπό των τελωνειακών αρχών είσπραξιν πάσης λιμενικής προσόδου και των οπωσδήποτε και οποθενδήποτε προς τους λιμένας καθυστερουμένους ως και των εξ ενοικιάσεων οφειλομένων εφαρμόζονται αι διατάξεις των περί εισπράξεως των δημοσίων εσόδων νόμου. Αι διατάξεις των τελωνειακών νόμων εφαρμόζονται κατ' αναλογίαν και επί των δηλώσεων ή διασαφήσεων καθώς και επί της λαθραίας εισαγωγής, εξαγωγής ή μεταφοράς των ειδών των υποκειμένων εις λιμενικόν φόρον, όστις λαμβάνεται ως βάσις προς προσδιορισμόν του αντιστοίχου τέλους ή του προστίμου ή άλλης ποινής.

Αι ποιναί αύται αταγιγνώσκονται δι'αποφάσεων των αρμοδίων τελωνειακών αρχών, υποκειμένων εις έφεσιν κατά τας τελωνειακάς διατάξεις, ή επιβάλλονται υπό των τακτικών δικαστηρίων, κατά τας διατάξεις των τελωνειακών νόμων.

2. Αι διατάξεις των νόμων περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων εφαρμόζονται αναλόγως και δια τα Λιμενικά Ταμεία, καταργουμένης πάσης αντιθέτου διατάξεως.

3. Τα υπό παραβατών των σχετικών και Λιμενικών φόρων διατάξεων καταβαλλόμενα πρόστιμα περιέρχονται εις τα οικεία Λιμενικά Ταμεία.

4. Οι καθυστερήσαντες αδικαιολογήτως την κατάθεσιν των χρημάτων επιτετραμμένοι την είσπραξιν των λιμενικών φόρων, πλην των άλλων νομίμως επιβαλλομένων αυτοίς ποινών υποβάλλονται εις πληρωμήν του νομίμου τόκου υπερημερίας υπέρ του Δικαιούχου Λιμενικού Ταμείου.

5. Κατά των επιφορτισμένων την είσπραξιν και διαχείρισιν πάσην λιμενικής προσόδου εφαρμόζονται αι διατάξεις του περί δημοσίου λογιστικού νόμου.

6. Οι κατά παράβασιν διατάξεων του ν., εντελλόμενοι ή ενεργούντες πληρωμάς είναι υπεύθυνοι προσωπικώς εις αποζημίωσιν του Λιμεν. Ταμείου εις βάρος του οποίου διετάχθη και επραγματοποιήθη πληρωμή, επιφυλασσομένων και των λοιπών κατά νόμον ποινών.

Διατάξεις περί παραγραφής κατασχέσεως, εκχωρήσεως και τόκου

Αρθρο 48. :

(α) άρθ. 20 ν.δ. 28 Ιουν. 1923, β) παρ. 3 άρθ. 2 ν. 4499, γ) άρθ. 1 ΑΝ 21.11.35).

1. Αι περί παραγραφής, κατασχέσεως, ή εκχωρήσεως απαιτήσεων και περί τόκου διατάξεις του νόμου περί δημοσίου λογιστικού εφαρμόζονται και εις τας απαιτήσεις κατά των Λιμενικών ταμείων. Αι εξ οιασδήποτε όμως αιτίας κατασχέσεις επί χρημάτων των Λιμενικών Ταμείων δι' απαιτήσεις κατ' αυτών δεν δύνανται να επεκτείνωνται και επί του αναγκαιούντος ετησίως ποσού προς πληρωμήν των εξόδων διοικήσεως και λειτουργίας εν γένει αυτών του προβλεπομένου εν τω οικείω προϋπολογισμώ όπερ ποσόν μένει ελεύθερον παρά τω τρίτω, παρ' ω η κατάσχεσις εις την διάθεσιν της οικείας Λιμενικής Επιτροπής, πάσης επ' αυτού κατασχέσεως ούσης αυτοδικαίως ακύρου.

2. Τα αχρεωστήτως εισπραττόμενα εκ λιμενικών φόρων ή οιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων υπέρ Λιμενικών Ταμείων , μη ζητούμενα ειδικώς και εγγράφως εντός του έτους από της ειπράξεώς των, παραγράφονται.

3. Αι περί παραγραφής εισαγωγικών δασμών διατάξεις εφαρμόζονται και επί των εκ λιμεν. φόρων και τελών οφειλών προς τα Λιμενικά Ταμεία, ουχί όμως και επί των εξ ενοικιάσεως λιμεν. φόρων και τελών οφειλών, δι' ας ισχύουσιν αι κοιναί περί παραγραφής διατάξεις.

Δάνεια Επενδύσεις

Αρθρο 49. :

(α) άρθ. 17 και παρ. 2 άρθ. 18 ν.δ. 28 Ιουν. 1923, β) άρθ. 7 ν. 4350, γ) παρ. 3 και 4 άρθ. 2 ΑΝ 27/36 , δ) άρθ. 56 ΑΝ 1179/38).

1. Προς εκτέλεσιν λιμενικών έργων ή προς απότισιν ανειλημμένων υποχρεώσεων αι Λιμενικαί επιτροπαί δύνανται , εγκρίσει του Νομάρχου, να συνομολογώσι δάνεια επί εγγυήσει των πόρων του λιμένος εις βάρος του οποίου συνομολογείται το δάνειον.

2. Επίσης επιτρέπεται η συνομολόγησις δανείων υπό των Λιμεν.

Ταμείων κατά τας διατάξεις της παρ. 2 του άρθ. 76 και της παρ. 3 του άρθ. 88 του παρόντος.

3. Επιτρέπεται ίνα δια Δ/των, προτάσει του Υπουργικού Συμβουλίου εκδιδομένων, επεκτείνονται αι διατάξεις του άρθ. 113 του παρόντος περί εκδόσεως ομολογιακού δανείου δια την κατασκευήν λιμένος Ευδήλου, πλην της παρ. 6 αυτού, και εις άλλα Λιμενικά Ταμεία του κράτους τροποποιουμένων των διατάξεων αυτού αναλόγως των παρουσιασθησομένων συνθηκών και αναγκών τούτων.

4. Κατόπιν πράξεως της Λιμενικής Επιτροπής δύναται να επιτραπή η εις έντοκα γραμμάτια ή χρεώγραφα του Κράτους επένδυσις των κεφαλαίων του Λιμενικού Ταμείου. Το είδος των χρεωγράφων προσδιορίζεται υπό του Νομάρχου.

5. Αποφάσει της Ανωτ. Διοικήσεως Οικον. Αμύνης δύναται να υποχρεωθώσιν τα διοικητικά Συμβούλια ή αι Διοικούσαι Επιτροπαί αυτοτελών οργανισμών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ειδικών Ταμείων ως και Ταμείων συντάξεως ασφαλίσεως , προνοίας, αρωγής και αλληλοβοηθείας εν γένει, όπως πάσαν γενικήν αυτών απόφασιν αφορώσαν την πιστωτικήν πολιτικήν και τας τοποθετήσεις των εν γένει υποβάλλωσιν υπό την έγκρισιν της ανωτάτης Διοικήσεως οικονομικής Αμύνης, αποφαινομένης εντός μηνός, αφ'ης περιέλθη η ανωτέρω απόφασις αυτή. Παρερχομένης απράκτου της προθεσμίας ταύτης , η υποβληθείσα απόφασις θεωρείται ως εγκριθείσα.

Αι ανωτέρω αποφάσεις περί ων η παρούσα παρ., αυτοτελών οργανισμών, νομικών προσώπων κλπ., δεν έχουσι νόμιμον ισχύν και δεν εκτελούνται ει μη εφόσον υπάρχει η κατά τ' ανωτέρω έγκρισις.

6. Επιτρέπεται όπως τα Διοικητικά Συμβούλια ή αι Διοικούσαι Επιτροπαί των κατά το προηγούμενον εδ., Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Ειδικών Ταμείων κλπ., προβαίνωσιν μετά σύμφωνον γνώμην του ΑΔΟΑ εις τοποθετήσεις και επενδύσεις μη προβλεπομένας υπό των διεπόντων ταύτα ειδικών νόμων.

Δωρεαί και συμβιβασμοί

Αρθρο 50. :

(α) Παρ. 3 και 4 άρθ. 17 ν.δ. 28 Ιουν. 1923, β) άρθ., μόνον ν.δ. 20 Σεπτ. 1925, γ) παρ. 4 άρθ. 8 ν. 4499, 6) παρ. 3 και 4 του άρθ. 11 του ν.δ. 22 Ιουλ. 1933, ε) παρ. 18 του άρθ., δευτέρου του ν. 5988 , ς) παρ. 7 άρθ. 56 ΑΝ 1179/38).

1. Απαγορεύεται η δωρεά ή ο συμβιβασμός και ο περιορισμός πάσης φύσεως οφειλής εις τα Λιμενικά Ταμεία ως και πάσης άλλης απαιτήσεως.

2. Επιτρέπεται συμβιβασμός επί απαιτήσεως των Λιμενικών Ταμείων κατά τρίτων ως και επί απαιτήσεων τρίτων κατά Λιμενικών Ταμείων μετά γνώμην της λιμενικής Επιτροπής και μετά σύμφωνον γνώμην του Συμβουλίου των Δημοσίων έργων, ούτινος μετέχει εν τη προκειμένη περιπτώσει και ο Νομικός Σύμβουλος του υπουργείου Συγκοινωνίας. Αιτήσεις περί συμβιβασμού τρίτων, εχόντων απαντήσεις, εξ οιασδήποτε αιτίας κατά λιμενικών Ταμείων, υποβαλλόμεναι εις την Λιμενικήν Επιτροπή, διαβιβάζονται υποχρεωτικώς υπό ταύτης μετά της γνώμης της εντός μηνός εις το Συμβούλιον των Δημοσίων Εργων, ούτινος μετέχει και ο Νομικός σύμβουλος του Υπουργείου Συγκοινωνίας. Παρελθούσης απράκτου της προθεσμίας ταύτης επιλαμβάνεται το εν λόγω Συμβούλιον των Δημοσίων Εργων ούτινος μετέχει και ο Νομικός Σύμβουλος της περί συμβιβασμού αιτήσεως, τη αιτήσει των ενδιαφερομένων. Η απόφασις του εν λόγω Συμβουλίου των Δημοσίων Εργων ούτινος μετέχει και ο Νομικός σύμβουλος της περί συμβιβασμού αιτήσεως, τη αιτήσει των ενδιαφερομένων. Η απόφασις του εν λόγω Συμβουλίου των Δημοσίων Εργων ούτινος μετέχει και ο Νομικός Σύμβουλος η αποφαινομένη περί του συμβιβασμού, είναι πάντως υποχρεωτική δια τα Λιμενικά Ταμεία.

Προκειμένου περί απαιτήσεων κατ' ενοικιαστών λιμεν. φόρων ή των εγγυητών αυτών, παραμένουσιν εν ισχύι οι διατάξεις των παρ. 1 και 3 του παρόντος άρθ.

3. Απαγορεύεται η δωρεά ή ο συμβιβασμός και ο περιορισμός των εξ ενοικιάσεως λιμενικών φόρων οφειλομένων εις τα Λιμενικά Ταμεία, εκτός εάν συντρέχη η περίπτωσις της άρσεως ή μειώσεως υφισταμένης φορολογίας κατά την διάρκειαν της ενοικιάσεως του ενοικίου γνωμοδοτεί το κατά το άρθ. 37 Συμβούλιον, κατόπιν γνώμης της αρμοδίας Λιμενικής Επιτροπής και αποφασίζει ο Νομάρχης.

Εξαιρετικώς επιτρέπεται συμβιβαστική εξόφλησις των απαιτήσεων, των Λιμενικών Ταμείων, μόνον μετά κληρονόμων είτε του πρωτοφειλέτου είτε των εγγυητών αυτού, μεθ' ενός δε ή τινων ή και όλων των κληρονόμων τούτων , κατόπιν πράξεως της οικείας λιμενικής Επιτροπής, οριζούσης το ποσόν και τους όρους του συμβιβασμού, εφ' ης αποφαίνεται ο Νομάρχης μετά γνώμην του κατά το άρθ. 37 Συμβουλίου.

Η ως ανωτέρω συμβιβαστική μετά κληρονόμων εξόφλησις εφαρμόζεται και επί των προ της 1ης Οκτ. 1923 απαιτήσεων, είτε εξεδόθησαν επ αυτών καταλογιστικαί πράξεις και αποφάσεις είτε μη.

Επιτρέπεται μετά γνώμην της λιμεν. Επιτροπής και του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου λιμεν. φορολογιών, ή δι'αποφάσεως του Νομάρχου ανάλογος μείωσις του ενοικίου λιμεν. φόρων εάν η εφαρμοζομένη κατά τον χρόνον της υποβολής της οικείας προσφοράς βάσις ή το ποσοστόν ή η εδαφική έκτασις της φορολογίας μετεβλήθη μετά ταύτα κατά τρόπον επηρεάσαντα δυσμενώς τας λιμενικάς εισπράξεις. Η διάταξις αύτη εφαρμόζεται επί των από του έτους 1929- 30 και εφεξής ενοικιάσεων λιμενικών φόρων.

Περιορισμοί αφορώντες την διάθεσιν της περιουσίας των Λιμενικών Ταμείων.

Αρθρο 51. :

(α) παρ. 1. άρθ. 18 ν.δ. 28 Ιουν. 1923, β) παρ. τελευταία άρθ.17 ν.δ. 23 Σεπτ. 1925, γ) παρ. τελευταία άρθ., 4 ν.δ. 4 Δεκ. 1925, δ) άρθ. μόνον του από 26 Απριλ. 1926 Δ/τος).

1. Ουδενός ετέρου πλην των εν τω παρόντι αναφερομένων έργων επιτρέπεται η εκτέλεσις εκ των πόρων των Λιμενικών Ταμείων, ουδέ η διάθεσις της περιουσίας αυτών εις εκτέλεσιν άλλων έργων ή προς άλλους σκοπούς ή εις συνεισφοράς ή συνδρομάς οιασδήποτε .

2. Από της ισχύος του ν.δ. 23/30 Σεπτ. 1925 απαγορεύεται απολύτως πάσα διάθεσις χρημάτων των Λιμενικών Ταμείων ως και η σύναψις δανείων παρ' αυτών δι' άλλους σκοπούς πλην των προβλεπομένων υπό του από 28 Ιουν. 1923 ΝΔ/τος < Περί λιμένων και λιμεν. Ταμείων>< του 3163 Νόμου και του ΝΔ 23 Σεπτ. 1925 καταργουμένης πάσης άλλης διατάξεως νόμου τινός ή ειδικού τοιούτου.

3. Εκ των μέχρι της ισχύος του άρθ. 4 παρ. τελευταία του ν.δ. 4/12 Δεκ. 1925 κυρωθέντος δια του ν. 3977 ήτοι μέχρι 12 Δεκ. 1925, ανειλλημένων υποχρεώσεων των Λιμενικών Ταμείων ως και των επιβεβλημένων εις ταύτα τοιούτων δυνάμει ειδικών νόμων , εξακολουθούσι να ισχύωσιν εφεξής μόνον αι καθοριζόμεναι εν παρ. 1 και 5 του άρθ. 53 εν άρθ. 100, εν παρ. 1 του άρθ. 101, εν παρ. 2 του άρθ. 107 , εν παρ. 17 και 18 του άρθ. 111 εν παρ. 4, 5, και 8 του άρθ. 119, εν παρ. 1. -12 του άρθ. 25 , εν παρ. 8 του άρθ. 143 και εν Κεφλ. Β του παρόντος.

Υποχρεώσεις Λιμεν. Ταμείων ως προς το Ειδικόν Ταμείον Μηχανημάτων λιμενικών εργων

Αρθρο 52.:

(α) παρ. α του άρθ. 5 και παρ. 2 και 3 άρθ. 12 του ΑΝ 25 Ιαν. 1936 β) άρθ., 3 ΑΝ 164/36, γ) παρ. γ άρθ. 3 ΑΝ 1157/38).

1. Ως πόρος του Ειδικού Ταμείου Μηχανημάτων Λιμενικών Εργων ορίζεται και εισφορά πάντων των Λιμενικών Ταμείων συνισταμένη εις ποσοστόν 6% επί των υπό των Τελωνειακών Αρχών, εισπραττομένων εσόδων αυτών.

Δι' αποφάσεως της Επιτροπής του Ταμείου δύνανται ν' απαλλαγώσι της εισφοράς ταύτης το Λιμενικό Ταμείο, άτινα κέκτηνται ιδοκτήτους οκόρους και φορτηγίδας λιμενικών έργων. Η απαλλαγή αύτη δύναται να αρθή δι' αποφάσεως της αυτής Επιτροπής.

2. Δια ΒΔ/τος καθορισθήσονται οι υποχρεώσεις των Λιμενικών Ταμείων δια λογαριασμόν των οποίων γίνονται αι εργασίαι δια των μηχανημάτων του Ταμείου, το ποσόν των προκαταβολών ο τρόπος της αναγκαστικής εισπράξεως αυτών, αι δαπάναι και το ποσοστόν αποσβέσεως, δι'ων καταλογίζεται έκαστον Λιμενικόν Ταμείον, ο τρόπος εκκαθαρίσεως ή αναγκαστικής εισπράξεως αυτών.

3. Δι' εξαιρετικώς επειγούσας περιπτώσεις επιτρέπεται ίνα, κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργείου Συγκοινωνίας, το ενδιαφερόμενον Λιμενικόν Ταμείον αναλάβη απευθείας την πληρωμήν των δαπανών προσωπικού και λοιπών εξόδων λειτουργίας των μηχανημάτων , εκδίδον το σχετικόν ένταλμα επί αποδόσει λ/σμου επ' ονόματι μέλους της Λιμενικής Επιτροπής ή υπαλλήλων των Λιμενικού Ταμείου ή δημοσίου υπαλλήλου κατά τας ισχυούσας σχετικάς διατάξεις του νόμου περί δημοσίου λογιστικού.

4. Δια ΒΔ.των εκδιδομένων προτάσει των Υπουργών Συγκοινωνίας και Οικονομικών, καθορισθήσονται τα της εισπράξεως των προσόδων του Ειδικού Ταμείου Μηχ. των Λιμενικών έργων, τα των υποχρεώσεων και της ευθύνης των εντελλομένων την βεβαίωσιν και είσπραξιν αυτών, τα του καταρτισμού κεφαλαίου αποσβέσεως των μηχανημάτων και της διαθέσεως αυτού.

