ΦΕΚ Σύστασης

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου συστάθηκε με το ΦΕΚ Α 113 το οποίο και σας παραθέτουμε :

Π.Δ. 126/6-6-01 (ΦΕΚ Α 113) : Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν.Κυκλάδων στους Δήμους Αμοργού, Δρυμαλίας, Νάξου και στις Κοινότητες Δονούσας, Ηράκλειας, Κουφονησίων, και Σχοινούσης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Ν. 2738/99 «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις», όπως αυτές συμπληρώθηκαν με τις όμοιες της παρ. 12 του άρθρου 11 Ν. 2839/2000 «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 196/12.9.2000).

2. Τις σύμφωνες γνώμες αριθμ.:

α) 148/99 του Δημοτικού Συμβουλίου Αμοργού,

β) 175/99 του Δημοτικού Συμβουλίου Δρυμαλίας,

γ) 279/99 του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου,

δ) 1/2000 του Κοινοτικού Συμβουλίου Δονούσας,

ε) 2/2000 του Κοινοτικού Συμβουλίου Ηράκλειας,

στ) 1/2000 του Κοινοτικού Συμβουλίου Κουφονησίων και

ζ) 1/2000 του Κοινοτικού Συμβουλίου Σχοινούσης.

3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ Α΄/137), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 373/1995 «Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του (Α΄201).

4. Την αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/11187/12.5.2000 (ΦΕΚ 630/Β/12.5.2000) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων της Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Λεωνίδα Τζανή και Κων/νο Καϊσερλή».

5. Τις ρυθμίσεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Α^38) σχετικά με την υποχρέωση αναγραφής «Κάλυψης δαπάνης» που συνεπάγεται η έκδοση κάθε κανονιστικής διάταξης.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

7. Την αριθμ. 105/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο μόνο

1. Μεταφέρονται οι αρμοδιότητες του Λιμενικού Ταμείου Ν.Κυκλάδων που αφορούν τους Δήμους Αμοργού, Δρυμαλίας, Νάξου και τις Κοινότητες Δονούσας, Ηράκλειας, Κουφονησίων και Σχοινούσης στους Δήμους και στις Κοινότητες αυτές και συστήνεται Ν.Π.Δ.Δ το οποίο θα φέρει την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου» με έδρα το Δήμο Νάξου, το οποίο θα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 410/95 (A, 231) και θα ασκεί τις αρμοδιότητες σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Ν. 2738/99.

2. Η εφαρμογή του παρόντος αρχίζει από το διορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του συνιστώμενου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου.

Στον Υφυπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.

 

Αθήνα, 30 Μαΐου 2001

 
23/01/2018
Λιμενικο ταμειο ναξου


Λιμενικο ταμειο ναξου

Newsletter


Όνοματεπώνυμο:

Email:

Bookmark Us