Χώροι Ευθύνης

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου συστάθηκε με το ΦΕΚ Α 113 και οι χώροι ευθύνης του είναι :

  1. Η χερσαία και θαλάσσια ζώνη του λιμένα Νάξου

    και οι εξομειούμενες με ζώνη λιμένα(χερσαία και θαλάσσια):

  2. Καταπόλων-Αιγιάλης Αμοργού
  3. Δονούσας
  4. Ηρακλείας
  5. Σχοινούσας-Λιβάδι Σχοινούσας
  6. Κουφονησίου και Παριανός Κουφονησίου
  7. Μουτσούνας και Απόλλωνα Δήμου Δρυμαλίας Νάξου.

 

Αριθ. 46552/03 (ΦΕΚ 1622 Β’/4-11-03) : Καθορισμός της γεωγραφικής περιοχής ευθύνης και των πόρων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου με έδρα το Δήμο Νάξου.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Β.Δ. 14/19.1.1939 (ΦΕΚ 24 Α΄) "Περί κωδικοποιήσεως των περί Λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων".

2. Τις διατάξεις της παρ. 3 α,β του άρθρου 28 του Ν. 2738/ 99 (ΦΕΚ 180 Α΄) "Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις", όπως συμπληρώθηκαν με την παρ. 12 του άρθρου 11 του Ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196 Α΄).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 126/2001 (ΦΕΚ 113 Α΄) "Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Νομού Κυκλάδων στους Δήμους Αμοργού, Δρυμαλίας, Νάξου και στις κοινότητες Δονούσας, Ηράκλειας, Κουφονησίων και Σχοινούσης".

4. Τις διατάξεις των άρθρων 18, 19, 20, 21, 22 του Ν. 2971/ 01 (ΦΕΚ Α΄ 285) "Αιγιαλός και παραλία και άλλες διατάξεις".

5. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν.Δ/τος 2942/1954 (ΦΕΚ 211 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 2575/1998 (ΦΕΚ 23 Α΄) "Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας".

6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 και της παρ. 8 του άρθρου 2 του Ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α΄) "Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης".

7. Την ΔΙΔΚ/Φ.1/2/22875/31.10.2001 (ΦΕΚ 1480/Β/ 31.10.2001) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης".

8. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού και των Προϋπολογισμών των ΝΠΔΔ (Λιμενικών Ταμείων), αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε την γεωγραφική περιοχή ευθύνης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου τα διοικητικά όρια των Δήμων Αμοργού, Δρυμαλίας, Νάξου και των κοινοτήτων Δονούσας, Ηράκλειας, Κουφονησίων και Σχοινούσης και περιοχές αρμοδιότητας όλες τις ζώνες λιμένος και τους εξομοιούμενους χώρους που υφίστανται ή πρόκειται να καθορισθούν, για την χρήση και εκμετάλλευση αυτών.

2. Καθορίζουμε πόρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου τους πόρους που προβλέπονται από την ισχύουσα Λιμενική Νομοθεσία και από οποιαδήποτε άλλα τέλη ή δικαιώματα που προβλέπει ειδικός νόμος ή άλλη σχετική διάταξη και τους πόρους που θα μεταβιβασθούν από το Λιμενικό Ταμείο Ν. Κυκλάδων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Oκτωβρίου 2003

 
23/01/2018
Λιμενικο ταμειο ναξου


Λιμενικο ταμειο ναξου

Newsletter


Όνοματεπώνυμο:

Email:

Bookmark Us