Ετεραι υποχρεώσεις των Λιμενικών Ταμείων. Διάθεσις χρημάτων αυτών δι'άλλους σκοπούς

Αρθρο 53. :

(α) παρ. 22 άρθ. 3 του Κωδ. νομ. 2873/22, β) παρ. 2, 3, και 4 του άρθ. 1 του ν.δ. 28 Ιαν. 1923, γ) άρθ. 4 του ν.δ. 4 Δεκ. 1925, δ) εδ. 13 άρθ. μόνου του Δ/τος 26 Απριλ. 1926 ε) παρ. 2 άρθ. 18 του από 27 Μαίου 1927 Δ./τος, ς) παρ. 3 του άρθ. 5 και παρ. 56 του άρθ. 4 του ν.δ. 13 Νοεμ. 1927, ζ) παρ. 3 άρθ. 5 ν. 3769, η ) παρ. 2 και 3 άρθ. 158 ν. 4173 , θ) άρθ. 12 ν. 4499 , ι) εδ., ε άρθ. 4 ν.δ. 2 Σεπτ. 1935, ια) άρθ. 4 ΑΝ 281/36 , ιβ) παρ. 1 άρθ. μόνου ΑΝ 732/37).

1. Υπέρ του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου ορίζεται εισφορά των Λιμενικών Ταμείων, οριζομένη εις τέσσαρα επί τοις εκατόν επί των εισπραττομένων εσόδων αυτών τηρουμένων της διατάξεως της παρ. 16 του άρθ. 12 του παρόντος.

2. Εφ' οσον δεν παρακωλύεται η εκτέλεσις των εν άρθ. 55 του παρόντος αναφερομένων κυρίων λιμενικών έργων και εφόσον επιβάλλεται δι'αυτήν ταύτην την ασφάλειαν ή λειτουργίαν του λιμένος, επιτρέπεται η συμμετοχή των Λιμενικών Ταμείων πρωτίστως μεν εις τας δαπάνας κατασκευής των εξωτερικών υδραγωγείων υδρεύσεως των εν ταις λιμέσιν κειμένων πόλεων και κωμών ως επίσης και της κατασκευής οδού αγούσης από του λιμένος εις την πόλιν ή την κώμην εις την περιφέρειαν της οποίας ούτος ανήκει, κατά δεύτερον δε λόγον εις τας δαπάνας κατασκευής έργων, διευθετήσεως ποταμών ή χειμάρρων ή εκτελέσεως προστατευτικών έργων επί τούτων, ως και έργων αποξηράνσεως ελών και τελμάτων μέχρι ακτίνος 6 χιλιομέτρων από του λιμένος. Η συμμετοχή αύτη εφόσον μεν πρόκειται περί εφ'άπαξ καταβολής δεν δύναται να υπερβαίνη το τρίτον του αποθεματικού κεφαλαίου , ένα δε τούτο είναι μικρότερο των ετησίων προσόδων, το εν τρίτον των ετησίων τούτων προσόδων. Εφόσον δεν πρόκειται περί συμμετοχής εις συνομολόγησιν δανείου το διατιθέμενον ετησίως ποσόν δεν δύναται να υπερβαίνη το έκτον των ετησίων προσόδων.

Η δια τας συντηρήσεις των ανωτέρω έργων τυχόν συμμετοχή των Λιμενικών Ταμείων δεν δύναται να υπερβαίνη το εν δέκατον των ετησίων αυτών προσόδων.

3. Τα Λιμενικά Ταμεία δύνανται να συμβάλλωσιν εις την κατασκευήν οδών σπουδαίως εξυπηρετουσών τους οικείους λιμένας, δι' αποφάσεως του Υπουργού της Συγκοινωνίας, μετά γνώμην της αρμοδίας Λιμενικής Επιτροπής και του Συμβουλίου των Δημοσίων Εργων.

4. Η δαπάνη δια τας αποδοχάς του προσωπικού του ανήκοντος και ασχολουμένου εις την δια του ν. 281/36 συνιστωμένην Υπηρεσίαν Λογαριασμών Νομικών Προσώπων βαρύνει τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα, καταμερίζεται δε εντός μηνός από της λήξεως εκάστου οικονομικού έτους κατ'αναλογίαν των υπό τούτων πραγματοποιηθέντων τακτικών πραγματικών εσόδων, δι'αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου και αποδίδεται αμέσως εις το Δημόσιον.

5. Η επισκευή και συντήρησις μόνον των λιμενικών καταστημάτων και εφ'όσον τα κτίρια αυτών ανήκουσιν εις το Δημόσιον , ενεργείται δαπάναις των κατά τόπους Λιμενικών Ταμείων υπό την εποπτείαν του Υπουργείου Συγκοινωνίας.

6. Επιτρέπεται εις τα Λιμενικά Ταμεία η κατ'εξαίρεσιν των κειμένων διατάξεων διάθεσις χρηματικού ποσού υπέρ της Αμυνης της χώρας.

7. Μεταξύ των πόρων της Ελληνικής θαλασσίας Ενώσεως περιλαμβάνονται προαιρετικαί εισφοραί των λιμενικών Ταμείων.

8. Πάσαι αι διατάξεις του ν. 3769 περί αποζημιώσεως κλπ. δύνανται να επεκταθώσι δια Δ/τος προκαλουμένου υπό του υπουργού των Εσωτερικών, εν όλω ή εν μέρει, και εις τα αρτοποιεία ετέρων πρωτευουσών νομών ή επαρχιών, κατόπιν συμφώνου προτάσεως επιτροπής , αποτελουμένης εκ των οικείων Νομάρχου, του Προέδρου και Εισαγγελέως Πρωτοδικών. Δια την τοιαύτην όμως αποζημίωσιν επιτρέπεται ες τον αυτόν Υπουργόν ίνα δια του αυτού Δ/τος διαθέτη υπέρ του Ταμείου Αρτου το όλον ή μέρος εκ του ειδικού λιμενικού φόρου επί του σίτου και των αλεύρων εκάστης των ανωτέρω πρωτευουσών , εισπραττομένων εφεξής δια λ/σμόν του Ταμείου Αρτου, συμφώνως προς τας διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθ. 5 του αυτού ως ανωτέρω Νόμου.

9. Οι Δήμοι, Κοινότητες, Φιλανθρωπικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται ν'αναγράφωσιν εις τον πρ/σμόν αυτών ετήσιον ποσόν, καθοριζόμενον υπό της εγκρινούσης τον πρ/σμόν αρχής ή υπό του οικείου Νομάρχου αναλόγως των πόρων αυτών δια την εκτέλεσι αναδασώσεων εις την περιοχήν αυτών. Η απόφασις αύτη δύναται να μεταρρυθμισθή υπό του Υπουργού εις την αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η εποπτεία του Νομικού προσώπου.

Τα κατά το προηγούμενον εδ. αναγραφόμενα ποσά χρησιμεύουν είτε δια την απευθείας υπό των ειρημένων νομικών προσώπων εκτέλεσιν των έργων είτε ως προσφορά εις το εκτελούν αυτά Δημόσιον.

Περί εκμεταλλεύσεως ηλεκτροφωτισμού πόλων υπό Λιμενικών Ταμείων

Αρθρο 54. :

(α) παρ. 8 άρθ. 12 ν.δ. 22 Ιουλ 1933 και β) παρ. 2 άρθ. πέμπτου ν. 5988).

1. Τα Λιμεν. Ταμεία τα έχοντα εκμετάλλευσιν ηλεκτροφωτισμού πόλεων, δύνανται να αποφασίζωσι την εκχώρησιν δια δημοπρασίας της εκμεταλλεύσεως του ηλεκτροφωτισμού , των όρων και εγγυήσεων του αναδόχου και της εγκρίσεως της δημοπρασίας κανονιζομένων δια Δ/των προτάσει του Υπουργού της Συγκοινωνίας μετά γνώμην του αρμοδίου Συμβουλίου.

2. Επιτροπή Εκμεταλλεύσεως Ηλεκτροφωτισμού αποτελείται εκ του εκάστοτε Προέδρου της Λιμενικής Επιτροπής, ενός εκ των διοριζομένων μελών αυτής, εκλεγομένων παρά της Λιμενικής επιτροπής, και τριών εκ των αιρετών αυτής μελών, εκλεγομένων ωσαύτως παρά της Λιμενικής Επιτροπής, καταργουμένης πάσης αντιθέτου διατάξεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ :

Περί των Λιμεν. Εργων Χαρακτηρισμός των Λιμενικών Εργων

Αρθρο 55. :

(α) Παρ. 1 άρθ. 1 ν.δ. 28 Ιουν. 1923, β) παρ. προτελευταία του άρθ. 4 ου ν.δ. 4 Δεκ. 1925).

1. Ως λιμενικά έργα θεωρούνται μόνον τα εν τη δευτέρω εδαφίω του παρόντος άρθ., καθοριζόμενα, καταργουμένης πάσης άλλης αντικειμένης διατάξεως, έστω και ειδικής συντμούνται δε και λειτουργούσι δαπάναις των οικείων λιμενικών Ταμείων, υπό τη εποπτεία του Υπουργού της Συγκοινωνίας.

2. Λιμενικά έργα, θεωρούνται τα κρηπιδώματα, αι περί τον λιμένα παραλιακαί οδοί και πλατείαι, αι αποβάθραι, οι μώλοι , ο κυματοθραύσται, <αι εν τη περιοχή του Λιμεν. Ταμείου θαλάσσιοι διώρυγες και τα πορθμεία διαβάσεως αυτών, εξαιρουμένων των διωρύγων Κορίνθου και Λευκάδος, περί ων προβλέπουσιν ειδικαί διατάξεις,>, αι μόνιμοι ή πλωταί δεξαμεναί καθαρισμού και επισκευής πλοίων , αι εγκαταστάσεις υδρεύσεως επί των λιμενικών έργων δια τας ανάγκας του λιμένος, αι εκβαθύνσεις, ο καθαρισμός των λιμένων και τα προστατευτικά κατά των προσχώσεων έργα, ή δια τας φορτοεκφορτώσεις των εμπορευμάτων προμήθεια, εγκατάστασις, συντήρησις και λειτουργία μηχανημάτων παντός είδους , σιδηροτροχιών και τροχαίου υλικού πλωτών μηχανημάτων και μέσων φορτοεκφορτώσεων , η κατασκευή υποστέγων και αποθηκών , ο φωτισμός και η καθαριότης των υπό την δικαιοδοσίαν των Λιμενικών Ταμείων εκτάσεων ως και παν έτερον έργον συναφές προς τ'ανωτέρω και αναγκαίον δια την σκόπιμον αυτών λειτουργίαν.

Τα εντός < > προσετέθησαν δια του άρθ. 1 ΑΝ 1816/39.

Μελέτη και επίβλεψις λιμεν. έργων. Ελεγχος Μελετών

Αρθρο 56. :

(α) Παρ. 1, 2, 3 και 4 άρθ. 15 του ν.δ. 28 Ιουν. 1923, β) εδ. 5 του άρθ. δευτέρου του ν. 5988 , γ) άρθ. 4 του ν. 6178 , δ) άρθ. 14 παρ. 1 του Αν 25 Ιαν. 1936, ε) παρ. 14 του άρθ. 56 του ΑΝ 1179/38).

1. Αι μελέται των λιμενικών έργων και η επίβλεψις της εκτελέσεως αυτών γίνονται δαπάναις των Λιμενικών Ταμείων , υπό αναγνωρισμένων μηχανικών, ων η αμοιβή καθορίζεται υπό της Λιμενικής Επιτροπής και εγκρίνεται μετά την θεώρησιν της μελέτης υπό του Υπουργού της Συγκοινωνίας, έχοντος το δικαίωμα της μειώσεως αυτής, κατόπιν γνωμοδοτήσεως του Συμβουλίου των Δημοσίων Εργων. Ο Νομάρχης εγκρίνει αμοιβήν μηχανικών δι'εκπόνησιν μελετών μέχρι δρχ. 25.000.

2. Αι δαπάναι προς λήψιν των στοιχείων των αναγκαίων δια τον καταρτισμόν των μελετών προκαταβάλλονται υπό των Λιμενικών Ταμείων.

3. Αι μελέται εργασιών συντηρήσεως υφισταμένων έργων οιασδήποτε αξίας ουχί όμως και ανακατασκευής ή ριζικής ανακαινίσεως αυτών, εφ'όσον μεν η αξία αυτών, δεν υπερβαίνει τας 100.000 δρχ., θεωρούνται υπό του αρμοδίου Νομομηχανικού , εφόσον δε είναι ανωτέρα των 100.000 θεωρούνται υπό του Νομομηχανικού και του Επιθεωρητού των δημοσίων Εργων της περιφερείας εν η ο λιμήν.

4. Αι μελέται εργασιών ανακατασκευής ή ριζικής ανακαινίσεως υφισταμένων έργων, ως και αι αφορώσαι την εκτέλεσιν νέων έργων, εφόσον η αξία αυτών δεν υπερβαίνει τας 30.000 θεωρούνται υπό του αρμοδίου Νομομηχανικού εφ'όσον δε η αξία των έργων είναι ανωτέρω των 30.000 αλλ'ουχί και των 100.000 δρχ., υπό του Νομομηχανικού και του Επιθεωρητού των Δημοσίων Εργων της περιφερείας εν η ο λιμην εφ'όσον τέλος η αξία των έργων υπερβαίνει τας 100.000 δρχ., η μελέτη θεωρείται υπό του αρμοδίου Νομομηχανικού και εγκρίνεται υπό του Υπουργείου, μετά γνώμην του Συμβουλίου των Δημοσίων Εργων. Η Υποδιαίρεσις των έργων τούτων εις τμήματα απαγορεύεται.

Περί της εκτελέσεως των λιμεν. έργων

Αρθρο 57. :

(α) Τελευταίον εδ., παρ. 4 και παρ. 5, 6, 9, 10, 14,. 15, και 16 άρθ. 15 ΝΔ 28 Ιουν. 1923, β) παρ. 1 άρθ. 10 ν.δ. 5 Σεπτ. 1923, γ) παρ. 12 άρθ. 5 ν.δ. 13 Νοεμ. 1927 , δ) παρ. 1 άρθ. 7 ν. 5367 , ε)παρ. 1 και 2 του άρθ. 11 του ν.δ. 22 Ιουλ 1933 , ς) παρ. 17, 19 και 25 του άρθ,. δευτέρου του ν. 5985 , ζ) άρθ. 56 ΑΝ 1179/38).

1. Αι διατάξεις του ν. 5367 του 1932 <περί εκμεταλλεύσεως Δημοσίων Εργων> και των βάσει αυτού εκδιδομένων Δ/των εφαρμόζονται δια πάντα ανεξαιρέτως τα εν εκτελέσει, τα μήπω παραληφθέντα και εκτελεσθησόμενα λιμενικά έργα, φυλασσομένης της αρμοδιότητος των Υπουργείων ή Αρχών των εχουσών την διοίκησιν ή επιτήρησιν της περιουσία αυτών, μόνον όμως καθ'ότι αφορά την έγκρισιν της εκτελέσεως και της δαπάνης των έργων.

2. Τα λιμενικά έργα εφόσον υπάρχει εν τω πρ/σμω του Λιμενικού Ταμείου αναγεγραμμένη σχετική πίστωσις ή εγκριθή μεταγενεστέρως τοιαύτη, εκτελούνται κατόπιν αποφάσεως της λιμενικής Επιτροπής απευθείας υπ 'αυτής συμφώνως προς τας περί Δημοσίων εργων διατάξεις.

3. Τας δημοπρασίας δια την εκτέλεσιν των ως άνω έργων προκηρύσσει ο πρόεδρος της Λιμενικής Επιτροπής.

4. Τας δημοπρασίας ενεργεί η Εκτελεστική Επιτροπή του λιμένος εν τη έδρα του Λιμενικού Ταμείου, ήτις Επιτροπή και αποφαίνεται επί των πρακτικών, εν περιπτώσει όμως ενστάσεως κατά του κύρους της δημοπρασίας αποφαίνεται η Λιμενική Επιτροπή, αφού τηρηθώσιν τα υπό των σχετικών περί δημοσίων έργων διατάξεων οριζόμενα.

5. Προκειμένου περί λιμενικών έργων, αξίας μείζονος των 70.000.000 δρχ., αι δημοπρασίαι αυτών δύνανται μετά σύμφωνον γνώμην του Συμβουλίου των Δημοσίων Εργων να ενεργώνται άνευ ορίου εκπτώσεως.

6. Απαντες οι λογαριασμοί πληρωμών εργασιών και προμηθειών θεωρούνται υπό του αρμοδίου Νομομηχανικού , αποφαίνεται δε περί της πληρωμής αυτών η Εκτελεστική Επιτροπή, πλην των Λ/σμών, των βάσει του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής των έργων συντασσομένων περί της πληρωμής των οποίων αποφαίνεται ο Νομάρχης, εις ον υποβάλλονται μετά του πρωτοκόλλου παραλαβής των εγκεκριμένων προ/μων κλπ., και σχετικής πράξεως της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Αι Λιμενικαί επιτροπαί αι έχουσαι υπό εκτέλεσιν έργα αξίας ανωτέρας των 500.000 δρχ., υποχρεούνται να υποβάλλωσι κατά τριμηνίαν τω υπουργείω εκθέσεις της μηχανικής αυτών υπηρεσίας μετά στατιστικών πινάκων και σχεδίων και αντιγράφων των λογαριασμών πληρωμής των κατά την διαρρεύσασαν τριμηνίαν εκτελεσθέντων.

7. Αι παραλαβαί των λιμεν. έργων ενεργούνται δαπάναις των Λιμεν. Ταμείων.

8. Απασαι αι πράξεις των Λιμενικών Επιτροπών δια προμηθείας και δια την εκτέλεσιν έργων οιασδήποτε φύσεως και αξίας πρότασης αυτών εκτελέσεως ανακοινούνται τω Υπουργείω.

9. Προκειμένου περί έργων εκ της κατασκευής των οποίων επέρχεται μετατροπή εις την διάταξιν ή την μορφήν της λεκάνης του λιμένος (υδατίνης επιφανείας), ή του όρμου εν ω ο λιμήν ως επίσης προκειμένου περί οιασδήποτε τροποποιήσεως των συνθηκών της ναυσιπλοϊας και του φωτισμού εν γένει του λιμένος, απαιτείται ειδική έγκρισις του Υπουργείου ή του Νομάρχου κατά τας διακρίσεις των άρθ. 14 και 15 του παρόντος , η δ'έναρξις και αποπεράτωσις των έργων τούτων ανακοινούται τω Υπουργείω υπό του Προέδρου της Λιμενικής Επιτροπής.

10. Επιτρέπεται κατόπιν συμφώνου γνωμοδοτήσεως, της Λιμενικής Επιτροπής και εγκρίσεως του νομάρχου όπως επιστρέφεται εις τους εργολάβους λιμενικών έργων η κατά την δημοπρασίαν κατατεθείσα υπ'αυτών εγγύησις μετά την υπογραφήν του συμβολαίου και εφόσον μετέφερον εις τον τόπον του έργου μηχανήματα και σκάφη αξίας τουλάχιστον διπλασίας του ποσού εγγυήσεως.

11. Εις ας περιπτώσεις επιτρέπεται κατά τας κειμένας διατάξεις εις την Λιμενικήν Επιτροπήν να προβή εις την σύναψιν απευθείας συμβάσεως, δύναται αύτη, κατόπιν εγκρίσεως του Νομάρχου , να δεχθή εις εγγύησιν κατά την υπογραφήν της σχετικής συμβάσεως μηχανήματα και σκάφη, μέλλοντα να χρησιμοποιηθώσι δια τα έργα, αξίας ουχί μικροτέρας του διπλασίου του ποσού της αρχικής εν τη διακηρύξει εγγυήσεως.

Επί των μηχανημάτων τούτων η Λιμενική Επιτροπή οφείλει να λάβη την δέουσαν εμπράγματος ασφάλειαν, ήτοι να συστήση , ενέχυρον ή εγγράψη υποθήκην.

Καθ'απάσας τας άνω περιπτώσεις ως και εις περίπτωσιν δανεισμού ιδιώτου τινος προς τον εργολάβον θεωρούνται πλοία επιτρεπομένης της εν τοις Νηολογίοις εγγραφής υποθήκης, πάντα τα πλωτά σώματα τα χρησιμοποιούμενα δια την κατασκευήν των Λιμενικών Εργων υπό του εργολάβου (πλωτοί γερανοί, πλωταί δεξαμεναί, βυθοκόροι, φορτηγίδες, κλπ.), μετά πάντων των παραρτημάτων και προσαυξημάτων αυτών. Δια την σύστασιν και ύπαρξιν ενεχύρου υπέρ του Λιμενικού Ταμείου θεωρείται τούτο ως ευρισκόμενον εν τη κατοχή του ενεχύρου και οσάκις δι'εγγράφου παρεχώρησε την κατά παρέκκλισιν χρήσιν των ενεχυριασθέντων πραγμάτων εις τον ενεχυρικόν οφειλέτην εργολάβον.

Δια τον προσδιορισμόν της αξίας των μηχανημάτων και σκαφών συνιστάται Επιτροπή εκ του Προέδρου Λιμενικής Επιτροπής, του αρμόδιου Νομομηχανικού, και ενός μηχανολόγου οριζομένου υπό του Υπουργού της Συγκοινωνίας.

12. Αι διατάξεις του άρθ. 6 του ν. 5367 εφαρμόζονται δια πάντα ανεξαιρέτως τα εν εκτελέσει, τα μήπω εκτελεσθέντα και τα εκτελεσθησόμενα λιμενικά έργα, δικαίωμα δε αποδοχής ή μη των αποφάσεων των αρμοδίων αρχών και προσφυγής εις το Υπουργείον και μετ'αυτό εις το Εφετείον , έχε ου μόνον ο ανάδοχος αλλά και ο εργοδότης.

13. Εργασίαι επείγουσαι, προμήθεια και επισκευαί μηχανημάτων , προμήθειαι εργαλίων, υλικών και ειδών εν γένει αξίας κατωτέρας των 2.000 δρχ., εκτελούνται κατόπιν αποφάσεως της Εκτελεστικής Επιτροπής δι'ενταλμάτων επί αποδόσει λογαριασμού και εφόσον υπάρχει εν τω προϋπολογισμώ σχετική πίστωσις ή εχορηγήθη τοιαύτη εκ του αποθεματικού, αποφάσει του νομάρχου. Τα δικαιολογητικά των ούτω γενομένων δαπανών θεωρούνται υπό του Προέδρου της Επιτροπής και εγκρίνονται δια πράξεως της Εκτελεστικής Επιτροπής.

(Το ανωτέρω όριον της αρμοδιότητος των Λιμενικών Ταμείων, τροποποιηθέν δια της υπ'αριθμ. 627271 της 19/29 νοεμ. 1949 (ΦΕΚ Β 204) καθωρίσθη ήδη δια μεν τα Λιμενικά Ταμεία Βόλου, Δωδεκανήσου, Εβρου, Ηρακλείου, Καβάλας, Καλαμάτας, Κέρκυρας, Λέσβου, Πατρών, Πρεβέζης , Σύρου Χανίων και Χίου εις δρχ. 100.00 δια δε τα λοιπά λιμενικά ταμεία εις δρχ. 20.000 δια της υπ'αριθμ. Α 49139 της 9 Ιουν./ 22 Ιουλ. 1967 (ΦΕΚ Β 472), η δε αρμοδιότης των εκτελεστικών επιτροπών, μετεβιβάσθη εις τας Λιμενικάς Επιτροπάς, δια την εκτέλεσιν εργασιών επειγουσών, προμηθειών και επισκευών μηχανημάτων, προμηθειών εργαλείων, υλικών και ειδών εν γένει).

14. Προκειμένου περί έργων αποδεδειγμένης ανάγκης δύναται ο Υπουργός της Συγκοινωνίας, ή ο Νομάρχης κατά τας διακρίσεις των άρθ. 14 και 15 να διατάξη την εις βάρος του οικείου Λιμενικού Ταμείου εκτέλεσιν αυτών και άνευ προτάσεως της αρμοδίας Λιμενικής Επιτροπής αλλά πάντοτε δια δημοπρασίας και συμφώνως προς τας διατάξεις περί εκτελέσεως δημοσίων Εργων. Αι πληρωμαί των δια τα έργα ταύτα δαπανών ενεργούνται υποχρεωτικώς υπό του Προέδρου της Λιμενικής Επιτροπής, διαταγή του Υπουργού ή του Νομάρχου και συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθ. 45, χορηγουμένης και ειδικής πιστώσεως εκ του αποθεματικού κεφαλαίου του Λιμενικού Ταμείου, εις περίπτωσιν καθ'ην δεν υπάρχει αναγεγραμμένη τοιαύτη εν τη προϋπολογισμώ τούτου.

15. Προκειμένου επίσης περί λιμενικών έργων αποδεδειγμένης ανάγκης δια την εκτέλεσιν των οποίων δεν υφίσταται Λιμενικόν Ταμείον, δύναται ο Υπουργός της Συγκοινωνίας, να ιδρύση τοιούτο κατά τας διατάξεις της παρ. 1 του άρθ. 25 του παρόντος.

Περί του ελέγχου της εκτελέσεως λιμενικών έργων

Αρθρο 58. :

(α) παρ. 11 του άρθ. 15 του ν.δ. 28 Ιουν. 1923 β) παρ. 6 και 5 του άρθ. 3 του ν.δ. 22 Ιουλ. 1933).

1. Ο έλεγχος των υπό εκτέλεσιν λιμενικών έργων ενασκείται πάντοτε υπό του Υπουργού της Συγκοινωνίας δια της υπηρεσίας των Δημοσίων Εργων.

2. Οι μηχανικοί του Δημοσίου ήτοι Νομομηχανικοί και Επιθεωρηταί εν τη περιφερεία των υποχρεούνται εις άσκησιν ελέγχου τεχνικής και οικονομικής διαχειρίσεως παντός έργου εκτελουμένου υπό Λιμενικού Ταμείου και παρακολούθησιν αυτού, τοις δε ή τετράκις του έτους θα γίνηται υπ αυτών ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος των εκτελουμένων έργων, ούτινος τα πορίσματα υποχρεούνται να υποβάλλωσι τω Υπουργείω.

3. Εις περίπτωσιν καθ'ην πρόκειται περί σημαντικού λιμενικού έργου, ο έλεγχος των εργασιών εκτελέσεως αυτού δύναται να ανατεθεί δι'αποφάσεως του υπουργού ειδικώς εις τεχνικούς υπαλλήλους των Δημοσίων Εργω, εις ους , μη απασχολουμένους εις ετέραν δημοσίαν υπηρεσίαν επί πλέον του μισθού των, πληρωνομένων εκ του Δημοσίου Ταμείου , χορηγείται και μηνιαίον επίδομα εκ του Λιμενικού Ταμείου, μη δυνάμενον να υπερβή το σύνολον των μηνιαίων αυτών αποδοχών.

4. Οι παρά ταις Λιμενικαίς Επιτροπαίς μηχανικοί υπόκεινται εις τον άμεσον έλεγχον των οικείων Νομομηχανικών και Επιθεωρητών υποχρεούμενοι να τηρώσι τούτους ενημέρους της εν γένει προόδου των έργων και να ευρίσκωνται εις όσον το δυνατόν αμεσωτέραν επί τεχνικών ζητημάτων συνάφειαν μετ'αυτών.

Περί συμβάσεων προς εκτέλεσιν λιμενικών έργων μεγάλης αξίας ή γενικωτέρας σημασίας

Αρθρο 59. :

(α) ΝΔ 15 Οκτ. 1923, πλην της παρ. 2 του άρθ. 1, β) άρθ. 1 Αν 413/36).

1. Προκειμένου περί εκτελέσεως λιμενικών έργων μεγάλης αξίας ή γενικωτέρας σημασίας, δι'α τυχόν δεν αναγράφεται εν τω πρ/σμώ του οικείου Λιμενικού Ταμείου ισόποσος τη ολική αξία των έργων πίστωσις, ων όμως η πληρωμή εξασφαλίζεται δια προσόδων του Ταμείου είτε δια τμηματικών δόσεων είτε δια δανείων, είτε κατ'αμφοτέρους τους τρόπους τούτους, δύναται ο Υπουργός της Συγκοινωνίας να εγκρίνη, βάσει γενικών όρων , την κατόπιν δημοπρασίας ή άνευ τοιαύτης σύναψιν συμβάσεων προς εκτέλεσιν των έργων τούτων.

2. Αι μεταξύ των Λιμενικών Επιτροπών και των αναδόχων συναπτόμεναι κατά τ' ανωτέρω συμβάσεις, ουδεμίαν έχουσιν ισχύν αν μη κυρωθώσιν δια ΒΔ/τος προτάσει του Υπουργού της Συγκοινωνίας μετά σύμφωνον γνώμην του Συμβουλίου των Δημοσίων Εργων.

3. Ουδεμία υποχρέωσις και ουδέν δικαίωμα γεννάται υπέρ οιουδήποτε των συμβαλλομένων εκ της μη κυρώσεως της υπογραφείσης παρ'αυτών συμβάσεως, του αναδόχου δικαιουμένου να θεωρήση διαλελλυμένην την σύμβασιν δι'απλής προς το Υπουργείον της Συγκοινωνίας δηλώσεώς του και να αναλάβη την υπ'αυτού κατατεθείσαν εγγύησιν, εάν μη η κύρωσις αύτη κοινοποιηθή αυτώ εντός εβδομήκοντα ημερών από της συνάψεως της συμβάσεως, εκτός εάν άλλως εν αυτή ορίζηται.

4. Κατά τας αυτάς των παρ. 2 και 3 διατάξεις δύνανται να κυρωθώσι τροποποιήσεις των κατά τ'ανωτέρω συναπτομένων συμβάσεων, ως και των δυνάμει ειδικών Νόμων συνομολογηθεισών προ της ισχύος του ΝΔ 15/25 Οκτ. 1923, εφόσον αι τροποποιήσεις αύται καθορίζονται δια νεωτέρων συμβάσεων μεταξύ Λιμενικών Επιτροπών και αναδόχων.

5. Αι κατά την διάρκειαν των κατά τας διατάξεις του παρόντος άρθ., εκτελουμένων έργων αναφυόμεναι πάσης φύσεως διαφωνίαι δύνανται να λύωνται διαιτητικώς καθ'ον τρόπον εν τη οικεία συμβάσει ήθελεν ορισθή .

Εάν μη περί τούτου προβλέπει η σύμβασις, εφαρμόζονται δια την λύσιν των διαφωνιών τούτων αι περί εκτελέσεως δημοσίων έργων κείμεναι διατάξεις.

6. Εις τας κατά τας διατάξεις του παρόντος συναπτομένας συμβάσεις τα δικαιώματα του συμβολαιογράφου δεν δύνανται να υπερβαίνωσι τας δρχ. 15.000.

Ατέλειαι υλικών και μηχανημάτων λιμεν. έργων

Αρθρο 60. :

(α) παρ. 2 άρθ. 10 ν.δ. 5 Σεπτ. 1923, β) παρ. 2 αρθ. 5 ΑΝ 937/37).

1. Τα δια την εκτέλεσιν λιμενικών έργων εκ της αλλοδαπής εισαγόμενα εργαλεία, υλικά, εν γένει ή άλλα είδη πλην μηχανημάτων, απαλλάσσονται μερικώς τελωνειακών τελών, δημοτικών, κοινοτικών, λιμενικών, ή οιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων, υπό τας προϋποθέσεις και τους περιορισμούς των διατάξεων των ν. 6066/34, 896/37 και του άρθ. 6 του ΑΝ 583/37.

2. Κατ' εξαίρεσιν των εν άρθ. 3 ου ν. 6066 ως και των εν άρθ. 6 παρ. 1 του υπ' αριθμ. 583/37 Α. Νόμου <περί τροποποιήσεως κλάσεων τινων κλπ.> οριζομένων προκειμένου περί κατασκευής λιμεν. έργων επιτρέπεται όπως δι'αποφάσεως του Υπουργού των Οικονομικών και επί τη προτάσει του οικείου Υπουργείου, παραδίδωνται επί παρακαταθήκη των οικείων δασμών και φόρων ή επί παροχή ισοπόσου τραπεζικής εγγυήσεως μηχανήματα, προοριζόμενα δια την εκτέλεσιν των έργων τούτων, εισαγόμενα δε ουχί απευθείας υπό των Οικείων Λιμενικών Ταμείων, αλλά παρ'εργολάβων , υπό την απαραίτητον προϋπόθεσιν ότι ειδική περί τούτων θα υφίσταται συμφωνία μεταξύ αυτών και των Λιμενικών Ταμείων και ότι της εκ των εισαγωγικών δασμών απαλλαγής θα επωφελήσει τα Λιμενικά Ταμεία δι'αναλόγου εκπτώσεως της αξίας των εκτελουμένων έργων.

Τα ούτως εισαγόμενα ή τα ατελώς εισαχθέντα προ της ισχύος του παρόντος μηχανήματα και παραδιδόμενα επί τη βάσει της παρούσης διατάξεως προς εκτέλεσιν λιμενικών έργων, υποχρεούται όπως εντός τριμήνου προθεσμίας αφ'ης αποπερατωθώσι τα έργα ταύτα ή διακοπή η κατασκευή τούτων ή κηρυχθή έκπτωτος ο εισαγωγεύς αυτών εργολάβος, απαγορευομένης της αποταμιεύσεως αυτών ή της εξαγωγής των εις τας εν τη ημεδαπή λειτουργούσας Ελευθέρας ζώνης ή να εκτελωνίζωνται προς ανάλωσιν επί τη καταβολή των κατά την ημέραν της εισαγωγής αυτών υπό τους ανωτέρω όρους ισχυόντων τελών, μειωμένων κατά τον λόγον της επελθούσης εις αυτά βλάβης ή φθοράς.

Η μη πραγματοποίησις της εξαγωγής των μηχανημάτων τούτων ή του εκτελωνισμού αυτών προς ανάλωσιν εντός της προθεσμίας ταύτης συνεπάγεται την καταβολήν των αυτών ως άνω δασμών εις το ακέραιον άνευ ουδεμίας εκπτώσεως αυτών. Ομοίως και η εκ της περιοχής των εκτελουμένων λιμεν. έργων αποκόμισις των μηχανημάτων τούτων άνευ προγενεστέρας αδείας της οικείας τελωνειακής αρχής συνεπάγεται τας ιδίας ως άνω συνεπείας.

3. Τα δια την εκτέλεσιν λιμεν. έργων εξ άλλων μερών του κράτους μεταφερόμενα μηχανήματα, εργαλεία, υλικά εν γένει, ή άλλα είδη απαλλάσσονται δημοτικών, κοινοτικών , λιμενικών ή οιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων επί τη αδεία του επί της Συγκοινωνίας Υπουργού.

Απαλλοτριώσεις δια λιμενικά έργα

Αρθρο 61. :

(α) Εδάφιον δεύτερον άρθ. 1ου ν. ΑΡΕ /1883 β) παρ. 5 και 6 του άρθ. 1 του ν.δ. 28 Ιουν. 1923, γ) άρθ. 5 ν.δ. 25 Σεπτ. 1925).

1. Τα αναγκαιούντα κτήματα προς εκτέλεσιν των κατά το άρθ. 55 έργων είτε οριστικώς δια μονίμους εγκαταστάσεις, είτε προσωρινώς δια προσκαίρους τοιαύτας, απαλλοτριούνται αναγκαστικώς λόγω δημοσίας ωφελείας, δια ΒΔ/τος προκαλουμένου υπό του υπουργού της Συγκοινωνίας κατόπιν πράξεως της οικείας Λιμενικής Επιτροπής και επί τη βάσει κτηματολογικού διαγράμματος και πίνακος, εν οις εμφαίνονται τ'απαλλοτριωτέα κτήματα κατ' έκτασιν και είδος. Το διάγραμμα και ο πίναξ , τεθεωρημένα υπό του αρμοδίου Νομομηχανικού , προσαρτώνται εις το ΒΔ/μα, δια του οποίου ορίζεται και ο χρόνος της διαρκείας της προσωρινής απαλλοτριώσεως.

2. Η απαλλοτρίωσις ενεργείται υπέρ και δαπάναις του οικείου Λιμενικού Ταμείου , η δε καταβλητέα αποζημίωσις δια τε τα οριστικώς ως και δια τα προσωρινώς απαλλοτριούμενα κτήματα, ορίζεται κατά τας διατάξεις των άρθ. 2, 3, και 4 του ν. ΓπΝΑ του 1911 και του ν. 103 περί αυθεντικής ερμηνείας του άρθ. 3 του ν. τούτου, ως αύται ηρμηνεύθησαν και συνεπληρώθησαν δια του από 12 Μαίου 1923, Νδ/τος <περί ερμηνείας και συμπληρώσεως των γενικών περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως διατάξεων Νόμων> επί τη αιτήσει του Λιμενικού Ταμείου ή των ενδιαφερομένων ιδιοκτητών ή άλλων δικαιούχων, του Προέδρου των Πρωτοδικών, όντος αρμοδίου ν' αποφαίνηται και μετά την τυχόν γενομένην κατάληψιν.

3. Εφ' όσον αι υπό των λιμενικών έργων του κράτους καταλαμβανόμεναι γαίαι και τα κτήματα εισίν εθνικά, παραχωρούνται δωρεάν τοις Λιμενικοίς Ταμείοις.

4. Εφ' όσον δια την εκτέλεσιν έργων αμύνης της χώρας κατά ξηράν και κατά θάλασσαν, σιδηροδρομικών γραμμών και έργων συγκοινωνίας εν γένει ως και πάσης φύσεως λιμενικών και υδραυλικών έργων και των προς ταύτα συναφών εγκαταστάσεων παρίσταται ανάγκη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ιδιωτικών κτημάτων, αύται ενεργούνται κατά τας εν ισχύι διατάξεις, αποκλειομένων εν πάση περπτώσει κατά του Δημοσίου αγωγών περί προσωρινών μέτρων ενώπιον του Ειρηνοδικείου περί διαταράξεως ή αποβολής εκ της διακατοχής, μη ισχύοντος εις τας περιπτώσεις ταύτας του άρθ. 490 εδ., της Πολιτικής Δικονομίας και του περί προσωρινών μέτρων εν ταις διακατοχής διαφοραίς. Νομ. ΙΨ Ζ καθ'απάσας αυτού τας διατάξεις και επιτρεπομένης μόνον της κυρίας περί νομής δίκης, εισαγομένης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου Πρωτοδικών. Αποφάσεις περί προσωρινών μέτρων κατά του Δημοσίου επί των ανωτέρω διαφορών, εκδοθείσαι από της ενάρξεως του έτους 1925, αποβάλλουσι την ισχύν αυτών και ουδεμία εκ τούτων παραμένει συνέπεια.

Δικαιώματα Λιμενικών Ταμείων επί γηπέδων σχηματιζομένων δι'έργων και δαπάναις αυτών

Αρθρο 62. :

(α) άρθ. 9 ΝΔ 28 Ιουν. 1923, β) παρ. 1 του άρθ. 6 του ν.δ. 23 Σεπτ. 1925, γ) άρθ. 56 του Αν 1179/38).

1. Πάντα τα γήπεδα τα δι'έργων και δαπάναις των Λιμεν. Ταμείων σχηματιζόμενα επί της θαλάσσης και του αιγιαλού ή σχηματισθέντα τοιαύτα προ της εφαρμογής του περί λιμένων και Λιμεν. Ταμείων ΝΔ/τος της 28 Ιουν. 1923, ανήκουσιν αυτοίς κατά πλήρη κυριότητα της λιμεν. Επιτροπής δυναμένης ν'απαλλοτριώση και εκμισθώση ταύτα δια δημοπρασίας ή άλλως επιβαρύνη πάντοτε δε κατόπιν εγκρίσεως του Νομάρχου.

Το προϊόν της απαλλοτριώσεως ή άλλως διαθέσεως των ως άνω γηπέδων διατίθεται αποκλειστικώς προς εκτέλεσιν έργων, των εν άρθ. 55 του παρόντος αναφερομένων.

2. Το Δημόσιον επιφυλάσσει εις εαυτό το δικαίωμα, κατά την έγκρισιν του καταρτισθησομένου σχεδίου ρυμοτομίας των ως άνω σχηματισθησομένων εκτάσεων, να καταλαμβάνη μέχρι του ενός δεκάτου τούτων προς δημοσίαν χρήσιν άνευ αποζημιώσεων υπέρ του Λιμενικού Ταμείου.

Περί της Ζώνης Λιμένος

Αρθρο 63. :

(α) Παρ. 1, 3, 4, 5, 6, 7 και 8 του άρθ. 7 του ν.δ. 22 Ιουλ. 1933, β) εδ., 12, 13 και 14 του άρθ., δευτέρου του ν. 5988).

(Κατηργήθη δια του άρθ. 27 ΑΝ 2344/40).

Ειδική Σύνθεσις Συμβουλίου Δημοσίων Εργων Μεταβίβασις αρμοδιότητος αυτού εις Γεν. Διοικητάς

Αρθρο 64. :

(α) άρθ. 5 ΝΔ 28 Ιουν. 1923, β) παρ. 4 του άρθ. 2 του ν.δ. 18 Σεπ. 1925, γ) Αρθ. 2 δτος 3. Ιουνίου 1930).

1. Συμμετέχουσιν εις το Συμβούλιον των Δημ. Εργων όταν εισάγωνται εις αυτό προς συζήτησιν σοβαρά θέματα τεχνικά, αφορώντα κατασκευήν νέων λιμενικών έργων, ανά εν μέλος του Γενικού Επιτελείου του Ναυτικού και της Υδρογραφικής Υπηρεσίας, του Ναυτικού ως και ο παρά τω Υφυπουργείω Εμπορικής Ναυτιλίας διευθυντής της Εμπορικής Ναυτιλίας. Επίσης συμμετέχει και ο Διευθυντής των Φάρων, είτε αυτοπροσώπως είτε δια ανωτέρω μαχίμου αξιωματικού εξουσιοδοτημένου παρ'αυτού προς τούτο.

2. Η κατά τας κειμένας διατάξεις αρμοδιότης του Συμβουλίου των Δημοσίων Εργων ως προς την έγκρισιν των μελετών έργων κοινής ωφελείας, εκτελουμένων δαπάναις των Δήμων, κοινοτήτων , ειδικών Ταμείων και Νομικών εν γένει Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή και ιδιωτών ως επίσης και η αρμοδιότης του αυτού συμβουλίου επί των δια την εκτέλεσιν των ανωτέρω έργων σχετικών διακηρύξεων και σχεδίων συμβάσεων, την επίλυσιν των σχετικών εν τη εκτελέσει ζητημάτων και την κρίσιν επί των πρωτοκόλλων παραλαβής, μεταβιβάζεται εις τους Γενικούς Διοικητάς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΕΜΠΟΝ : Περί ναυτικού φωτισμού λιμένων

Αρθρο 65-79 :

(Περιλαμβάνοντα τας διατάξεις του ν.δ. 18 Σεπτ. 1925 και ΑΝ 154/36 , κατηργήθησαν δια του ν. 1629/51 περί Φάρων).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΚΤΟΝ : Περί παραβολής ατμοπλοίων εις λιμένας - Περί αποζημιώσεως λεμβούχων και ναυπηγοξηλουργών. Περί αριθμού φορτηγίδων

Περί καθορισμού των λιμένων εις ους εφαρμόζεται η παραβολή ατμοπλοίων.

Αρθρο 80. :

(Αρθ. 1 Ν. 3685).

1. Επιτροπή συνιστωμένη υπό του Υφυπουργού Εργασίας εις ους λιμένας κρίνεται σκόπιμον αποφαίνεται κατά πόσον θεωρείται αναγκαία η παραβολή των ατμοπλοίων εις προκυμαίας, προβλήτας και εξέδρας των λιμένων προς άμεσον εκ της ξηράς επ' αυτών επιβίβασιν και την εξ αυτών αποβίβασιν των επιβατών.

2. Η σύστασις της εν τη προηγουμένη παρ., επιτροπής είναι υποχρεωτική επί τη αιτήσει της διοικήσεως του οικείου Λιμενικού Ταμείου.

3. Η γνωμοδότησις της άνω Επιτροπής διαβιβάζεται υπό του Υφυπουργού της Εργασίας εις τον Υπουργόν της Συγκοινωνίας, όστις εγκρίνων, εκδίδει τας δεούσας διαταγάς προς το οικείον Λιμενικόν Ταμείον προς εκτέλεσιν των αναγκαιούντων ενδεχομένως λιμενικών έργων δια τον εν παρ.1 σκοπόν.

4. Ο υπουργός της Συγκοινωνίας δύναται αυτεπαγγέλτως να αναγράψη την προσήκουσαν πίστωσιν εν τω προϋπολογισμώ του οικείου Λιμενικού Ταμείου δια την εκτέλεσιν των ως άνω έργων.

Επιτροπή παραλαβής ατμοπλοίων και αποζημιώσεως λεμβούχων

Αρθρο 81. :

(α) Αρθ. 2. Νομ. 3685 β) άρθ. 1 ν. 4408 γ) άρθ. μόνον Δ/τος 14 Ιουν. 1933.).

1. Η εν τω προηγουμένω άρθ. Επιτροπή αποτελείται προκειμένου περί του λιμένος Πειραιώς εκ του Διευθυντού του Εμπορικού Ναυτικού ως Προέδρου, του Διευθυντού Κοινωνικής Προνοίας, του Διευθυντού των Λιμενικών Εργων, παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνίας, του Λιμενάρχου, του Διευθυντού του Τελωνείου, ενός αντιπροσώπου της Λιμενικής Επιτροπής και ενός των λεμβούχων. Προκειμένου περί άλλου λιμένος, η Επιτροπή αποτελείται εκ του Λιμενάρχου, ως Προέδρου του Τελώνου, ενός Μηχανικού οριζομένου υπό του Υπουργείου της Συγκοινωνίας, ενός αντιπροσώπου της Λιμενικής Επιτροπής, ενός αντιπροσώπου οριζομένου υπό του Υφυπουργού της Εργασίας και ενός των λεμβούχων. Οι αντιπρόσωποι της Λιμενικής Επιτροπής και των λεμβούχων ως και οι αναπληρωταί αυτών υποδεικνύονται υπό των οικείων οργανώσεων. Οι αναπληρωταί των λοιπών μελών της Επιτροπής, ορίζονται υπό των αρμοδίων Υπουργών.

2. Η Επιτροπή ευρίσκεται εν απαρτία εφόσον τα παριστάμενα μέλη είναι πλείονα των απόντων.

3. Η Επιτροπή των λιμένων, εν οις δεν εδρεύει λιμενικός αξιωματικός, προεδρεύεται υπό του εκ των μελών αυτής ανωτέρω κατά βαθμόν δημοσίου Υπαλλήλου, προτιμωμένου μεταξύ ισοβάθμων του αρχαιοτέρου. Η αυτή Επιτροπή εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Αντιπρόεδρον, αναπληρούντα τον Πρόεδρον αυτής απόντα ή κωλυόμενον.

4. Εις όσους λιμένας δεν υπάρχει Λιμενική Επιτροπή , τα κατά τας διατάξεις του άρθ. 80 και επόμενα καθήκοντα και δικαιώματα ταύτης, ανατίθενται εις την Λιμενικήν Επιτροπήν Πειραιώς.

Δια Δ/τος όμως εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας, Συγκοινωνίας, Οικονομικών και Εργασίας επιτρέπεται να ανατεθώσι τα καθήκοντα και δικαιώματα της ελλειπούσης Λιμενικής Επιτροπής εις την επιτόπιον εταιρείαν Λιμένος.

Εφαρμογή παραβολής

Αρθρο 82. :

(Αρθ. 3 και 4 Ν. 3685).

1. Εις όσους λιμένας ήτο κατά την δημοσίευσιν του ν. 3685 δυνατή είτε καταστή βραδύτερον τοιαύτη δια της εκτελέσεως των απαιτουμένων έργων η παραβολή των ατμοπλοίων εις προκυμαίας, προβλήτας ή εξέδρας των λιμένων προς άμεσον αποβίβασιν και επιβίβασιν των επιβατών , η Λιμενική Αρχή υποχρεούται εν τω καθορισμώ της θέσεως της εν τω λιμένι αγκυροβολίας των πλοίων να κανονίση την παραβολήν , εξαιρέσει περιπτώσεων ανωτέρας βίας, ή άλλων δεδικαιολογημένων λόγων.

2. Δι' αποφάσεως των εν τω άρθ. 81 επιτροπών καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός των χρησιμοποιουμένων εις έκαστον λιμένα λέμβων, μη επιτρεπομένης εφεξής της προσθήκης λέμβου πέραν του αριθμού τούτου.

Καθορισμός πλεοναζόντων λεμβούχων

Αρθρο 83. :

(Αρθ. 5 ν. 3685).

1. Οσάκις βεβαιωθή ότι εις λιμένα τινά προέκυψεν ή πρόκειται να προκύψη ανεργία λεμβούχων κατ'εφαρμογήν των εν άρθ. 82 μέτρων, η προβλεπομένη εν άρθ. 81 επιτροπή αποφαίνεται περί του αριθμού των πλεοναζόντων λεμβούχων και συγκεκριμένως περί εκείνων εις τους οποίους θα απαγορευθή η περαιτέρω άσκησις του επαγγέλματος του λεμβούχου επιλεγομένους μεταξύ των λόγω ήθους και ικανότητος ολιγώτερον καταλλήλων δια το επάγγελμα του λεμβούχου.

Αποζημίωσις αχρηστευομένων λεμβούχωνΔικαιούχοι

Αρθρο 84. :

(Αρθ. 6 ν. 3685 , β) παρ. 2 άρθ. μόνον ν. 4833).

1. Εις τους εκ της εφαρμογής του παρόντος Νόμου κρινομένους εκάστοτε υπό της κατά το άρθ. 81 Επιτροπής ως υπερβαίνοντας τον αριθμόν τον αναγκαίον δια την εξυπηρέτησιν του λιμένος εξ επαγγέλματος λεμβούχους, οίτινες ήσκουν προσωπικώς και αποκλειστικώς το επάγγελμα τούτο, τουλάχιστον από πενταετίας μέχρι της ισχύος του παρόντος, μη αποδεδειγμένως δε ευπόρους, παρέχεται εφ' άπαξ βοήθημα ανεργίας έτε δε καταβάλλεται και η αξία των τυχόν αχρηστευομένων λέμβων μέχρι τριών. Η άσκησις του επαγγέλματος υπολογίζεται δια την εφαρμογήν του παρόντος Νόμου από του 16ου έτους της ηλικίας.

Εις λεμβούχους ασκήσαντας το επάγγελμα εν τω λιμένι της προελεύσεώς των, διατελέσαντας αιχμαλώτους από του Αυγ. 1922 και μετά την επάνοδον εκ της αιχμαλωσίας ασκούντας το επάγγελμα του λεμβούχου , προσμετρείται ο χρόνος της αιχμαλωσίας. Επίσης παρέχεται βοήθημα ανεργίας και εις λεμβούχους ασκήσαντας το επάγγελμα εις τουρκικούς λιμένας αφ'ων εξεδιώχθησαν ως ανταλλάξιμοι , και οίτινες ήσκησαν το επάγγελμα από της αφίξεώς των εις ελληνικόν λιμένα.

2. Το βοήθημα ορίζεται εις 15 χιλιάδας δρχ., εις τους έχοντας επί πενταετίαν και άνω ασκήσει το επάγγελμα του λεμβούχου προσαυξάνεται δε κατά χιλιάδα δρχ., δι'έκαστον έτος ασκήσεως υπέρ τα πέντε έτη, προσέτι δε καθ'ετέραν χιλιάδα δι'έκαστον μέλος της οικογενείας του λεμβούχου υπ'αυτού συντηρούμενον.

3. Ως μέλη οικογενείας λογίζονται , εφόσον συνοικούντα συντηρούνται παρά του λεμβούχου α) πατήρ ανίκανος προς εργασίαν λόγω παθήσεως, σωματικής ή πνευματικής ή υπερβάς το 60ον έτος της ηλικίας, β) μητήρ, γ) αδελφοί άγαμοι, εφ'όσον δε ζη ο πατήρ ή ούτος είναι ανίκανος προς εργασίαν ή υπερέβη το 60ον έτος της ηλικίας του, δ) σύζυγος μη διαζευγμένη και ε) τέκνα θήλεα μεν άγαμα, άρρενα δε μη συμπληρώσαντα το 16ο έτος της ηλικίας των.

4. Το βοήθημα με τας προσαυξήσεις εν ουδεμία περιπτώσει δύναται να υπερβή τας πεντήκοντα χιλιάδας δρχ., δεν υπόκεινται δε εις ουδεμίαν εκχώρησιν ή κατάσχεσιν, πλην λόγω διατροφής.

5. Εις βοήθημα δεν δικαιούνται οι από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου μη ευρισκόμενοι εν τάξει στρατολογικώς και οι καταδικαζόμενοι λόγω εγκληματικής ή επανορθωτικής ποινής εις εξάμηνον τουλάχιστον φυλάκισιν δια κλοπήν , υπεξαίρεσιν, απάτην, πλαστογραφίαν και λαθρεμπορίαν.

6. Εάν ο λεμβούχος , έχων την οριζομένην ανωτέρω υπηρεσίαν, απέθανε προ της ισχύος μεν του ν. 3685 μετά το έτος δε 1924, το εις αυτόν αναλογούν βοήθημα ελαττούμενον εις τα δύο τρίτα, περιέρχεται εις την επιζώσαν κατά την δημοσίευσιν ου ν. 4833 και εν χηρεία διατελούσαν σύζυγον ή εν ελλείψει τοιαύτης, εις τα επιζώντα τέκνα, τα κατά τον θάνατον αυτού έχοντα τας εν τω αυτώ νόμω ιδιότητας.

Κοινοποίησις αποφάσεων επιτροπής λεμβούχων. Ενδικα μέσα. Αποδείξεις

Αρθρο 85. :

(α) Αρθρ. 9 Ν. 3685 β) άρθ. 5 Ν. 4408).

1. Αι αποφάσεις των επιτροπών, περί ων το άρθ. 81, κοινοποιούνται εις τους ενδιαφερομένους επιμελεία της Λιμενικής Αρχής.

2. Ουδεμία προσφυγή επιτρέπεται κατά των αποφάσεων της εν άρθ. 81 Επιτροπής περί βοηθημάτων και αξίας αποζημιουμένων λέμβων.

3. Αι αποφάσεις της εν άρθ. 81 Επιτροπής παντός άλλου λιμένος δύνανται να εκληθώσι τη αιτήσει του ενδιαφερομένου λεμβούχου ή του Λιμενικού Ταμείου ή του Υφυπουργού - της Εργασίας, εντός μηνός από της κοινοποιήσεώς των ενώπιον της Επιτροπής του Πειραιώς, αποφασιζούσης εντός μηνός το βραδύτερον.

4. Προς εξακρίβωσιν των στοιχείων των απαιτουμένων προς απόληψιν της υπό του άρθ., 84 του παρόντος προβλεπομένης προνοίας, η κατά το άρθ. 81 αρμοδία επιτροπή δύναται να καλή μάρτυρας και να επιβάλη όρκον αυτοίς. Οι καλούμενοι ως μάρτυρες υπέχουσιν υποχρέωσιν μαρτυρίας κατά τας διατάξεις της ποινικής δικονομίας.

Περί των αποζημιωθέντων λεμβούχων

Αρθρο 86. :

(παρ. 2 και 1 άρθ. 7 ν. 3685).

1. Οι κατά το άρθ. 84 τυχόντες βοηθήματος δεν δύνανται του λοιπού να ασκήσωσι το επάγγελμα του λεμβούχου εις οιονδήποτε λιμένα του κράτους, επί ποινή κατασχέσεως της λέμβου, απαγγελομένης παρά του οικείου Πταισματοδικείου.

Οι παύοντες ν' ασκώσι το επάγγελμα των λεμβούχων και μη συνεχίζοντες το επάγγελμα του ναυτικού εν γένει δύνανται ν' αναλάβουν ατόκως και τα υπ'αυτών καταβληθέντα εις το Ναυτικόν Απομαχικόν Ταμείον.

Περί απομακρύνσεως και αποζημιώσεως πλεοναζόντων λεμβούχων βλ. και άρθ. 30 - 32 ΝΔ 4544/66. Λέμβοι

Αρθρο 87. :

(α) Παρ/. 3 άρθ. 7 και άρθ. 8 ν. 3685 β) παρ. 1 άρθ. μόνου ν. 4833).

1. Λέμβος νοείται κατά τον παρόντα νόμον η χρησιμοποιουμένη επί κέρδει δια την εντός του λιμένος μεταφοράν προσώπων, λεμβούχος δε ο κατ'επάγγελμα εκμεταλλευόμενος προσωπικώς λέμβον, ιδιόκτητον ή μη και εγεγραμμένος εις τα οικεία βιβλία της λιμενικής αρχής.

2. Η κυριότης των λέμβων δι'ας καταβάλλεται η αξία και των λόγω ποινής ως ανωτέρω κατασχομένων μεταβιβάζεται εις το Λιμενικόν Ταμείον.

Περί της υπό των Λιμεν. Ταμείων καταβολής των δαπανών δια την αποζημίωσιν των λεμβούχων. Δάνεια

Αρθρο 88. :

(α) Αρθ. 10 ν. 3685,. β) άρθ. 1 ΑΝ 685/37).

1. Τα περί ων ο παρών νόμος βοηθήματα και αι αποζημιώσεις και τα έξοδα των επιτροπών καταβάλλονται εις τους δικαιούχους υπό των οικείων Λιμενικών ταμείων.

2. Η καταβολή ενεργείται κατά προτίμησιν πάσης άλλης, επιτρεπομένου όπως μετά έγκρισιν του Υπουργού της Συγκοινωνίας, χρησιμοποιώνται προς τούτο και τα υπάρχοντα αποθεματικά κεφάλαια ως και άλλα τυχόν διαθέσιμα προωρισμένα δι'έργα ων η εκτέλεσις δεν παρακωλύεται , υπό τον όρον ότι τα ούτω χρησιμοποιηθησόμενα ποσά θέλουσιν επιστραφή εκ του σόδου περί ου το επόμενον αρθ.

3. Δύνανται επίσης τα Λιμενικά Ταμεία δια την ανωτέρω καταβολήν να συνάπτωσι δάνεια κατά τα ορισθησόμενα δια Δ/των, προκαλουμένων υπό των αρμοδίων υπουργών , επί εγγυήσει του εν τω επομένω άρθ., εσόδου. Εάν δε αι εκ του εσόδου τούτου εισπράξεις εισίν ανεπαρκείς, δια την ασφάλειαν των δανείων τούτων, επιτρέπεται όπως τα Λιμενικά Ταμεία παρέχωσιν υπεγγύους και ετέρας προσόδους αυτών.

Τέλος πλευρίσματος ατμοπλοίων δι'αποζημίωσιν λεμβούχων Διάθεσις πλεονασμάτων αυτού

Αρθρο 89. :

(α) Αρθ. 11 Ν. 3685 β) παρ. 3 άρθ. μόνου Ν. 4833 , γ) άρθ. μόνον του Δ/τος 30 Σεπτ. 1930 , δ) άρθ. μόνον Ν. 5375, ε) παρ. 3 και 4 άρθ. μόνου ΑΝ 22 ιαν. 1936, ς) ΑΝ 1205/36).

1. Επιβάλλεται τέλος 5% επί της τιμής εκάστου εισιτηρίου επιβατών επιβιβαζομένων ατμοπλοίων εκ των λιμένων Πειραιώς και Θεσσαλονίκης . Το αυτό τέλος επιβάλλεται δια Δ/των προκαλουμένων υπό των Υπουργών Εργασίας και Οικονομικών εν περιπτώσει επεκτάσεως του Νόμου εις ετέρους λιμένας του Κράτους.

2. Το τέλος τούτο περιέρχεται εις το Λιμενικόν Ταμείον εν τη περιφερεία του οποίου γίνεται η ανωτέρω επιβίβασις.

3. Το άνω τέλος εν ουδεμία περιπτώσει επιτρέπεται να είναι κατώτερον των πέντε δρχ., κατ' επιβάτην ουδέ ανώτερον των εβδομήκοντα πέντε.

4. Τέλος, δεν οφείλεται επί εισιτηρίων των οποίων η κατ'επιβάτην τιμή δεν υπερβαίνει τας δέκα πέντε δρχ.

5. Προκειμένου όμως περί των Λιμεν. Ταμείων, τα οποία ήθελον λάβει δάνειον κατά τας διατάξεις του άρθ. 88 ή και επί τη προβλέψει συνάψεως δανείου το τέλος του παρόντος άρθ., επί των εισιτηρίων των επιβατών δύναται ν'αυξηθή δι'αποφάσεως των επί της Συγκοινωνίας και Εργασίας υπουργών μέχρι δέκα τοις εκατόν, του ανωτέρω κατ'επιβάτην τέλους, μη δυναμένου να υπερβή τας εκατόν δρχ., εξακολουθεί δε να ισπράττηται μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως του δανείου και των κατά προτίμησιν υπό των Λιμενικών Ταμείων, εξ ιδίων χρημάτων προκαταβληθέντων και αν ακόμη μειωθή η τιμή του εισιτηρίου κατ'επιβάτην κάτω των δέκα πέντε δρχ. Αι εκ του τέλους τούτου ενεργούμεναι υπό της Λιμενικής ή Τελωνειακής Αρχής εισπράξεις αποστέλλονται εις την οικείαν Λιμενικήν Επιτροπήν παρ'ης κατατίθενται όπου και αι λοιπαί εισπράξεις του Λιμενικού Ταμείου δια λογαριασμόν αυτού.

6. Η κατά την προηγουμένην παρ., αύξησις του τέλους επί των εισιτηρίων των επιβατών παρέχεται και προς ολοσχερή αναπλήρωσιν και απόδοσιν αποθεματικών κεφαλαίων και άλλων διαθεσίμων των οικείων Λιμενικών Ταμείων καθ'οιονδήποτε νόμιμον τύπον προελθόντων και χρησιμοποιουμένων κατά προτίμησιν και κατ'έγκρισιν του υπουργού της Συγκοινωνίας προς πληρωμήν της αποζημιώσεως των λεμβούχων (άρθ. 88 του παρόντος). Η αύξησις παύει δι'αποφάσεως των αρμοδίων υπουργών ευθύς ως συντελεσθή η αναπλήρωσις ή απόδοσις του κατά τ'ανωτέρω προκαταβληθέντος εις αποζημιώσεις συνολικού ποσού , όπερ και αναφέρεται εις την περί αυξήσεως τέλους απόφασιν.

7. Προς αντιμετώπισιν των δια του ΑΝ 1091 <περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινων του ν. 6059 και 5570 επιβληθεισών εις τας ακτοπλοϊκάς επιχειρήσεις οικονομικών επιβαρύνσεων , επιτρέπεται όπως διατίθεται υπέρ αυτών εκ των εις τον λιμένα Πειραιώς, δυνάμει του ν. 3685 ως ούτος ισχύει σήμερον και των εις εκτέλεσιν αυτού Δ/των, εισπραττομένων τελών πλευρίου, το κατ' έτος απομένον υπόλοιπον μετά την πληρωμήν του επί τη βάσει του ΑΝ της 16 Ιουν. 1935 <περί ρυθμίσεως των προς την Εθνικήν Κτηματικήν Τράπεζαν χρεών και της μειώσεως του τόκου> κεκανονισμένου τοκοχρεωλυσίου των συναφθέντων δι' αποζημίωσιν των λεμβούχων Πειραιώς δανείων.

8. Εάν το κατά την προηγουμένην παρ., υπόλοιπον δεν επαρκή δια την πλήρη κάλυψιν των περί ων αύτη επιβαρύνσεων, επιτρέπεται ίνα δια ΒΔ/των, εκδιδομένων προτάσει των επί των Οικονομικών, της Συγκοινωνίας, της Εργασίας και της Εμπορικής Ναυτιλίας Υπουργών , επεκτείνηται αναλόγως και καθ'ο μέτρον τυγχάνει αναγκαίον και εις άλλους του Κράτους λιμένας το κατά την προηγουμένην παρ., δικαίωμα, εφόσον όμως ήθελε διαπιστωθή ότι μετά την πλήρη ετησίαν εξυπηρέτησιν των δι' αποζημίωσιν λεμβούχων συνημμένων δανείων ή οιωνδήποτε άλλων νομίμως ανειλημμένων προς τον σκοπόν τούτον υποχρεώσεων, απομένει πλεόνασμα εκ των τελών πλευρίσματος.

9. Δια τον υπολογισμόν των κατά την προηγουμένην παρ., οικονομικών επιβαρύνσεων λαμβάνεται υπ'όψιν η βαρύνουσα έκαστον επιβατηγόν ατμόπλοιον διαφορά μεταξύ των από της ισχύος και εις εκτέλεσιν του ΑΝ 1091 καταβληθέντων ή καταβληθησομένων δια μισθοτροφοδοσίαν περίοδον ποσών και των κατά την τρέχουσαν ή την τελευταίαν προ της ισχύος του Ν. τούτου χειμερινήν περίοδον δια μισθοτροφοδοσίαν ή δι'ημερομίσθια κατά το διάστημα των επισκευών ή της ετησίας του αυτού πλοίου επιθεωρήσεως καταβληθέντων.

10. Ο τρόπος της υπέρ εκάστης των ατμοπλοϊκών επιχειρήσεων (ων τα επιβατηγά ατμόπλοια υπόκεινται εις τας υποχρέωσις του ΑΝ 1091) κατανομής και πληρωμής των περί ων η προηγουμένη παρ., ποσών, το προς τούτο αναγκαία δικαιολογητικά, τα του ελέγχου αυτών ως και πάσα άλλη σχετική προς την εφαρμογήν του παρόντος νόμου λεπτομέρεια δύνανται να καθορίζονται δια κοινών αποφάσεων των επί των Οικονομικών , της συγκοινωνίας και Εμπορικής Ναυτιλίας υπουργών.

11. Η ισχύς του παρόντος δια την πληρωμήν των ανωτέρω οικονομικών επιβαρύνσεων των ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων ανατρέχει από της ισχύος του ΑΝ 1091 και λήγει την 31 Δεκ. 1940 εκτός εάν ήθελε παραταθή δια Δ/τος εκδιδομένου προτάσει των περί ων ανωτέρω υπουργών.

Περί του δια Δ/των καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής διατάξεων περί παραβολής ατμοπλοίων

Αρθρο 90. :

(Αρθ. 13 ν. 3685)

Αι λεπτομέρειαι της εισπράξεως και βεβαιώσεως των περί ων το αρθ. 89 πόρων, ο τρόπος της συνάψεως δανείων, ο τρόπος και η προθεσμία της εξακριβώσεως των εις βοήθημα δικαιουμένων προσώπων, διορισμός γραμματέως και βοηθητικού προσωπικού, η αμοιβή των μελών και ο τρόπος πληρωμής των λοιπών εξόδων της Επιτροπής, ο τρόπος της εισπράξεως και αποδόσεως εις το Ταμείον Τροχαίας Κινήσεως εκ των εν άρθ. 89 πόρων του ποσού του καταβληθέντος εις τους λεμβούχους Θεσσαλονίκης και γενικώς πάσα λεπτομέρεια αναγκαία δια την εκτέλεσιν του παρόντος ορίζονται δια Δ/των προκαλουμένων παρά των υπουργών οικονομικών Συγκοινωνίας, Εργασίας και Εμπορικής Ναυτιλίας.

Χρόνος ενάρξεως ισχύος νόμου 3685

Αρθρο 91.:

(παρ. 2 άρθ., μόνον ΑΝ 22 Ιαν. 19360.

Ως έναρξις της ισχύος του Ν 3685 (άρθ 80-90 του παρόντος) όπου εγένετο επέκτασις αυτού δια Δ/τος θεωρείται η ημέρα της εν τη Εφημερίδι της Κυβερνήσεως δημοσιεύσεως του οικείου Δ/τος.

Δάνεια προς αποζημιωθέντας λεμβούχους

Αρθρο 92. :

(άρθ. 4ον ν. 4408).

1. Επιτρέπεται προς αποζημιουμένους λεμβούχους ατομικώς ή προς αλιευτικούς συνεταιρισμούς συνιστωμένους εκ τοιούτων η χορήγησις υπό των οικείων Λιμενικών Επιτροπών δανείων ίνα χρησιμεύσουν προς εγκατάστασιν τούτων εις αλιευτικάς περιοχάς και προς απόκτησιν οργάνων αλιευτικής τέχνης.

2. Δια των συμβάσεων των τοιούτων δανείων συναπτομένων τη εγκρίσει του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας (Διεύθυνσις Αλιείας) θα προβλέπωνται όροι παρακολουθήσεως και ελέγχου της διαθέσεως των χρημάτων των τοιούτων δανείων.

Η παρά της Λιμεν. Επιτροπής ανάληψις των δανεισθέντων ποσών γίνεται εν περιπτώσει καθυστερήσεως συμφώνως προς τας διατάξεις περί εισπράξεως των δημοσίων εσόδων, επιμελεία του ενδιαφερομένου δανειστού.

Περί αναλήψεως της διαπορθμεύσεως των επιβατών υπό της Λιμενικής Επιτροπής

Αρθρο 93. :

(Παρ. 2 άρθ. 2 ν. 4406).

Δια Δ/των, προκαλουμένων παρά των υπουργών Συγκοινωνίας, Εργασίας και Εμπορικής Ναυτιλίας δύναται να επεκταθώσιν αι διατάξεις της παρ. 25 του άρθ. 123 του παρόντος περί αναλήψεως της διαπορθμεύσεως των επιβατών υπό της Λιμενικής Επιτροπής Κερκύρας και εις άλλους Λιμένας.

Περί βοηθήματος εις αχρηστευθένας ναυπηγοξυλουργούς

αρθρο 94. :

(άρθ. 1 ν. 6456).

Ναυπηγοξυλουργοί εκτοπισθέντες της εργασίας των λόγω της εκ της παραβολής των ατμοπλοίων δημιουργηθείσης ανεργίας εις τας εργασίας κατασκευής και επισκευής λέμβων και φορτηγίδων ως και οι κατασκευασταί καταστηματάρχαι κωπών Πειραιώς δύνανται δια Δ/των προκαλουμένων παρά του Υφυπουργού της Εργασίας, να τύχωσι του βοηθήματος του χορηγηθέντος εις τους λεμβούχους κατά τον ν. 3685 <περί παραβολής των ατμόπλοιων εις τας προκυμαίας των λιμένων και περί βοηθήματος ανεργίας εις τους λεμβούχους > (άρθ. 80-91 του παρόντος) ούτινος αι διατάξεις εφαρμόζονται αναλόγως. Το βοήθημα τούτο θέλει χορηγηθή εκ των κεφαλαίων των προωρισμένων δια την αποζημίωσιν, των λεμβούχων του λιμένος, ως ήθελεν ορίσει το οικείον Δ/μα, μετά την εκδίκασιν των αποζημιώσεων των λεμβούχων του λιμένος τούτου.

Πάσαι αι λοιπαί διατάξεις, αι αναγκαίαι προς εκτέλεσιν του παρόντος, ορισθήσονται δια Δ/των προκαλουμένων υπό του Υφυπουργού Εργασίας.

Περί καθορισμού αριθμού φορτηγίδων

Αρθρο 95. :

(παρ. 2 άρθ. μόνου ν. 5344).

Δια Δ/τος προκαλουμένου παρά των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας , Συγκοινωνίας και Ναυτικών, δύναται να επεκταθή η εφαρμογή της παρ. 18 του άρθ. 118 του παρόντος περί καθορισμού του αριθμού των εν τω λιμένι Θεσσαλονίκης φορτηγίδων και εις άλλους λιμένας του κράτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ : Ποινικαί, Μεταβατικαί και Τελικαί Διατάξεις Ποινικαί Διατάξεις

Αρθρο 96. :

(α) άρθ. 25 ν.δ. 28 Ιουν. 1923, β) παρ. 2 άρθ. 5 ν.δ. 22 Ιουλ. 1933).

1. Απαγορεύεται η απόρριψις του έρματος των πλοίων εντός της λεκάνης των λιμένων. Το έρμα δέον να μεταφέρηται και απορρίπτηται εκτός του λιμένος εις απόστασιν δύο χιλιομέτρων τουλάχιστον από του στομίου αυτού ή να εξάγηται εις την ξηράν και ν'αποκομίζηται εις τας επί τούτω καθωρισμένας θέσεις δαπάναις πάντοτε του πλοιοκτήτου ή του κυβερνήτου του πλοίου.

Πάσα παράτασις της διατάξεως ταύτης είναι ποινικώς κολάσιμος καταδιώκεται δε και αυτεπαγγέλτως και τιμωρείται με χρηματικήν ποινήν από δρχ. 50 μέχρι δρχ. 2000, εν υποτροπή δε και με φυλάκισιν μέχρι τριών μηνών. Η βεβαίωσις της παραβάσεως γίνεται υπό της αρμοδίας αστυνομικής αρχής του λιμένος δια πρωτοκόλλου, όπερ, συντασσομένου εις διπλούν και έχον την κατά το άρθ. 134 της Ποινικής Δικονομίας αποδεικτικήν ισχύν, αποστέλλεται εντός πέντε από της συντάξεώς του ημερών εις το αρμόδιον Εισαγγελέα προς ενάσκησιν της ποινικής αγωγής κατά του πλοιοκτήτου ή του πλοιάρχου ενώπιον του αρμοδίου Πλημμελειοδικείου.

2. Επίσης κατά τ'ανωτέρω καταδιώκεται και αυτεπαγγέλτως και τιμωρείται με τας ανωτέρω ποινάς, πας ο επιφέρων βλάβην εις τα εν άρθ. αναφερόμενα λιμενικά έργα, ανεξαρτήτως της επανορθώσεως της βλάβης.

3. Σιδηροδρομικός υπάλληλος παραδίδων ή παραλαμβάνων εμπόρευμα τι άνευ προσαγωγής αποδείξεως λιμενικού φόρου ή παρεμβάλλων οπωσδήποτε δυσχερείας ει την είσπραξιν αυτού, τιμωρείται κατ'έγκλισιν του Προέδρου της Λιμενικής επιτροπής ή του ενοικιαστού των λιμενικών φόρων δια προστίμου μέχρι δρχ., εκατόν, εν υποτροπή δε δια κρατήσεως μέχρις επτά ημερών και προστίμου μέχρι χιλίων δρχ.

Μεταβατικαί διατάξεις

Αρθρο 97. :

(α) Παρ. 2 άρθ. 14 ν.δ. 28 Ιουν. 1923, β) παρ. 2 άρθ. 6 νδ. 23 Σεπτ. 1925, γ) Αρθ. 3 ΝΔ 4 Δεκ. 1925 , δ) άρθ. 11 ΝΔ 18 Δεκ. 192, ε) Εδ. 2ον της παρ. 2 άρθ. 4 ν.δ. 18 Νοεμ. 1927 , ς) παρ. 2 άρθ., μόνου 5689 ζ) άρθ. 1 ΝΔ 22 Ιουλ. 1933, η) παρ. 9 άρθ. 5 Δ/τος 28.9.34, θ) άρθ. 5 ΑΝ 21 Νοεμ. 193 ι) παρ. 3 άρθ. 11 ΑΝ 25 ιαν. 1936 ια) άρθ. 56 και 84 ΑΝ 1179/38).

Περί εκτελέσεως κατά την δεκαετίαν 1937-1947 σειράς έργων λιμενικών κλπ.

Αρθρο 98. :

(α) Παρ. 1, 2, 3, 4 και 6 άρθ. 4 και άρθ. 5 ΑΝ 575/37 και β) άρθ. 1-3 ΑΝ 711/37).

Τελικαί διατάξεις

Αρθρο 99. :

(α) Αρθ. 28 και παρ. 1 άρθ. 30 ν.δ. 28 Ιουν. 1923, β) άρθ. 20 ν.δ. 18 Σεπτ. 1925, γ) παρ. 1 , δευτέρα περίοδος της παρ. 2 άρθ. 22, παρ., τελευταία άρθ. 17 ν.δ. 23 σεπτ. 1925, δ) παρ. τελευταία άρθ. 4 ν.δ. 4 Δεκ. 1925, ε) παρ. 3 άρθ. 5 ν.δ. 13 Νοεμ. 1927, ς) παρ. 2 άρθ. 14 νομ. 4499, η) παρ. 10 άρθ. 12 ν.δ. 22 Ιουλ. 1933, θ) παρ. 5 άρθ. 6 ν. 6178, ι) παρ. 2 άρθ. 10 ΑΝ 117/38).

1.Επιτρέπεται ο δια Δ./των προτάσει του Υπουργού της Συγκοινωνίας κανονισμός των λεπτομερειών της εφαρμογής των περί λιμένων και Λιμενικών Ταμείων διατάξεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΟΓΔΟΟΝ : Ειδικαί Διατάξεις

Περί του ειδικού Ταμείου Κοινωφελών έργων Αιγίνης

Αρθρο 100. :

(α) ν. 2817, β) περίοδος δευτέρα της παρ. πρώτης του άρθ. 1 του ν.δ. 23 Σεπτ. 1925, γ) Νομ. 4356 , δ)παρ. 1 άρθ. 10 ν. 4499, ε) παρ. 3 άρθ. 4 ν. 6066 , ς) άρθ. 56 ΑΝ 1179/38).

(Αφορά την σύστασιν και λειτουργίαν Ειδικού Ταμείου Κοινωφελών Εργων Κωμοπόλεως Αιγίνης εις το οποίον προεβλέπετο εισφορά υπό του Λιμενικού Ταμείου Αιγίνης της αυξήσεως των λιμενικών φόρων κλπ., επί των εισαγομένων, εξαγομένων και μεταφερομένων αγαθών, οίτινες φόροι κατηργήθησαν ήδη).

Ειδικαί υποχρεώσεις του Λιμεν. Ταμείου Αιγίου

Αρθρο 101. :

(α) άρθ. μόνον Νομ. ΧΞΕ/1878, β) άρθ. 20, νδ. 23 Σεπτ. 1925 , γ) παρ. 5 άρθ., μόνου Δ.τος 26-4-26 δ) παρ. 3 άρθ. 1 ν. 4750).

1. Το τέταρτον του προς κατασκευήν του λιμένος Αιγίου φόρου επί του εξαγομένου και μεταφερομένου σταφιδοκάρπου διατίθεται προς συμπλήρωσιν των εξόδων του εκεί Γυμνασίου.

2. Ως πόρος του Ειδικού Ταμείου Σελινούντος ορίζεται ετησία εισφορά του Λιμεν. Ταμείου Αιγίου εκ δρχ. 30.000.

Περί του Λιμενικού και Εξυγιαντικού Ταμείου Αιτωλικού

Αρθρο 102. :

(α) άρθ. 1 και 3 του ν.δ. 24 Αυγ. 1925 , β) ΑΝ 20 Νοεμ. 1935 γ) άρθ. 2 του ΑΝ 256/36 και δ) άρθ. 56 του ΑΝ 1179 / 38).

1. Το Λμενικόν Ταμείον Αιτωλικού και το Ειδικόν Ταμείον Εξυγιάνσεως Αιτωλικού ενούνται εις εν νομικόν πρόσωπον υπό την επωνυμίαν <Λιμενικόν και Εξυγιαντικόν Ταμείον Αιτωλικού> εδρεύον εν Αιτωλικώ ούτινος προορισμός έσται α) η εκτέλεσις λιμενικών έργων κατά τας εκάστοτε περί Λιμενικών Ταμείων κειμένας διατάξεις και β) η εκτέλεσις των εν άρθ. 1 του ν.δ. 24 Αυγ. 1925 <περί συστάσεως Ειδικού Ταμείου Εξυγιάνσεως της πόλεως Αιτωλικού> (ΕΚ 226/25) έργων, ήτοι αποξήρανσις ελών, καθαριότης, φωτισμός και ύδρευσις της πόλεως.

2. Το Λιμενικόν και Εξυγιαντικόν Ταμείον Αιτωλικού διοικείται υπό της Λιμενικής Επιτροπής Αιτωλικού τη προσθήκη δύο εισέτι αντιπροσώπων οριζομένων υπό του Νομάρχου.

3. Ως πόροι του Ταμείου ορίζονται οι κατά τας κειμένας διατάξεις πόροι των Λιμεν. Ταμείων και οι κατά το άρθ. 4 του ν.δ. της 24 Αυγ. 1925 πόροι του τέως Εξυγιαντικού Ταμείου Αιτωλικού , ως διερρυθμίσθησαν δια του άρθ. 2 του ΑΝ 256/36 ήτοι α) Ποσοστόν 10 επί των ετησίων προσόδων των κατά το άρθ. 1 του αυτού Α. Νόμου ιχθυοτροφείων όπερ ποσοστόν υποχρεούται να καταβάλη το Ταμείον Λιμένος και Εξυγιάνσεως Μεσολογγίου κατά τα εν άρθ. 128 οριζόμενα, β) εκούσιαι εισφοραί, γ) ετησία εισφορά του Δημοσίου εκ των προσόδων των αλυκών της περιφερείας Μεσολογγίου οριζομένη εις δρχ.25.000 δ) τα δύο τρίτα της αξίας των εδαφών των αποξηρανθησομένων ελών.

4. Το Λιμενικόν και Εξυγιαντικόν Ταμείον Αιτωλικού εξομοιούται καθ'όλα προς Λιμενικόν Ταμείον, εφαρμοζομένων ως προς αυτό απασών των περί Λιμενικών Ταμείων κειμένων, πλην καθ'όσον ορίζει το παρόν άρθ.

5. Δια Δ/των προτάσει του επί της Συγκοινωνίας Υπουργού, καθορισθήσονται αι λεπτομέρεια της εφαρμογής του παρόντος άρθ.

Ειδικαί υποχρεώσεις του Λιμενικού Ταμείου Αμφιλοχίας

Αρθρο 103. :

(α) άρθ. 1 και ΝΔ 11 Σεπτ. 1925 β) παρ. 9 άρθ. μόνου Δ/τος 26-4-26, γ) άρθ. 2 ν. 5658 δ) ΑΝ 163/36).

Το Λιμενικόν Ταμείον Αμφιλοχίας, βαρύνεται δια των υποχρεώσεων σημάνσεως, συντηρήσεως και συμπληρώσεως της διώρυγος Λευκάδος Αλεξάνδρου, εκπροσωπούμενον παρ' αυτή κατά τα εν άρθ. 126 οριζόμενα.

Επίσης βαρύνεται δια των υποχρεώσεων κατασκευής συντηρήσεως και συμπληρώσεως του διαύλου της εισόδου του Αμβρακικού Κόλπου και φωτεινής επισημάνσεως αυτού κατά τα εν άρθ. 138 οριζόμενα.

Περί ενισχύσεως του Λιμενικού Ταμείου Ανδρου

Αρθρο 104. :

(ΑΝ 1067/38).

(Προσωρινής ισχύος . Προεβλέπετο εφ' άπαξ εισφορά προς ενίσχυσιν του Λιμεν. Ταμείου Ανδρου).

Ειδικαί διατάξεις αφορώσαι το Λιμενικόν Ταμείον Αρτης

Αρθρο 105. : (α) Αρθ. 10 , 1 και 6 του ΝΔ 11 Σεπτ. 1925 β) παρ. 9 άρθ., μόνου Δ/τος 26-4-26 γ) άρθ. 1 ν. 5658, δ) άρθ. 1 ΑΝ 163/36).

1. Η υπέρ του Λιμενικού Ταμείου Αρτης εισπραττόμενη φορολογία θέλει επιβάλλεσθαι επί των λιμένων Κορταίνης και Σαλαώρας.

2. Το Λιμενικόν Ταμείον Αρτης βαρύνεται δια των υποχρεώσεων σημάνσεως, συντηρήσεως και συμπληρώσεως της Διώρυγος ΛευκάδοςΑλεξάνδρου , εκπροσωπούμενον παρ'αυτή κατά τα εν άρθ. 126 οριζόμενα. επίσης βαρύνεται δια των υποχρεώσεων και συμπληρώσεως του διαύλου της εισόδου του Αμβρακικού Κόλπου και φωτεινής επισημάνσεως αυτού κατά τα εν άρθ. 138 οριζόμενα.

Ειδική διάταξις αφορώσα το Λιμενικόν Ταμείον Βασιλικής

Αρθρο 106. :

(παρ. 3 και 4 άρθ. 9 του ν.δ. 2 Σεπτ. 1926).

Από της ισχύος του ν.δ. 2.9.26 οι υπέρ του Λιμενικού Ταμείου Βασιλικής εισπραττόμενοι φόροι ει τον ομώνυμον λιμένα αυξάνονται κατά 30% . Αι εκ της αυξήσεως ταύτης πρόσοδοι κατατίθενται άμα τη εισπράξει εις το εν Λευκάδι υποκατάστημα της Εθνικής Τραπέζης υπέρ της Κοινότητος Βασιλικής και διατίθενται αποκλειστικώς προς φωτισμόν της ως είρηται Κοινότητος.

Ειδικαί διατάξεις αφορώσαι το Λιμενικόν ταμείον Βόλου

Αρθρο 107. : (α) Αρθ. 3 ν. ΒΨΠΒ, β) παρ. 5 άρθ. μόνου Δ/τος 26 Απριλ. 1926, γ) Νο. 5063, δ) εδ. 7 της παρ. 2 και παρ. 22 Αρθ. δευτέρου ν. 5988, ε) άρθ. 56 ν. 1179/38).

1. Εις την Λιμενικήν Επιτροπήν Βόλου τον αντιπρόσωπον των Αγροτών θα εκλέγη το Διοικητικόν Συμβούλιον του Ταμείου παραγωγής Πηλίου εκ των μελών αυτού.

2. Η λιμενική Επιτροπή Βόλου οφείλει δια πράξεώς της, εγκρινομένης εκάστοτε παρά του Νομάρχου, να καταβάλλη εις το τέλος εκάστης ετησίας περιόδου εις το Ταμείον των Κοινοτήτων του τέως Δήμου Νηλείας και μόνον εφόσον εισπράττεται υπέρ του Λιμενικού Ταμείου Βόλου, φορολογία οία και εν τω λιμένη Βόλου , εις τον όρμον Αγριάς, ποσοστόν ίσον με 6% επί των γενικών ετησίων εσόδων του λιμενικού Ταμείου Βόλου, όπερ ποσοστόν διαχειριζόμενον κατά τας διατάξεις των επί δήμων και Κοινοτήτων Νόμων θα χρησιμοποιήται αποκλειστικώς προς καλλωπισμόν του όρμου Αγριάς και προς βελτίωσιν της μεταξύ του επινείου τούτου και των χωρίων του τέως Δήμου Νηλείας οδοποιίας.

3. Υπερ του Ειδικού Ταμείου οδοποιίας Βόλου ορίζεται υποχρεωτική εισφορά του λιμενικού Ταμείου Βόλου , αρχομένη από του οικονομικού έτους 1931-32 και συνισταμένη εις ποσοστόν 5% επί του συνόλου των εν γένει πραγματοποιουμένων εσόδων αυτού (πλην των αποθεμάτων προϊόντων δανείων, κληροδοτημάτων και δωρεών), συμφώνως τω απολογισμώ του του προηγουμένου έτους. Η εισφορά αύτη αναγράφεται υποχρεωτικώς υπό του Λιμενικού Ταμείου εις ειδικόν κεφάλαιον και άρθ., του προϋπολογισμού του, εν περιπτώσει δε μη αναγραφής ταύτης αναγράφει ταύτην ο Υπουργός της Συγκοινωνίας δια την Λιμενικήν Επιτροπήν. Η Καταβολή της εισφοράς γίνεται μέχρι τέλους Σεπτ. εκάστου οικονομικού έτους δι'εκδόσεως του οικείου χρηματικού εντάλματος υπέρ του Ειδικού Ταμείου Οδοποιίας Βόλου υπό του υποχρέου προς εισφοράν, μη εκδιδομένου δε τούτου μέχρι της άνω χρονολογίας δια το Λιμενικόν ταμείον Βόλου.

Ειδικαί υποχρεώσεις του Λιμενικού Ταμείου Βονίτσης

Αρθρο 108. :

(α) Αρθ. 1 και 6 ν.δ. 11.9.25, β) παρ. 9 άρθ. μόνου Δ/τος 26.4.26, γ) άρθ. 1 ν. 5658, δ) άρθ. 1 ΑΝ 163/36).

Το Λιμενικόν Ταμείον Βονίτσης βαρύνεται δια των υποχρεώσεων σημάνσεως, συντηρήσεως και συμπληρώσεως της διώρυγος Λευκάδος Αλεξάνδρου, εκπροσωπούμενον παρ'αυτή κατά τα εν άρθ. 126 οριζόμενα.

Επίσης βαρύνεται δια των υποχρεώσεων κατασκευής, συντηρήσεως, επισκευής και συμπληρώσεως του διαύλου της εισόδου του Αμβρακικού κόλπου και φωτεινής επισημάνσεως αυτού κατά τα εν άρθ. 138 οριζόμενα.

Ειδική υποχρέωσις του Λιμενικού Ταμείου Βραχατίου

Αρθρο 109. :

(Αρθρ. 12 ν.δ. 13.11.29).

Το Λιμεν. Ταμείον Βραχατίου υποχρεούται εις συνεισφοράν υπέρ του Ειδικού Ταμείου Αρτου Κορίνθου κατά τα εν παρ. 2 - 5 του άρθ. 125 οριζόμενα.

Περί αποξηράνσεως ελών δαπάναις του Λιμεν. Ταμείου Γέρας

Αρθρο 110.:

(Παρ. 2 άρθ. 12 ν.δ. 22 Ιουλ. 1933).

Επιτρέπεται η διάθεσις μέχρι του ημίσεος των προσόδων και των κεφαλαίων του Λιμενικού Ταμείου Γέρας δια την υπό του Συνδέσμου Κοινοτήτων Γέρας αποζημίωσιν ελών της περιοχής Γέρας.

Περί του Ταμείου Λιμενικών έργων (και Υδρεύσεως) Γυθείου

Αρθρο 111.:

(α) άρθ. μόνον Νο. ΑΤΛΒ/1885, β) άρθ. 1 Νομ.ΓΡΚΘ/1906, γ) άρθ. 1 Νομ. ΓΟΒ/1911, δ) παρ. 6 άρθ. μόνου Δ/τος 26.4.26, ε) ΝΔ 11 Μαίου 1926, ς) αρθ. μόνον νομ. 1066/38, ζ) άρθ. 56 ΑΝ 1179/38).

(Αφορά την ένωσιν του Λιμεν. Ταμείου Γυθείου και του Ειδικού Ταμείου Υδρεύσεως Γυθείου).

(Δια του άρθ. 44 ν.δ. 4544/66 , η υπηρεσία υδρεύσεως υπήχθη εις τον Δήμον Γυθείου , μετονομασθέντος του ανωτέρω Ταμείου εις λιμενικόν Ταμείον Γυθείου).

Περί της Ειδικής φορολογίας υπέρ λιμενικών και κοινοτικών έργων Ελευσίνος

Αρθρο 112. :

(α) ΝΔ 13 Νοεμ. 1927, β) Δ/μα 31.Οκτ. 1931).

(Προβλέπεται φορολογία επί εξαγομένων εξ Ελευσίνος ειδών, ήτις κατηργήθη δια του ΑΝ 843/48).

Περί εκδόσεως ομολογιακού δανείου δια την κατασκευήν Λιμένος Ευδήλου

Αρθρο 113. :

(α) Αρθ. 1-6 Νομ. 4350 , β) άρθ. 56 ΑΝ 1179/38).

(προσωρινής ισχύος).

Ειδικαί υποχρεώσεις του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου

Αρθρο 114. :

(α) παρ. 6 άρθ. 11 ν. 6302 β άρθ. 29 του Δ/τος 28.12.34, γ) παρ. 2 άρθ. 3 και παρ. 2 άρθ. 4 ΑΝ 19.11.35).

(Προβλέπονται εισφοραί του Λιμεν. Ταμείου Ζακύνθου υπέρ του Ειδικού ταμείου Υδρεύσεως και Εξυγιάνσεως Ζακύνθου και του Οργανισμού Φιλανθρωπικών Υδρυμάτων Ζακύνθου).

Ειδικαί υποχρεώσεις του Λιμενικού Ταμείου Ηγουμενίτσης

Αρθρο 115. :

(α) άρθ. 1 και 6 ν.δ. 11.9.25, β) άρθ. 18 ν.δ. 18 Σεπτ. 1925, γ) παρ. 9 άρθ., μόνου Δ/τος 26 Απριλ. 1926).

Το Λιμεν. Ταμείον Ηγουμενίτσης βαρύνεται δια των υποχρεώσεων της Διώρυγος Λευκάδος - Αλεξάνδρου, εκπροσωπούμενον παρ'αυτή συμφώνως τω άρθ. 126 του παρόντος. Επίσης βαρύνεται δια της δαπάνης της εγκαταστάσεως ως πυρσών συμφώνως τω άρθ. 77 του παρόντος.

Περί των δανείων του Λιμενικού Ταμείου Ηρακλείου

Αρθρο 116. :

(α) ν. 3731 , β) ν. 4426, γ) άρθ. 1 του ΑΝ 413/36).

(Προσωρινής ισχύος).

Περί εκμεταλλεύσεως του λιμένος Ηρακλείου

Αρθρο 117. :

(α) Ν. 5322, β) άρθ. 56 ΑΝ 1179/38).

(Κατηργήθη δια του άρθ. 14 ΑΝ 2236/40).

Ειδικαί διατάξεις αφορώσαι το Λιμεν. Ταμείον Θεσσαλονίκης

Αρθρο 118. :

(α) άρθ. 12, νομ. 3685, β) ν. 4463, γ) παρ. 3 άρθ. 1 του ν. 4499, δ) παρ. 4 άρθ. 2 ν. 4524, ε) παρ. 4 άρθ. 3 ν.δ. 22 Ιουλ. 1933, ς) άρθ. μόνον ΑΝ 28 Οκτ. 1935, ζ) άρθ. μόνον νομ. 5344).

1. Συνιστάται εν θεσσαλονίκη Λιμενικόν ταμείον σκοπόν έχον μόνον την εκτέλεσιν λιμενικών έργων εις το εκτός του υπό εκμετάλλευσιν υπό της Γαλλικής Εταιρείας Εκμεταλλεύσεως μέρους του λιμένος Θεσσαλονίκης τελούν τμήμα του λιμένος τούτου.

2. Αμα τη κυρώσει της μετά της Εταιρείας του λιμένος θεσσαλονίκης συμβάσεως μισθώσεως του προνομίου εκμεταλλεύσεως του λιμένος θεσσαλονίκης κατά τας παρ. 10-16 του παρόντος άρθ., το Λιμενικόν Ταμείον Θεσσαλονίκης, δεν περιορίζεται μόνον εις την εκτέλεσιν των υπό της ανωτέρω παρ., προβλεπομένων έργων, αλλ'αφομοιούται, ως προς την αρμοδιότητα, την δικαιοδοσίαν, τας υποχρεώσεις και τα δικαιώματα προς τα λοιπά του Κράτους, Λιμεν. Ταμεία, εφαρμοζομένων κατά πάντα των περί λιμένων και Λιμεν. Ταμείων κειμένων διατάξεων, εφ'όσον δεν τροποποιούνται δια του παρόντος άρθ.

3-7. (Αναφερόμεναι εις την διοίκησιν του Λιμεν. Ταμείου Θεσ/νίκης, αντικατεστάθησαν δια των διατάξεων του ν.δ. 2551/53).

8-16. (Αναφέρονται εις τας σχέσεις του Λιμ. Ταμείου προς την παλαιάν Εταιρείαν Λιμένος Θεσ/νίκης).

17. Αι περί καθορισμού των βοηθημάτων και των αποζημιώσεων διατάξεις Κεφαλ. ΣΤ του παρόντος εφαρμόζονται και επί των τυχόντων ή μη βοηθήματος ή αποζημιώσεως λεμβούχων του λιμένος θεσσαλονίκης επί τη αιτήσει των υποβαλλομένη εις την οικείαν κατά το άρθ. 85 Επιτροπήν εντός τριών μηνών από του διορισμού της. Τα καταβληθέντα εις τους ανωτέρω επιτ ω γενομένων ήδη διακανονισμώ των βοηθημάτων ή αποζημιώσεων συμψηφίζονται εις τα κατά την προηγουμένην παρ., καθορισθησόμενα.

18. Επιτρέπεται ίνα δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθν. Οικονομίας, Συγκοινωνίας και Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός των εν τω λιμενι Θεσσαλονίκης δυναμένων να εργασθώσι φορτηγίδων και να απαγορεύηται η πέραν του αριθμού τούτου εγγραφή νέων φορτηγίδων ή μεταγραφή εξ άλλων λιμένων.

(βλ. την νεωτέραν νομοθεσίαν περί Ελευθέρας ζώνης και Λιμένος Θεσ/κης).

Ειδικαί διατάξεις αφορώσαι το Λιμενικόν Ταμείον Θήρας

Αρθρο 119. :

(α) άρθ. 1 και 2 ν. ΓΤΛΖ ./1909 β) ν. 457/1914, γ) ΝΔ 4.4.23, δ) άρθ. 12 ν.δ. 23 Σεπτ. 1925, ε) άρθ. μόνον του ν.δ. 21 απριλ. 1926, ς) εδ. 8 άρθ. μόνου Δ/τος 26.4.26, ζ) ν. 3920, η) παρ. 4 άρθ. 5 του Δ/τος 28 Σεπτ. 1934).

(Προβλέπεται η είσπραξις φόρου επί της εξαγομένης Θηραϊκής γης. Ο φόρος ούτος κατηργήθη δια του ΑΝ 823/48).

Περί των λεμβούχων Καλαμών

Αρθρο 120. :

(αρθ. 3 Νομ. 4408).

(Προσωρινής ισχύος).

Περί των οφειλών αγοραστών οικοπέδων προς το Λιμενικόν Ταμείον Καστελλίου (Κισσάμου).

Αρθρο 121. :

(ΝΔ 15.7.36).

(Προσωρινής ισχύος).

Ειδικαί διατάξεις αφορώσαι το Λιμενικόν Ταμείον Κατακώλου

Αρθρο 122. :

(α) ν. 2818, β) άρθ. 8 ν. 2845, γ) Ν. 5062).

(Προβλέπεται πρόσθετος φορολογία επί του εξαγομένου σταφιδοκάρπου, ήτις κατηργήθη δια του ΑΝ 843/48).

Ειδικαί διατάξεις αφορώσαι το Λιμενικόν Ταμείον Κερκύρας

Αρθρο 123. :

(α) Αρθ. 18 ν.δ. 18 σεπτ. 1925, β) παρ. 2 άρθ. 3 ν.δ. 4.3.26 γ) άρθ. τρίτον του ν. 4365, δ) παρ. 1 άρθ. 2 ν. 4408, ε) εδ. γ της παρ. 1 του άρθ. 2 του ν. 5179, ς) ΑΝ 1180/38).

(Προβλέπεται η σύστασις οργανισμού υπό τον τίτλον Ηλεκτρικαί Εγκαταστάσεις Κερκύρας).

Ειδικαί διατάξεις αφορώσαι το Λιμενικόν Ταμείον Κιάτου

Αρθρο 124. :

(α) Αρθ. 1, πλην του τελευταίου εδ. και άρθ. 3 ν.δ. 14 Δεκ. 1925, β) /αρθ. 2, 3, 5 ΝΔ 14 Ιουν. 1926, γ) Αν 1065/38, δ) Δ/μα 29 Μαρτ. 1938).

(Επιβάλλεται φορολογία επί των δια του λιμένος Κιάτου διακινουμένων ωνίων , ήτις κατηργήθη δια του ΑΝ 843/48).

Ειδικαί διατάξεις αφορώσαι το Λιμενικόν Ταμείον Κορίνθου

Αρθρο 125 :

(α) παρ. 1 , 2 και 3 άρθ. 12 ν.δ. 13.11.29, β) άρθ. πρώτον Δ/τος 14 Απριλ. 1931, γ) άρθ. μόνον ν. 6260, δ) παρ. 2 άρθ. 3 και παρ. 4 άρθ,. 4 ΑΝ 577/37).

(Προβλέπεται εισφορά του Λιμεν. Ταμείου Κορίνθου εις το Ειδικόν Ταμείον Υδρεύσεως και Εξυγιάνσεως Κορίνθου. Αι λοιπαί διατάξεις είναι προσωρινής ισχύος).

Ειδικαί διατάξεις περί της Διώρυγος και του Λιμένος Λευκάδος

Αρθρο 126. :

(α) αρθ. 6 ν. ΒΩΠ/1903, β) παρ. 1 άρθ. 26 ν.δ. 28 Ιουν. 1923, γ) ΝΔ 11 σεπτ. 1925, δ) άρθ. 9 ν.δ. 4 Δεκ. 1925, ε) παρ. 9 άρθ. μόνου Δ/τος 2 Απριλ. 1926, ς) παρ. 5 και 6 του άρθ. 9 του ν.δ. 2 σεπτ. 1926, ζ) νομ. 4356, η) Δ/μα 20 Ιαν. 1932 <περί διαχειρίσεως νομικών προσώπων υπό της Τραπέζης της Ελλάδος> θ) παρ. 10 του άρθ. δευτέρου και παρ. 2 του άρθ. τρίτου του ν. 5988, ι) εδ. 2 της παρ. 2 άρθ. 5 δ/τος 28 Σεπτ. 1934, ια) άρθ. 4 ΑΝ 21 Νοεμ. 1935, ιβ) άρθ. 3 του ΑΝ 14/3, ιγ) το από 2 Φεβρ. 1938 ΒΔ/μα ιδ) άρθ. Αν 1179/38).

1. Η σήμανσις συντήρησις και συμπλήρωσις της διώρυγος ΛευκάδοςΑλεξάνδρου βαρύνει υποχρεωτικώς τα Λιμενικά ταμεία Λευκάδος, Πρεβέζης, Αρτης, Αμφιλοχίας, Βονίτσης, Πάργας και Ηγουμενίτσης.

2. Προς κατασκευήν και εκτέλεσιν των εν τη προηγουμένη παρ., έργων επιβάλλεται επιτρεπομένης επί μίαν πενταετίαν της παρατάσεως δια Δ/τος προς εξόφλησιν συναφθέντων τυχόν δανείων, η κάτωθι φορολογία, ήτις θέλει είσθαι ανεξάρτητος της άλλης τυχόν υπαρχούσης λιμενικής φορολογίας υπέρ των ρηθέντων Ταμείων και θέλει διαρκέσει εφ'όσον αι ανάγκαι συμπληρώσεως και συντηρήσεως των έργων της Διώρυγος Λευκάδος Αλεξάνδρου ήθελεν απαιτήσει τούτο, δι'α και μόνον διατίθενται τα έσοδα της δια του παρόντος άρθ. επιβαλλομένης φορολογίας , απαγορευομένης πάσης άλλης χρήσεως αυτών.

α) Επί των διερχομένων πλοίων δια της διώρυγος από τους Λιμένος Φρουρίου εις τον Λιμένα Αλεξάνδρου ή αντιστρόφως των εχόντων χωρητικότητα άνω των 5 τόνων επιβάλλονται τέλη διελεύσεως καθοριζόμενα δια Δ/τος κατόπιν γνωμοδοτήσεως του κατά το άρθ. 37 του παρόντος Συμβουλίου και προτάσεως της Λιμενικής Επιτροπής Λευκάδος. Τα αγκυροβολούντα εις τα στόμια της διώρυγος Λευκάδος και μη διερχόμενα δι'αυτής πλοία υπόκεινται εις το ήμισυ του τέλους διελεύσεως.

β) Δραχμή μία εφ'εκάστου επιβατικού εισιτηρίου Γ θέσεως και δραχμαί δύο εφ'εκάστου επιβατικού εισιτηρίου Α ή Β θέσεως οπωσδήποτε εκδιδομένου υπό των ατμοπλοϊκών πρακτορείων της περιοχής των άνω Λιμεν. Ταμείων καταβαλλόμεναι υπό του επιβατικού.

γ-ε) (Κατηργήθησαν δια του ΑΝ 843/48).

3. (Αναφέρεται εις τα καταργηθέντα ως άνω έσοδα).

4. Το Δημόσιον απαλλάσσεται της πληρωμής τελών διελεύσεως του Πορθμού Λευκάδος - Αλεξάνδρου δια τα πολεμικά πλοία και τα υπό της κυβερνήσεως επιτασσόμενα τοιαύτα προς χρήσιν και δια λ/σμον αυτής.

5. (Αναφέρεται εις τα καταργηθέντα ως άνω έσοδα).

6. Η είσπραξις της εν τη παρ. 2 του παρόντος καθοριζομένης φορολογίας ενεργείται υπό των οικείων Τελωνειακών Αρχών ομού μετά των άλλων λιμενικών εισπράξεων, πλην του επί των επιβατικών εισιτηρίων τέλους, εισπραττομένου υπό των ατμοπλοϊκών πρακτορείων απευθείας άμα τη εκδόσει του εισιτηρίου και υπευθύνην των υποχρεουμένων άμα τούτων και παραδίδωσι το εισπραττόμενον τέλος εις την ενεργούσαν λιμεν. εισπράξεις τελών αρχήν κατά το πρώτον πενθήμερον εκάστου μηνός μετά σχετικής καταστάσεως ει διπλούν.

7. Αι κατά τ'ανωτέρω ενεργούμεναι εισπράξεις κατατίθενται εις την Τράπεζαν της Ελλάδος, υπό ίδιον λ/σμον <συντήρησις διώρυγος Λευκάδος Αλεξάνδρου> και εις πίστωσιν του Λιμεν. Ταμείου Λευκάδος παρά των αρμοδίων τελωνειακών Αρχών , υποχρεουμένων άμα ν'αποστείλωσιν ιδίαν κατάστασιν εις διπλούν εμφαίνουσαν τα κατ'είδος εισπραχθέντα ποσά, χωριστά καθ'έκαστον μήνα, εις τον πρόεδρον της λιμεν. Επιτροπής Λευκάδος μετά της σχετικής αποδείξεως της παρά τη Τραπέζη καταθέσεως των εισπράξεων. Εν των αντιτύπων της καταστάσεως ταύτης υποβάλλεται παρά του Προέδρου της Λιμενικής Επιτροπής Λευκάδος εις το Υπουργείον Συγκοινωνίας, ομοίου μετά των λοιπών τριμηνιαίων καταστάσεων των λιμενικών εισπράξεων.

8. Δια τον έλεγχον και ενέργειαν των κατά τ'ανωτέρω εισπράξεων και δια πάσαν τυχόν καθυστέρησιν αυτών εφαρμόζονται κατ' αναλογίαν αι διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος Νόμου περί λιμένων.

9. Το Λιμενικόν Ταμείον Λευκάδος εις τον ετήσιον αυτού πρ/σμόν αναγράφει υπό ίδιον κεφάλαιον και κατά άρθ. τα προβλεπόμενα έσοδα εκ της δυνάμει του παρόντος άρθ. επιβαλλομένης φορολογίας ει τα Λιμενικά Ταμεία Λευκάδος, Πρεβέζης, Αρτης, Αμφιλοχίας , Βονίτσης, Πάργας και Ηγουμενίτσης. Εν δε τη στήλη των εξόδων εν ιδίω κεφαλαίω, και άρθ. <συντήρησις διώρυγος Λευκάδος - Αλεξάνδρου> την ανάλογον πίστωσιν καθ'έκαστον έτος δια την εκτέλεσιν των έργων της σημάνσεως κλπ., και τας συναφείς ταύτη δαπάνας.

Επί τη βάσει της πιστώσεως ταύτης εκδίδονται αι σχετικαί επιταγαί πληρωμής παρά του Προέδρου της Λιμεν. Επιτροπής επί του εν Λευκάδι Υπ/ματος της Τραπέζης της Ελλάδος αίτινες καθίστανται πληρωτέαι μετά την θεώρησιν υπό του Ταμείου Λευκάδος.

10. Τα έργα περί ων η παρ. 1 του παρόντος άρθ. εκτελεσθήσονται κατά τας διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος περί λιμένων Νόμου υπό την επίβλεψιν της Λιμενικής Επιτροπής Λευκάδος, εις ην συμμετέχουσι δια την περίπτωσιν ταύτην μόνον ανά εν μέλος των ενδιαφερομένων Λιμεν. Ταμείων, διοριζόμενον υπό του Νομάρχου, συμφώνως τω ρηθέντι περί λιμένων Νόμω.

11. Τα μέχρι της ισχύος του ΝΔ 11 Σεπτ. 1925, <περί σημάνσεως και συμπληρώσεως της διώρυγος Λευκάδος - Αλεξάνδρου> καταβληθέντα παρά των άνω Λιμ. Ταμείων ποσά δια την εκτέλεσιν των έργων της σημάνσεως δεν επιστρέφονται εις τα καταβαλόντα ταύτα Λιμεν. Ταμεία αλλά παραμένουσιν υπερ της συντηρήσεως της διώρυγος Λευκάδος , όπως διατεθώσιν αποκλειστικώς εις την εκτέλεσιν των περί ων η παρ. 1 του παρόντος άρθ. έργων.

12. Βάσει των πόρων της εις τα ρηθέντα Ταμεία επιβαλλομένης κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθ. φορολογίας, επιτρέπεται εις το Λιμενικόν ταμείον, Λευκάδος κατόπιν εγκρίσεως του Νομάρχου, να συνάψη δάνειον, όπερ θέλει διατίθεσθαι αποκλειστικώς εις την εκτέλεσιν των εν παρ. 1 έργων.

13. Εις τον ειδικόν πρ/σμόν της διώρυγος Λευκάδος αναγράφονται κατ'έτος τα τοκοχρεωλύσια των μέχρι της ισχύος του Ν. 5988 συνωμολογημένων δανείων του Λιμεν. Ταμείου Λευκάδος δια την εξυπηρέτησιν της διώρυγος Λευκάδος. Εάν ταύτα δεν ήθελον αναγραφή, διατάσσεται η αναγραφή αυτών υπό του αρμοδίου Γενικού Διοικητού.

14. Επιτρέπεται κατόπιν αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου η παροχή βοηθήματος εκ του πρ/σμού του Υπουργείου Συγκοινωνίας ως και η χορήγησις εγγυήσεως του Κράτους δια την συνομολόγησιν δανείου υπό του Λιμεν. Ταμείου Λευκάδος (ειδικός λ/σμός Διώρυγος Λευκάδος) προς τον σκοπόν της περαιτέρω εκβαθύνσεως της διώρυγος Λευκάδος, του ποσού καθορισθησομένου δια της αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου).

15. Επιτρέπεται η κατόπιν διαταγής του Γεν. Διοικητού δια δημοπρασίας ενοικίασις τρων δια του παρόντος επιβαλλομένων φόρων, δι'έν έτος και κατά τας διατάξεις πάντοτε του περί λιμένων Νόμου.

Η ενοικίασις ενεργείται φροντίδι των κατά τόπους Λιμεν. Επιτροπών και δια λογαριασμόν του Λιμεν. Ταμείου Λευκάδος ούτινος αντιπρόσωπος υποχρεωτικώς παρίσταται κατά την διενέργειαν αυτής.

16. Η υπέρ του ΝΑ Ταμείου κράτησις εκ των εσόδων του Λιμεν. Ταμείου Λευκάδος λαμβάνεται μόνον επί των κατά το εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθ. εσόδων εκ τέλους διελεύσεως επί πλοίων αγκυροβολούντων εις τον εσωτερικόν λιμένα ως και εις τους λιμένας Φρουρίου και Αλεξάνδρου.

17. Από της ισχύος του ΝΔ 2.9.26, οι υπέρ του Λιμεν. Ταμείου Λευκάδος εισπραττόμενοι φόροι εις τον ομώνυμον λιμένα αυξάνονται κατά 30% . Αι εκ της αυξήσεως ταύτης πρόσοδοι κατατίθενται άμα τη εισπράξει εις το εν Λευκάδι Υποκατάστημα της Τραπέζης της Ελλάδος υπέρ της Κοινότητος Λευκάδος και διατίθενται αποκλειστικώς προς φωτισμόν της ως είρηται Κοινότητος.

18. Αι τυχόν αναγκαιούσαι λεπτομέρειαι της εφαρμογής του παρόντος άρθ. ορισθήσονται δια Δ/των.

Περί παροχής εγγυήσεως του κράτους εις δάνειον Λιμεν. Ταμείου Λεωνιδίου

Αρθρο 127. :

(ν. 4348/29).

(Προσωρινής ισχύος).

Περί του Λιμενικού Και Εξυγιαντικού Ταμείου Μεσολογγίου

Αρθρο 128. :

(α) άρθ. 3 ν.δ. 8 Μαίου 1923, β) ΝΔ 14 Ιουλ. 1925, γ) άρθ. 10 ν.δ. 4 Δεκ. 1925 , δ) άρθ. 6 ν.δ. 16 Ιουν. 1926, ε) εδ. 3 παρ. 1 και παρ. 5 άρθ. 6 και παρ. 2 και 4 του άρθ. 11 ν. 3970, ς) Αρθ. 5 ΑΝ 28 Οκτ. 1925, ζ) ΑΝ 256/36, η) άρθ. 1 του ΑΝ 413/36, θ) Αρθ. 56 ΑΝ 1179/38).

(Συγχωνεύονται το Ταμείον Εξυγιάνσεως, Μεσολογγίου και το Ταμείον της Λιμεν. Επιτροπής Μεσολογγίου).

Περί φωτοσημάνσεως του υφαλαύλακος Μεσολογγίου

Αρθρο 129. :

(ΑΝ 1022/38).

(Αφορά την κατασκευήν και συντήρησιν σημάντρων και σχετικών εγκαταστάσεων δια την ναυτικήν φωτοσήμανσιν του υφαλαύλακος και του σκαπτού λιμένος).

Περί επεκτάσεως της λιμεν. φορολογίας Μύλων

Αρθρο 130. :

(αρθ. 21 ν.δ. 23 Σεπτ. 1925).

(Κατηργήθη υπό του ΑΝ 843/48).

Περί αρωγής του Κράτους προς το Λιμν. Ταμείον Νάξου

Αρθρο 131. :

(α) Νομ. ΓΡΝΓ / 190 , β) ν. ΓΤΙΑ / 1908, γ) άρθ. μόνον νομ. 565/15).

(προσωρινής ισχύος).

Ειδικαί υποχρεώσεις του Λιμενικού Ταμείου Πάργας

Αρθρο 132., :

(α) άρθ. 1, ν.δ. 11.9.25, β) άρθ. 18 ν.δ. 28. 9. 25 γ) παρ. 9 άρθ. μόνου δ/τος 26 απριλ. 1926).

Το Λιμενικόν ταμείον Πάργας βαρύνεται δια των υποχρεώσεων σημάνσεως, συντηρήσεως και συμπληρώσεως της διώρυγος Λευκάδος Αλεξάνδρου εκπροσωπουμένου παρ'αυτή συμφώνως τω άρθ. 126 του παρόντος και δια της δαπάνης εγκαταστάσεως πυρσού συμφώνως τω άρθ. 77 του παρόντος.

Ειδικαί διατάξεις αφορώσαι το Λιμενικόν Ταμείον Πατρών

Αρθρο 133. :

(α) ΑΝ 15 Ιουλ. 1936, β) εδ. ι άρθ. 6 και άρθ. 7 ΑΝ 1044/38, γ) παρ. 3 άρθ. μόνου ΑΝ 1156/378 δ) παρ. 2 άρθ. 2 ΑΝ 1409/37, ε) άρθ. 56 ΑΝ 1179/38).

(Προσωρινής ισχύος).

Περί ειδικών προσόδων του Λιμενικού Ταμείου Πλωμαρίου

Αρθρο 134. :

(Αρθ. 57 ν.δ. 27 Αυγ. 1925).

Από του έτους 192 και εφεξής τα κατά του ν. 2835 ταγαρέλια του Δήμου Πλωμαρίου ως και αι πρόσοδοι της κατά τας διατάξεις του ν. 2508 εξευρεθησομένης κοινοτικής περιουσίας του αυτού Δήμου διατίθενται υπέρ του Λιμενικού Ταμείου Πλωμαρίου.

Είκοσιν επί τοις εκατόν εκ των καθαρών εισπράξεων των προσόδων τούτων αποδίδονται κατ'έτος παρά του λιμενικού Ταμείου εις τον Δήμον.

Ειδική διάταξι αφορώσα το Λιμενικόν Ταμείον Πόρου (Κεφαλληνίας).

Αρθρο 135. :

(Εδ. 1 παρ. 1η άρθ. τρίτου ν. 5968).

(Αναφέρεται εις το καταργηθέν άρθ. 32 του παρόντος).

Περί προσθήκης μελών εις την Λιμενικήν Επιτροπήν Πόρτο Λάγω

Αρθρο 136. :

(εδ. 1 παρ. 4 άρθ. 2 του ν.δ. 22.7.33).

Εις την Λιμενικήν Επιτροπήν Πόρτο Λάγω συμμετέχουσιν ανά εις αντιπρόσωπος του Δήμου και του Εμπορικού επιμελητηρίου Κομοτινής.

Υποχρεώσεις Λιμεν. Ταμείου Πρεβέζης υπέρ διώρυγος Λευκάδος

Αρθρο 137. :

(α) άρθ. 1 ν.δ. 11.9.2, β) παρ. 9 άρθ. μόνου Δ/τος 26 Απριλ. 192).

Το Λιμενικόν Ταμείον Πρεβέζης βαρύνεται δια των υποχρεώσεων σημάνσεως, συντηρήσεως και συμπληρώσεως της διώρυγος Λευκάδος Αλεξάνδρου, εκπροσωπούμενον παρά αυτή κατά τα εν άρθ. 126 οριζόμενα.

Περί διωρύξεως, συντηρήσεως, συμπληρώσεως και επισημάνσεως του υφαλαύλακος Πρεβέζης.

Αρθρο 138. :

(α) Νομ. 5658 β) ΑΝ 163/36).

1. Τα Λιμενικά Ταμεία Πρεβέζης Αρτης, Αμφιλοχίας και βονίτσης συμμετέχουσιν υποχρεωτικώς εις την δαπάνην των έργων κατασκευής και συντηρήσεως του διαύλου της εισόδου του Αμβρακικού Κόλπου. Η συμμετοχή αύτη , αρχομένη από του οικ. έτους 1932-33, καθορίζεται κατά την εξής αναλογίαν : Του Λιμεν. Ταμείου Πρεβέζης κατά 73% , του της Αρτης κατά 12% του της Αμφιλοχίας κατά 11% και του της Βονίτσης κατά 4% .

2. Η εκτέλεσις του ανωτέρω έργο γενήσεται υπό το λιμεν. Ταμείου Πρεβέζης, όπερ θέλει καταβάλη πάσας τας δαπάνας εξ ων αποδοθήσονται αυτώ τα βαρύνοντα τα λοιπά υπόχρεα Λιμεν. Ταμεία ποσοστά, κατά τα κατωτέρω οριζόμενα.

3. Επί τη βάσει του πρ/σμου του έργου, ο Υπουργός της Συγκοινωνίας καταλογίζει κατά την ανωτέρω αναλογίαν εις έκαστον Λιμεν. Ταμείον το βαρύνον αυτό μέρος της δαπάνης δι'αποφάσεώς του, ορίζων άμα και το χρονικόν διάστημα εντός του οποίου θ'αποδοθή προς το Λιμενικόν Ταμείον Πρεβέζης το καταλογισθησόμενον εις τα λοιπά Λιμεν. Ταμεία χρηματικόν ποσόν. Το χρονικόν τούτο διάστημα δεν δύναται να είναι μείζον της πενταετίας. Εν τη αποφάσει ορίζεται το κατά χρήσιν καταβληθησόμενον ποσόν. Μετά την αποπεράτωσιν του έργου, εάν μεν προκύψη υπέρβασις του προ/σθέντος ποσού, καταλογίζονται δια συμπληρωματικής αποφάσεως του Υπουργού τα υπόχρεα Λιμενικά Ταμεία κατά την αυτήν αναλογίαν δια το υπερβάλλον, εάν δε προκύψη ελάττωσις, αποδίδεται το περίσσευμα εις αυτό υπό του Λιμεν. Ταμείου Πρεβέζης κατά την αυτήν αναλογίαν.

4. Εν περιπτώσει αρνήσεως ή αμελείας των οικείων Λιμεν. Ταμείων να ενεργήσωσι τα δέοντα προς απόδοσι του καταλογισθέντος ποσού εντός των τεσσάρων πρώτων μηνών της οικείας χρήσεως, ο Υπουργός της Συγκοινωνίας, χορηγεί δι'αποφάσεώς του την αναγκαίαν πίστωσιν επί του πρ/σμου του οικείου Λιμεν. Ταμείου, η δε Τράπεζα ή το Δημόσιον ταμείον, εις ο τυγχάνουσι κατατεθειμένα τα κεφάλαια του υποχρέου Λιμεν. Ταμείου υποχρεούται επί τη εντολή του Υπουργού της Συγκοινωνίας να μεταβιβάζη προς το Λιμεν. Ταμείον Πρεβέζης το καθοριζόμενον εν τη εντολή χρηματικήν ποσόν.

5. Εις την Λιμενικήν Επιτροπήν Πρεβέζης δικαιούνται να αντιπροσωπεύονται δι'ενός μέλους έκαστον τα λοιπά υπόχρεα Λιμενικά Ταμεία μόνον οσάκις συζητούνται θέματα αφορώντα αμέσως τα περί ων αι παρ. 1 -7 έργα. Εις την τοιαύτην σύνθεσιν της Λιμενικής Επιτροπής μετέχει και εις προωτοδίκης Πρεβέζης ως Πρόεδρος. Επί των μελών τούτων εκλεγομένων υπό των οικείων Λιμενικών Επιτροπών, εφαρμόζονται τα επί των λοιπών μελών των Λιμενικών Επιτροπών ισχύοντα.

6. Πάντα τα μέλη της Λιμεν. επιτροπής Πρεβέζης δέον να ώσι κάτοικοι Πρεβέζης.

7. Αι διατάξεις των παρ. 1-6 του παρόντος άρθ., ισχύουσιν και δια τα έργα συντηρήσεως, επισκευής, ή συμπληρώσεως του διαύλου του στομίου του Αμβρακικού Κόλπου.

8-18. (Διατάξεις του ΑΝ 13/3 καταργηθείσαι δια του ν. 1629/51 περί Φάρων).

Ειδική υποχρέωσις του Λιμεν. Ταμείου Σαγιάδας

Αρθρο 139. :

(Αρθ. 18 ν.δ. 18.9.25).

Το Λιμεν. Ταμείον Σαγιάδας βαρύνεται δια της δαπάνης εγκαταστάσεως πυρσού συμφώνως τω άρθ. 77 του παρόντος.

Περί προσθήκης μέλους εις την Λιμεν. Επιτροπήν Στυλίδος

Αρθρο 140. :

(εδ. 2 της παρ. 4 άρθ. 2 ν.δ. 22 Ιουλ. 1933).

Εις την Λιμεν. Επιτροπήν Στυλίδος συμμετέχει εις αντιπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου Λαμίας.

Περί Οργανισμού Δεξαμενής Σύρου

Αρθρο 141. :

(α) ΑΝ 1096/38 β) άρθ. 56 ΑΝ 1179/38).

(Προβλέπεται η σύστασις Οργανισμού Δεξαμενής Σύρου και η σύναψις δανείου δια την κατασκευήν πλωτής δεξαμενής εν Ερμουπόλει).

Περί της Συνδρομής του Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας υπέρ των Λιμένων της νήσου Τήνου

Αρθρο 142. :

(α) αρθ. 1 και 3 ν.δ. 6 Σεπτ. 1925, β) παρ. 1 άρθ. 8, άρθ. 10 και 33 του ν. 3775, γ) άρθ. 3 πλην τη παρ. 1 του ΑΝ 1099/38).

(Προβλέπεται η διάθεσις διαφόρων ποσών υπό του ιδρύματος του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας εις διάφορα κοινωφελή έργα, εν οις και λιμενικό).

Ειδικαί διατάξεις αφορώσαι το Λιμεν. Ταμείον Χαλκίδος

Αρθρο 143. :

(α) ν. 2315, β) παρ. 1 άρθ. 26 ν.δ. 28 Ιουν. 1923., γ) άρθ. 20 ν.δ. 6 αυγ. 1923, δ) άρθ. 18 και 19 ν.δ. 23 σεπτ. 1925, ε) παρ. 4 και 5 άρθ. 4 ν.δ. 13 Νοεμ. 1927 , ς) άρθ. δεύτερον ν. 3968, ζ) άρθ. μόνον παρ. 2 δ/τος 3.4.33, η) άρθ. 1-3 δ/τος 7.11.33).

1. Οι Νομ. ΣΞ της 23 Οκτ. 1853 , ΧΟΣΤ της 7 Αυγ. 1861, ΣΚΖ της 26 Απριλ. 1867 , ΥΟΗ της 28 Ιουλ. 1873, ΑΧΙΖ της 21 Δεκ. 1887, ΒΣΜΔ της 24 μαρτ. 1894, ΒΣΝΘ της 19 Δεκ. 1894 και ΔΜΖ της 31 Ιαν. 1912, περί Πορθμού Ευρίπου καταργούνται εφαρμοζομένων εις το εξής και δια τον λιμένα Χαλκίδος των κειμένων Νόμων περί λιμένων και Λιμεν. Ταμείων.

2. (Αφεώρα λιμεν. φορολογίαν επί των εισαγομένων ζώων κλπ.).

3-5. (Αφορώντα τα τέλη διάπλου του Πορθμού Ευρίπου, κατηργήθησαν δια του ΒΔ 11/30 Δεκ. 1957).

Ο τρόπος της εισπράξεως και του ελέγχου τούτων, η εν γένει καταγράφη εις βιβλία και καταστάσεις αυτών, κανονισθήσονται εκάστοτε δια Δ/των.

Ως προς τα όργανα της εισπράξεως των πορθμείων ισχύουσιν αι διατάξεις της παρ. 1 του άρθ. 42 του παρόντος.

Το επιμίσθιον της λιμενικής υπηρεσίας Χαλκίδος επί των εκ διοδίων πλοίων εισπράξεων του Λιμεν. ταμείου περιορίζεται από 2% έως 1%.

6. Επιτρέπεται όπως δια ΒΔ/των προτάσει του Υπουργού της Συγκοινωνίας και μετά γνωμάτευσιν της Λιμενικής Επιτροπής Χαλκίδος και του κατά το άρθ. 37 του παρόντος Γνωμοδοτικού Συμβουλίου , τροποποιώνται οι κατά τας ανωτέρω παρ, επιβεβλημένοι πρόσθετοι φόροι και πορθμεία υπέρ του Λιμενικού Ταμείου Χαλκίδος

7. Οι κατά τας παρ. 1 και 2 του άρθ. 40 του παρόντος επιβαλλόμενοι φόροι και πορθμεία υπέρ του Λιμενικού Ταμείου Χαλκίδος δύνανται να διατεθώσιν ενωτικώς και δια μονοετούς ενοικιάσεως κατά το περί λιμενικών φόρων ισχύοντα.

8. Εκ των καθαρών εισπράξεων του Λιμεν. Ταμείου Χαλκίδος και των κατά τας παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθ., τοιούτων διαιτίθενται ετησίως κατά προτίμησιν πάσης άλλης δαπάνης δρχ 40.000 δι' εξόφλησιν των εκ του Δημοσίου Ταμείου, γενομένων προκαταβολών δια την κατασκευήν των έργων του Πορθμού. Επίσης το Λιμεν. Ταμείον Χαλκίδος υποχρεούται να καταβάλλη κατ' έτος προς τον Δήμον Χαλκιδέν δρχ. 300.000 αντί της υπό του άρθ. 6 του ν. 2315 και της υπό του άρθ. 4 του ν. 4/12 Δεκ. 1925 καθοριζομένης συμμετοχής του εις δαπάνα προς κατασκευήν υδραγωγείου και υπονόμων.

Το υπόλοιπον των ρηθεισών εισπράξεων διατίθεται δια την συντήρησιν και λειτουργίαν της γεφύρας και της διώρυγος και λοιπών έργων του λιμένος, συμφώνως προς τους εκάστοτε ισχύοντας Νόμους περί λιμένων και Λιμενικών Ταμείων.

9. Αι περί λαθραίας εισαγωγής, εξαγωγής ή μεταφοράς ή μη ακριβούς δηλώσεως ή διασαφήσεως, ως και αι περί άλλων παραβάσεων ποινικαί διατάξεις των περί Τελωνείων Νόμων και ΒΔ/των εφαρμόζονται και εις τους δια του παρόντος άρθ., επιβαλλομένους φόρου και πορθμεία.

Επί των αυτών φόρων και πορθμείων εφαρμόζονται αι σχετικαί διατάξεις του περί καθυστερούντων οφειλάς του δημοσίου νόμου ως προς την είσπραξιν αυτών και των ενοικιάσεων οφειλομένων και του περί δημοσίου λογιστικού ως προς τους επιφορτισμένους την είσπραξιν και διαχείρισιν αυτών.

10. Οι δυνάμει των κειμένων Νόμων περί λιμένων και λιμεν. Ταμείων επιβαλλόμενοι λιμενικοί φόροι επί των εισαγομένων , εξαγομένων ως και επί των μεταφερομένων δια θαλάσσης εμπορευμάτων και προϊόντων, επιτρέπεται να εισπράττωνται υπέρ του Λιμένος Χαλκίδος και όταν τα εμπορεύματα ταύτα εισάγονται ή μεταφέρονται δια της γεφύρας.

11. Δια Δ/τος θέλουσι κανονισθή αι λεπτομέρειαι της εκτελέσεως του ν. 2315.

Περί αποζημιώσεως των λεμβούχων λιμένος Χίου

Αρθρο 144. :

(ΑΝ 772/37).

1. Καταργείται το από 7 Οκτ. 1930 Δ/μα περί αναθέσεως των καθηκόντων και δικαιωμάτων της λιμεν. Επιτροπής εις την Εταιρείαν Λιμένος εν Χίω.

2. Από της 1ης Ιουλ. 1937 τα δια των άρθ. 80-93 του παρόντος καθήκοντα και δικαιώματα της ελλειπούσης Λιμενικής Επιτροπής ανατίθενται εις το Ναυτικόν Απομαχικόν Ταμείον.

Ηδη δια του ν. 1441/50 συνεστήθη Λιμεν. Ταμείον Χίου.

3. Η Λιμεν. Αρχή Χίου ελέγχει και δέχεται τας υπό των πρακτορείων κατά μήνα πραγματοποιουμένας εισπράξεις εκ του τέλους πλευρίσματος επί ποσοστώ εν τοις εκατόν καταθέτει δε ταύτας εις την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος υπέρ του Ν.Α. Ταμείου υποχρεουμένου όπως τηρή ίδιον λ/σμόν, υπό τον τίτλον <Κεφάλαιον Αποζημιώσεως λεμβούχων Χίου> προς παρακολούθησιν των εισπράξεων και δαπανών. Η αυτή αρχή εκτελεί πάσαν υπό του ΝΑ Ταμείου ανατιθεμένην αυτή σχετικήν εργασίαν.

4. Ειδικώς δια τον λιμένα Χίου το τέλος πλευρίσματος ορίζεται εις 10% επί του καθαρού ναύλου του εισιτηρίου θεωρείται δε πόρος του ΝΑ Ταμείου μέχρις εξοφλήσεως του διατεθησομένου Κεφαλαίου μετά του εκάστοτε νομίμου τόκου αυτού.

Το τέλος τούτο επιβάλλεται επί παντός εν Χίω εκδιδομένου εισιτηρίου ή και οπουδήποτε ή οπωσδήποτε αλλαχού εκδιδομένου τοιούτου δίδοντος δικαίωμα ταξειδίου εκ Χίου.

Ο αυτός Υπουργός δημοσιεύει το παρόν Δ/μα.

 
14/12/2017
Λιμενικο ταμειο ναξου


Λιμενικο ταμειο ναξου

Newsletter


Όνοματεπώνυμο:

Email:

Bookmark Us